söndag 19 december 2010

EU-relationerna med Norge

Relationerna med mikrostaterna Andorra, Monaco och San Marino ska sättas under luppen redan under det ungerska ordförandeskapet i rådet under första halvan av 2011, men de detaljerade observationerna gäller Europeiska unionens förhållanden till de fyra EFTA-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz:

Council conclusions on EU relations with EFTA countries; 3060th GENERAL AFFAIRS Council meeting, Brussels 14 December 2010 (8 sidor)


Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Island, Liechtenstein och Norge ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och EU-rådet berömmer deras nästan prickfria genomförande av lagstiftning som rör den inre marknaden (punkt 3). (EFTA-landet Schweiz står utanför EES.)

För perioden 2009-2014 ökade EES-länderna nyligen sitt ekonomiska bidrag och Norge sitt bilaterala bidrag för att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom det Europeiska ekonomiska smarbetsområdet. I praktiken går stödet främst till de nyare och fattigare EU-medlemmarna (punkt 2).

De viktigaste bilaterala frågorna med Norge behandlas under egen rubrik i slutsatserna från rådet (se nedan).


Norge

Det norska Utenriksdepartementet kommenterade de huvudsakliga observationerna rörande Norge i ett pressmeddelande:

EU: Godt, bredt og tettere samarbeid med Norge (15.12.2010)


Finansiella mekanismer för EES och Norge

Särskilt det norska bidraget till EES-länderna är betydande, 347 miljoner euro per år:

Ny avtale om EØS-midler undertegnet i dag (28.07.2010)

Den som är intresserad av detaljerna hittar texterna om den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiellamekanismen i Europeiska unionens officiella tidning 9.11.2010 L 291:


Rådets beslut 2010/674/EUav den 26 juli 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014

Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska Unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

Fiskerifrågor

EU och Norge har nyss enats om ett antal fiskefrågor för år 2011:

Norge og EU enige om en bilateral fiskeriavtale for 2011 (04.12.2010)


Europautredningen.no

För ett knappt år sedan tillsatte den norska regeringen en utredning som ska analysera Norges EES-avtal före slutet av 2011:

Ambisiøs og spennende gjennomgang av EØS-avtalen igangsatt (07.01.2010)

Mer detaljerade uppgifter hittar man under Europautredningen.no. Under våren 2011 ordnar 'Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU' nio temadiskussioner i Oslo, Tromsö, Trondheim och Bergen. Rubrikerna ger en bild av relevanta frågor.


EU-slutsatserna

Slutsatserna från EU-rådet (allmänna frågor) har inte (ännu) publicerats på svenska, så jag återger de huvudsakliga bilaterala punkterna rörande Norge på engelska:


KINGDOM OF NORWAY

25. The Council notes with satisfaction, that EU-Norway relations have even further improved since 2008. The Council welcomes and encourages the proper and regular incorporation by Norway of EEA relevant EU acquis in its national legislation and the close cooperation with the country in many other important policy areas. The Council encourages Norway to maintain the same good record in the coming period.

26. The Council welcomes the signing of the Agreements both of the EEA and of the Norwegian financial mechanisms for the period 2009-2014 and is looking forward to their rapid entry into force. The Council welcomes, in particular, the commitment of Norway to share the founding principle of solidarity and to continue its very significant contribution to the reduction of social and economic disparities in the EU.

27. The Council welcomes the close cooperation with Norway in the area of Common Foreign and Security Policy, in particular Norway's participation in EUPOL Afghanistan, EULEX Kosovo, Atalanta and in the "Nordic Battle Group", as well as its cooperation with the European Defence Agency. Norway’s views on global matters are based on values similar to those of the EU and its international activities can give additional and valuable support to EU actions. The Council is ready to further deepen this partnership, which is facilitated by a regular political dialogue at different levels.

28. Norway remains a key partner in energy matters and an important and reliable supplier of natural gas and oil for the EU. It applies EEA relevant EU energy legislation. The EU welcomes the continuous deepening of the EU-Norway dialogue on energy issues.

29. The cooperation between Norway and the EU on environmental and climate change matters continues to be good. Environmental issues pending in 2008 have been solved in the meantime. With regard to climate change, and building on the Copenhagen Accord, the EU and Norway remain convinced of the urgent need to make progress towards an ambitious post-2012 regime and hope for a successful and balanced outcome in Cancún.

30. The High North/Arctic remains a priority subject of Norwegian policy. The EU welcomes the Treaty signed by Norway and Russia in September 2010 on the delimitation of maritime borders and cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean. The EU recognises the increasing importance of international cooperation in this field and has strengthened its cooperation with Norway on Arctic policy, inter alia in the framework of the Northern Dimension. It welcomes the support of Norway for a permanent observer status of the European Commission in the Arctic Council.

31. The Council welcomes the initialling of an Agreement on further liberalisation of trade in agricultural products under Art. 19 of the EEA Agreement and looks forward to the continuation of common work under this Article in two years time. Concerning processed agricultural products (Protocol 3 to the EEA Agreement), the Council reiterates its regret for the long overdue progress on liberalising trade in these products and urges Norway to actively engage without delay in a proper and constructive negotiation process with regard to the joint revision of Protocol 3.

32. The Council encourages Norway to use existing structures that provide for EU-Norway dialogue, bilateral or otherwise, to raise and discuss possible differences related to trade issues in the spirit of the privileged partnership that exists between the EU and Norway

33. The Council welcomes the close EU-Norway cooperation with regard to the sustainable management of shared fisheries resources and the exchanges of fishing possibilities between the two parties. In particular, it welcomes the long-term agreement found in 2010 on the management of mackerel stock.


Ralf GrahnP.S. Recent developments in European Consumer Law är en specialiserad blogg som skrivs av Joasia Luzak, Vanessa Mak, Chantal Mak, Bram Duivenvoorde och Catherine Garcia om frågor som borde intressera omkring 506 miljoner konsumenter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt de företag som betjänar dem.

lördag 11 december 2010

EU-kommissionen förbättrar Europeiska e-juridikportalen

I det senaste blogginlägget på Grahnblawg, EU vill minska bråk med papper om civilstånd (11 december 2010), kunde vi se att kommissionen endast löst skissade vad den tänker göra på vägen till ett lagförslag om civilstånd år 2013.

Vi traskar nu vidare till följande utlovade åtgärd i rapporten om unionsmedborgarskapet:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Kommissionens betraktelser om att utveckla den europeiska e-juridikportalen (sid 5-6):

Medborgarna bör ha samma tillgång till civilrättslig och straffrättslig prövning i andra medlemsstater som i hemlandet. Under 2007 beräknas 9 miljoner EU-medborgare ha varit involverade enbart i gränsöverskridande civilrättsliga förfaranden. Över hälften av de .tillfrågade EU-medborgarna i en enkät 2007 uppgav att det skulle vara mycket eller ganska svårt för dem att vända sig till domstol för att tillvarata sina rättigheter i en annan medlemsstat, eftersom de saknade kännedom om de tillämpliga processreglerna.

(I en fotnot angavs enkäten i fråga: Flash Eurobarometer 292, Civil justice, november – december 2008)

Kommissionens tredje förslag är:

Kommissionen

(3) kommer att göra det möjligt för såväl medborgare som rättstillämpare att lätt hitta flerspråkig information om juridiska frågor via den europeiska e-juridikportalen.

Inte heller förslag nummer tre är särskilt konkret. Vi ser varken detaljer eller tidtabell. I dagens läge antar jag att EU:s e-juridikportal är känd närmast av en del EU-proffs, men okänd bland en bredare allmänhet.


Europeiska e-juridikportalen

Den som besöker Europeiska unionens juridikportal Eur-Lex hittar en länk till den Europeiska e-juridikportalen (European e-Justice Portal).

Den svenska ingångssidan ser rätt bra ut, men den säger mer om strukturen än om innehållet. Sedan lanseringen har portalen redan kompletterats med vissa artiklar och länkar.

Om jag förstår ”förslaget” i medborgarskapsrapporten rätt, så handlar det om att kommissionen vet att det finns ett behov av ett fortlöpande utvecklingsarbete för att göra den Europeiska e-juridikportalen till ett nyttigt redskap för jurister och EU-medborgare i allmänhet.Ralf GrahnP.S. Lobbynomics is the professional blog of N-square Consulting, a Brussels lobbying firm specialised in the high tech sector. The opinions and thoughts (if any) in this blog are the authors' own, so [my addition] they should be confused only with those of Caroline De Cock, managing director of N-square Consulting and author. - Go to LobbyPlanet, N-square Consulting, The Brussels Jungle and on Twitter @linotherhino to find other incarnations of this social media prodigy and lobbyist.

EU vill minska bråk med papper om civilstånd

Mera unionsmedborgarskap: 25 åtgärder (3 december 2010) presenterade översiktligt EU-kommissionens planerade åtgärder i:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Inlägget EU-lagförslag om makars förmögenhetsförhållanden (8 december 2010) presenterade den första av de planerade åtgärderna (och erbjöd några länkar till material om internationella skilsmässor).

Förslaget om makars förmögenhetsförhållanden väntades denna höst men har skjutits fram till 2011. Jag kan här tillägga att kommissionen har gjort en preliminär konsekvensbedömning (Impact Assessment) med en del kompletterande information: Roadmap - Proposal for a Regulation on the conflicts of law in matters concerning property rights, including the question of jurisdiction and mutual recognition, and for Regulation on the property consequences of the separation of couples.


Handlingar om civilstånd

Det andra löftet från kommissionen rör handlingar om civilstånd (sid. 5-6):

Kommissionen

(2)kommer att underlätta den fria rörligheten för civilståndshandlingar (t.ex. födelse- och vigselattester) genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2013,


Som vanligt handlar det om rörliga unionsmedborgare och om gränsöverskridande situationer. Kommissionens avsikt är positiv, men motiveringarna erbjuder mycket litet om existerande system för förenkling och ger ingen kartläggning av återstående problem. Det saknas text om konkreta åtgärder för att minska problemen, vilket gör det svårt att följa upp denna punkt:

Det är av yttersta vikt att medborgare som flyttar till andra medlemsstater kan få sina civilståndshandlingar rörande viktiga händelser i livet (t.ex. födelse, giftermål, registrerat partnerskap, skilsmässa, adoption eller födelse eller namn) erkända. EU-medlemsstaternas register och förvaltningssystem uppvisar skillnader sinsemellan, vilket orsakar problem när sådana handlingar ska erkännas i ett annat land än det där de utfärdades. Dessutom kan det vara så att livshändelserna i fråga inte erkänns av alla medlemsstater. Medborgarna måste således gå igenom besvärliga och kostsamma formaliteter (översättning, krav på ytterligare bevis som styrker handlingarnas äkthet) vilket i värsta fall kan göra det omöjligt för dem att tillvarata sina rättigheter.

Vällovligt syfte, men olovligt löst formulerat.Ralf GrahnP.S. If you are interested in UK politics, Left Foot Forward is a quality ”progressive” blog you shouldn't miss, regardless of where you are on the political map.

fredag 3 december 2010

Mera unionsmedborgarskap: 25 åtgärder

”Progress report” hette det i den engelska versionen, men begreppet saknas i rubriken till den svenska bakgrundsteckningen av unionsmedborgarskapet, nämligen kommissionens rapport enligt artikel 25 i EUF-fördraget:

Om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2007−2010; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 602 slutlig


Artikel 25 EUF-fördraget

Andra delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) heter Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap. Vet man inte detta är texten i artikel 25 obegriplig (EUOT 30.3.2010 C 83/58):


Artikel 25 EUF-fördraget
(f.d. artikel 22 FEG)

Kommissionen ska vart tredje år rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av bestämmelserna i denna del. I denna rapport ska hänsyn tas till unionens utveckling.

På denna grund och om inte annat följer av andra bestämmelser i fördragen får rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande anta bestämmelser för att stärka eller komplettera de rättigheter som anges i artikel 20.2. Dessa bestämmelser träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.


Medborgarskapsrapporten


Vissa frågor behandlade jag på mina övriga bloggar, men nu är det dags att gå över till den rapport som innehåller de egentliga slutledningarna:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010 - Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig


Ideal och praktik

Kommissionen påminner oss om hur vackert idealen formulerats. Ingressen till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna säger:

Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Kommissionen anlägger dock snabbt en mer realistisk ton när den redogör för de rörliga EU-medborgarnas vardag (sid. 3):

Det finns dock fortfarande en klyfta mellan de tillämpliga lagreglerna och den verklighet som medborgarna möter i sitt dagliga liv, särskilt i gränsöverskridande situationer. De många klagomål och frågor som kommissionen tar emot varje år, färska Eurobarometerundersökningar, diskussioner med berörda parter, resultatet av ett offentligt samråd som avslutades den 15 juni 2010 och en konferens den 1–2 juli 2010 om EU-medborgarnas rättigheter i framtiden visar med all önskvärd tydlighet på de många hinder som står i vägen när EU-medborgare vill utnyttja sina rättigheter.


25 åtgärder

Kommissionen diskuterar olika problem och presenterar förslag till förbättringar. Innan vi går in i detalj, kan det vara på sin plats att återge de planerade åtgärderna i sammandrag såsom kommissionen gör i bilagan (sid. 27-29):


Kommissionen

(1) kommer att göra det lättare för internationella par (par som antingen är gifta eller har ingått registrerat partnerskap) att ta reda på vilka domstolar som är behöriga och vilken lagstiftning som är tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden (t.ex. en gemensamt ägd fastighet) genom att lägga fram ett lagförslag under 2011,

(2) kommer att underlätta den fria rörligheten för civilståndshandlingar (t.ex. födelse- och vigselattester) genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2013,

(3) kommer att göra det möjligt för såväl medborgare som rättstillämpare att lätt hitta flerspråkig information om juridiska frågor via den europeiska e-juridikportalen,

(4) kommer att arbeta för att ytterligare förstärka skyddet för misstänkta och tilltalade i brottmål, bland annat genom att säkra den misstänktes rätt att bli företrädd av en advokat och meddela sig med omvärlden i samband med frihetsberövande, genom att lägga fram två förslag till rättsakter 2011,

(5) kommer att förbättra skyddet för brottsoffer genom att föreslå ett åtgärdspaket, inklusive en rättsakt, under 2011,

(6) kommer att förenkla förfarandena och villkoren för registrering av bilar som tidigare varit registrerade i en annan medlemsstat genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning 2011; den kommer också att vidta åtgärder i fall där den skattemässiga behandlingen av bilar är diskriminerande och utarbeta lösningar för att komma till rätta med de dubbla registreringsavgifterna på bilar, som kan vara till hinder för medborgarnas fria rörlighet och den fria rörligheten för varor,

(7) föreslår att tillgången till gränsöverskridande sjukvård underlättas och genomför pilotinsatser för att ge EU-medborgarna en säker tillgång till medicinska uppgifter om det egna hälsotillståndet on line och få till stånd en utbredd användning av telemedicintjänster senast 2020. Kommissionen kommer också att rekommendera att en minimiuppsättning gemensamma patientuppgifter görs tillgängliga eller utbyts på elektronisk väg mellan medlemsstaterna senast 2012,

(8) kommer att stärka EU-medborgarnas rätt att få hjälp av alla medlemsstaters diplomatiska och konsulära myndigheter då de befinner sig i tredjeländer, också i krissituationer, genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2011 och ge bättre information till medborgarna via en särskild webbplats och riktade kommunikationsåtgärder,

(9) modernisera gällande bestämmelser om skydd för konsumenter som köper paketresor, särskilt över Internet, och underlätta köp av paketresor från andra medlemsstater genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning 2011,

(10) kommer att sträva efter att komplettera den rättsliga ramen i syfte att skapa en uppsättning gemensamma rättigheter för passagerare i hela EU, oavsett vilket transportsätt de använder sig av, och säkerställa en korrekt tillämpning av dessa rättigheter, inklusive flygpassagerares rättigheter (t.ex. vid långa förseningar och inställda avgångar); kommissionen kommer också att sträva efter att se till att transportcentrum (t.ex. flygplatser, tågstationer och hamnar) i större utsträckning erbjuder medborgarna lättillgänglig information om deras rättigheter som EU-medborgare, särskilt när de reser inom EU.

(11) kommer att föreslå ytterligare sätt att se till att passagerare med reducerad rörlighet lättare kan få tillgång till samtliga transportmedel och all relevant infrastruktur, kommer från 2010 och framåt att dela ut ett årligt pris till de mest handikappvänliga Europeiska städerna, främja förbättrad tillgång till tjänster, till exempel reseförsäkring, samt utveckla och uppmuntra användningen av EU-övergripande standarder om en tillgänglig fysisk miljö genom att under 2010 lägga fram en EU-strategi för funktionshindrade 2010–2020,

(12) kommer att lägga fram förslag på hur konsumenternas förtroende för produkter inom turismen kan ökas genom att organisera informationskampanjer för europeiska turister undersöka konsumenternas tillfredsställelse med olika turisttjänster ( transport, boende, resor osv.),

(13) kommer att ge en lättfattlig beskrivning av vilka rättigheter som tillkommer användarna av Internettjänster genom att senast 2012 utfärda en uppförandekod om online-rättigheter i EU,

(14) kommer att underlätta en snabb och billig utomrättslig lösning av konsumenttvister i EU genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning om alternativa tvistlösningsmekanismer 2011, genom att undersöka förslag till ett EU-övergripande system för tvistlösning on-line vid e-handelstransaktioner senast 2012 och arbeta för att uppnå en mer utbredd användning av medling senast 2013,

(15) kommer att underlätta den fria rörligheten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar från tredje land genom en strikt tillämpning av Eulagstiftningen på området, inklusive bestämmelserna om icke-diskriminering, genom att främja en effektivisering av de nationella förfarandena och ökade kunskaper om EU-rätten bland berörda yrkesgrupper samt genom att öka informationen till EU-medborgarna om deras rätt till fri rörlighet,

(16) strävar efter att förbättra informationen till medborgarna och är i färd med att utveckla ett nytt system för elektroniskt utbyte av uppgifter, i syfte att minska förseningar och andra problem i samband med utbytet av socialförsäkringsuppgifter,

(17) uppmanar medlemsstaterna att se till att offentliggörandet av valresultat från valen till Europaparlamentet i framtiden sker samtidigt i alla medlemsstater,

(18) uppmanar medlemsstaterna att se till att EU-medborgare kan utöva sin rösträtt till fullo i den medlemsstat där de är bosatta, att EU-medborgare kan vara medlemmar i eller grunda politiska partier och att EU-medborgare informeras om sina valrättigheter på vederbörligt sätt,

(19) kommer att föreslå förenklingar av förfarandet för EU-medborgare som kandiderar i den medlemsstat där de är bosatta, och kommer dessutom att förbättra den nuvarande mekanismen för att förhindra dubbel röstning i valen till Europaparlamentet, med hänsyn till tidsramen för och resultaten av en framtida reform av valet till Europaparlamentet,

(20) kommer att starta en diskussion i syfte att finna politiska alternativ som förhindrar att EU-medborgare förlorar sina politiska rättigheter som en följd av att de utövar sin rätt till fri rörlighet,

(21) är i färd med utveckla webbportalen ”Ditt Europa” till en användarvänlig informationspunkt där man kan hitta samlad information om medborgares och företags rättigheter i EU; portalen kommer att vara tillgänglig via Internet (http://ec.europa.eu/youreurope) och via ett gratis telefonnummer (Europa direkts kontaktcentrum); den kommer att innehålla tydlig och praktisk information och fungera som en central första ”uppsamlingsplats”, varifrån frågor fördelas till de olika specialiserade stödtjänsterna; så småningom kommer informationen att vara tillgänglig på alla officiella EU-språk,

(22) effektiviserar sina informationsnätverk i medlemsstaterna så att medborgare lätt kan hitta rätt kontaktpunkt på nationell, regional eller lokal nivå. Kommissionens representationskontor i medlemsstaterna kommer tillsammans med de 500 informationscentrumen inom Europa direkt att öka insatserna för att främja medborgarnas rättigheter senast 2012, inklusive genom bättre samarbete och samverkan med befintliga stöd- och problemlösningstjänster på EU-nivå,

(23) kommer att arbeta för att göra medborgarna mer medvetna om deras ställning som EU-medborgare, de rättigheter som följder med denna och dessa rättigheters betydelse i medborgarnas vardag genom att föreslå att 2013 utses till ”europeiskt medborgarår” och genom att organisera riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under detta år,

(24) kommer att göra det lättare för EU-medborgare och berörda aktörer att utnyttja det finansiella stöd som kommissionen tillhandahåller för att utveckla EU-medborgarskapet genom att utnyttja synergier mellan de tillgängliga finansieringsinstrumenten och genom rationaliseringsinsatser,

(25)kommer att uppmuntras. kommer att undersöka hur informationen om EU-relaterade frågor, som bör karaktäriseras av oberoende, professionell och högkvalitativ rapportering, ytterligare kan förbättras; i detta sammanhang kommer kommissionen också att undersöka möjligheterna till en mer hållbar finansiering av Euronews; den kommer även att verka för att en brysselstudio för Euronews uppförs.

Följande steg

Efter sammandraget med åtgärderna i kortform kan det vara skäl att diskutera enskilda förslag i detalj.Ralf GrahnP.S. Bloggingportal.eu:s blogg påminner om diskussionen #EUuk i London den 10 december 2010, då bloggar ställs mot andra medier och brittiska bloggar mot andra europeiska.

lördag 27 november 2010

Frihet, säkerhet och rättvisa i EU-kommissionens arbetsprogram för 2011

Kommissionens meddelande med arbetsprogrammet för år 2011 åtföljdes av en andra volym med bilagor:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. II BILAGOR; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

I bilaga I, under 'Att driva meborgarnas agenda: frihet, säkerhet och rättvisa' hittar vi de initiativ kommissionen tänker ta under 2011 (sid.6-7):

Rättsakt om europeisk avtalsrätt

Förordning om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: indrivningar av skulder utomlands.

Initiativ för en förnuftig gränsförvaltning:
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett system för in- och utresa (Entry Exit System, EES)
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett program för registrerade resenärer (Registered Traveller Programme, RTP)
- Lagstiftningsförslag om ändring av kodexen om Schengengränserna
- Meddelande om möjligheten att införa ett elektroniskt system för resetillstånd (EU–ESTA)

Initiativ till skydd för den öppna och lagliga ekonomin:
– Meddelande om en övergripande strategi mot korruption
– Förslag om en ny rättslig ram för förverkande och återvinning av tillgångar som härrör från brott
– Meddelande om en strategi för bekämpning av bedrägerier

Ny övergripande rättslig ram för skydd av personuppgifter i EU (överförd från 2010)

Förslag till ny lagstiftning inom området för civilskydd

Den som är intresserad av ett förslag hittar kompletterande uppgifter i bilagan: lagstiftningsinitiativ eller icke, en kort beskrivning och den planerade tidpunkten.

Eftersom inga strategiska förslag väntas före det andra kvartalet 2011, styr vi kosan mot det medborgarskapspaket kommissionen publicerade för en månad sedan.Ralf GrahnP.S. There are still relatively few Eurobloggers from the new EU member states. Vihar Georgiev is one of the positive exceptions. He writes the active European Union Law blog which keenly follows legal actualities in the EU. Georgiev's activity is all the more impressive, since he manages to mirror his frequently updated blog with a version in Bulgarian.

EU-kommissionens positiva grundinställning till rörliga EU-medborgare

I sitt arbetsprogram för år 2011 erbjuder EU-kommissionen en översikt av de huvudsakliga förslagen och åtgärderna:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. I; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

Arbetsprogrammet (på engelska Commission Work Programme, CWP 2011) bygger på följande prioriteringar (sid. 3):

– reda ut den ekonomiska krisen och ge återhämtningen styrfart,
– återskapa tillväxt och sysselsättning genom att skynda på reformagendan Europa 2020,
– bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet,
– inleda förhandlingar om en modern EU-budget,
– öka EU:s inflytande på den globala arenan.

I princip siktar all verksamhet till att främja unionens allmänna intresse (unionsmedborgarnas), men här ska vi se på det avsnitt som direkt tar upp EU-medborgarna och området med frihet, säkerhet och rättvisa (rättsliga och inrikes frågor, RIF; sid. 7-8):

3. ATT DRIVA MEDBORGARNAS AGENDA: FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

EU-medborgarskapet bör vara en påtaglig verklighet för allmänheten i unionen. Medborgarnas rättigheter är fast förankrade i EU-lagstiftningen. Det kvarstår dock luckor mellan reglerna i fördraget och den verklighet allmänheten möter i det dagliga livet, t.ex. i egenskap av privatpersoner, konsumenter, studerande eller politiska aktörer.

Den rapport om EU-medborgarskapet [KOM(2010) 603, 27.10.2010] som kommissionen nyligen antog tar upp en rad områden där det skulle behövas åtgärder för att de individuella rättigheter som beviljas på EU-nivå ska få en praktisk innebörd. Dessa ansträngningar går hand i hand med de åtgärder som vidtagits för att genomföra handlingsplanen för Stockholmsprogrammet (2010–2014) i syfte att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa [KOM(2010) 171, 20.4.2010]. I detta arbete utnyttjas till fullo den stärkta rättsliga grund som fördraget utgör.

Som en del av arbetet under 2011 med att stärka medborgarnas rättigheter kommer kommissionen att föreslå en rättsakt om europeisk avtalsrätt.

På det straffrättsliga området kommer kommissionen att lägga fram ett direktiv om brottsoffers rättigheter för att se till att medborgare i alla medlemsstater har tillräckligt bra tillgång till juridiskt bistånd, rättslig prövning och rättsligt skydd. För att bättra på det ömsesidiga förtroendet mellan allmänheten och rättsliga myndigheter kommer kommissionen att fortsätta att lägga fram lagförslag om minimistandarder för straffrättsliga förfarandena, särskilt i fråga om juridiskt bistånd och rättshjälp.

Dessutom kommer kommissionen att lägga fram lagförslag rörande ett program för registrerade resenärer och ett system för in- och utresa för tredjelandsmedborgare. Syftet är att hålla EU öppet för världen men samtidigt motverka olaglig invandring och förhindra organiserad brottslighet. I ett öppet Europa måste vi också kunna förhindra att brottslingar utnyttjar vårt ekonomiska system. Till de åtgärder som kommer att föreslås nästa år hör en regelram för förverkande och återvinning av olagliga tillgångar och ett meddelande om övergripande strategier mot korruption och bedrägeri.

Dessutom planeras en översyn av civilskyddslagstiftningen i syfte att höja EU:s kapacitet när det gäller katastrofinsatser, beredskap och katastrofförebyggande. Kommissionen kommer också att tillsammans med den höga representanten fortsätta arbetet med ett förslag rörande genomförandet av artikel 222 i fördraget.

För rörliga unionsmedborgare låter EU-kommissionens arbetsprogram positivt, men de konkreta åtgärderna avgör. Vi får lov att se lite närmare på vad kommissionen planerar och delvis redan har publicerat.

Följande steg blir Volym II av arbetsprogrammet, där bilagorna anger de nya huvudinitiativ som kommissionen har för avsikt att genomföra under 2011, de initiativ som den kommer att arbeta med under 2011 och de kommande åren samt förenklingsförslag och tillbakadraganden.
Ralf GrahnP.S. European Tribune erbjuder en daglig genomgång av aktualiteter i medier om Europa, ekonomi och finansiering, världen och våra naturresurser. Alla kan följa med urvalet och diskussionen mellan medlemmarna.

Europaparlamentet vill främja en europeisk rättskultur

Inför Europaparlamentets session tecknade jag bakgrunden till resolutionsförslaget, nämligen Stockholmsprogrammet, den föreslagna handlingsplanen och parlamentets tidigare uttalande om området med frihet, säkerhet och rättvisa (på engelska): EU Stockholm Programme Action Plan: European judicial culture needed? (21 november 2010).

Här följer en kort uppdatering.

Den 23 november antog Europaparlamentet utan större dramatik den föreslagna resolutionen om vissa aspekter av handlingsplanen för Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 23 november 2010 om civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet P7_TA-PROV(2010)0426 (procedur 2010/2080(INI) )

Det är värt att notera hur starkt Europaparlamentet understryker behovet av att utnyttja alla till buds stående medel för att främja en europeisk rättskultur, särskilt genom juridisk utbildning och fortbildning.Ralf GrahnP.S. Den franska gruppbloggen Europe 27etc är aktiv, intressant och läsvärd – även på Twitter @27etc.

fredag 19 november 2010

Europaparlamentet: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Utöver de fri- och rättigheter som anges som Europeiska unionens grundläggande värden och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, lovar EU-fördragen medborgarna ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras.

Europeiska rådet fastställde visserligen de strategiska riktlinjerna för åren 2010-2014, men kommissionens förslag till handlingsplan fick ett surt mottagande av rådet (rättsliga och inrikes frågor, RIF).

RIF-rådets slutsatser osade faktiskt anklagelser om kätteri. Utöver de ospecificerade beskyllningarna har vi även det problemet att spåren av kommissionens meddelande KOM(2010) 171 på uppföljningsregistret PreLex förlorades efter den 3 juni 2010.

Mer detaljerat beskrev jag situationen i två blogginlägg på engelska den 18 november 2010: EU Stockholm Programme: Moving forward by going back? och Inquisition v. Giordano Bruno in EU area of freedom, security and justice (AFSJ)?


På väg mot Stockholmsprogrammet

I juni hade kommissionen lagt fram fram ett meddelande med tanke på det kommande ramprogrammet:

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst; Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig

I början av juli 2009 övertog Sverige ordförandeskapet i rådet. Såsom för Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet tidigare var tanken att det nya femårsprogrammet skulle antas av Europeiska rådet (stats- och regeringscheferna). Tyngdpunkten i förhandlingarna låg mellan medlemsstaterna och det var det svenska ordförandeskapet som ledde processen.


Europaparlamentet

Eftersom frågorna är viktiga för rörliga EU-medborgare känns det motiverat att belysa planerna från en annan synvinkel, utanför axeln kommissionen-rådet. Därför går vi till Europaparlamentet, trots att parlamentet närmast kunde uttrycka åsikter och hoppas att de skulle beaktas.

Tisdagen den 24 november 2009, under det svenska ordförandeskapet i rådet och ungefär en vecka innan Lissabonfördraget trädde i kraft, debatterade Europaparlamentet det fleråriga programmet 2010-2014 om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Stockholmsprogrammet).

Inför debatten tillämpade Europaparlamentet för första gången ett förfarande där tre utskott samarbetade för att ta fram ett gemensamt förslag till resolution. De tre rapportörerna var Luigi Berlinguer (utskottet för rättsliga frågor), Juan Fernando López Aguilar (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och Carlo Casini (utskottet för konstitutionella frågor). De presenterade:

Förslag till resolution till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; 18.11.2009 B7-0155/2009

I plenardebatten sade Beatrice Ask, för rådet, att Europaparlamentets inställning till det framtida samarbetet är betydelsefullt, inte minst mot bakgrund av den förstärkta roll som parlamentet får genom Lissabonfördraget. Medan Ask lyfte fram vissa allmänna principer kompletterade Tobias Billström med synpunkter på asyl- och migrationsfrågorna. Jacques Barrot kommenterade hövligt Europaparlamentets utkast till resolution innan turen gick över till de politiska grupperna och sedan till enskilda Europaparlamentariker.

Följande dag, onsdagen den 25 november 2009, röstade Europaparlamentet om resolutionsförslaget, vilket utmynnade i ett ställningstagande alldeles i slutfasen av de mellanstatliga förhandlingarna om det som skulle bli Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2009 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; P7_TA(2009)0090
Ralf GrahnP.S. I Erkan's Field Diary bloggar och presenterar Erkan Saka länkar till andra bloggar på de mest skilda områden, från turkisk kultur, politik och sport, via internationella och europeiska frågor till informationssamhället och vetenskap. Otroligt aktivt och intressant.

torsdag 11 november 2010

Unionsmedborgarskapet: EU-kommissionen aktiverade sig synligt

Temat för denna artikelserie är den fria rörligheten för personer (arbetstagare) och unionsmedborgarskapet. Avsikten är att belysa de svårigheter rörliga EU-medborgare möter i vardagen och eventuella framsteg för att minska hindren. Inlägget Unionsmedborgarskap: Juridik och praktik (9 november 2010) försökte skapa överskådlighet genom att länka till tidigare poster i ämnet.

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy hade beställt rapporten om unionsmedborgarna och gemenskapsrätten av Alain Lamassoure. I artikeln Getting any help? 11 million EU expats wonder (10 november 2010) försökte jag därför hitta spår av Lamassoures rapport i redogörelsen över det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Resultatet var blygsamt.

EU citizenship: Slow and uneven progress on free movement (10 november 2010) följde med hur direktivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier hade införlivats i den nationella rätten. Trögt och bristfälligt var omdömet om medlemsländernas åtgärder i kommissionens rapport KOM(2008) 840.

European Parliament supports EU expats (10 november 2010) berättade om två positiva men icke bindande resolutioner av Europaparlamentet till förmån för unionsmedborgarnas rättigheter. Min slutsats var att det behövs hjälp från de övriga EU-institutionerna – kommissionen och rådet - och medlemsländerna för att nå resultat.


Kommissionens meddelande KOM(2009) 313

Kommissionen ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. Den ska övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av Europeiska unionens domstol. (Något anakronistiskt hänvisar jag till den nuvarande lydelsen i artikel 17 EU-fördraget.)

Efter rapporten KOM(2008) 840 och fortsatta, mer diskreta överläggningar med medlemsländernas regeringar trädde kommissionen ett halvt år senare fram i offentligheten genom att utfärda vägledning till medlemsstaterna:

Meddelande från kommissionen om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (Text av betydelse för EES); Bryssel den 2.7.2009 KOM(2009) 313 slutlig (20 sidor)

(Av någon anledning gick det inte att öppna dokumentet när jag använde Google Chrome. Däremot lyckades jag hämta handlingen när jag bytte till Internet Explorer.)

Kommissionen påminde att personers fria rörlighet är en av EU:s grundstenar. Följaktligen måste undantag från denna princip tolkas restriktivt. Rätten till fri rörlighet inom EU är dock inte obegränsad och medför skyldigheter för den som utnyttjar sig av den, bl.a. måste lagarna i värdlandet följas (s. 3).

Inledningsvis framhöll kommissionen även att direktivet 2004/38 (artikel 3.1) är uteslutande tillämpligt på unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till denne. EU-medborgare som bor i den medlemsstat där de har medborgarskap åtnjuter normalt inte rättigheterna i gemenskapens lagstiftning om personers fria rörlighet och deras familjemedlemmar från tredjeland omfattas fortsatt av nationella invandringsregler (s. 3).


Nyttan?

Direktiv 2004/38 ska som andra EU-lagar införlivas i den nationella rätten på ett korrekt sätt. Dessutom ska de nationella myndigheterna tillämpa reglerna så att unionsmedborgarnas rättigheter förverkligas i praktiken.

Kommissionens meddelande för ett väl grundat och dokumenterat resonemang, som baserar sig på EU-domstolens praxis och sakliga överväganden om direktivets syften.

Vägledningen är därför till nytta om en EU-medborgare (till exempel en svensk eller finländare) möter svårigheter för sin egen del eller gällande sina familjemedlemmar i ett annat EU-land. Meddelandet är till hjälp för en jurist som bistår en sådan unionsmedborgare.

Även för myndigheter erbjuder kommissionens vägledning hjälp när det gäller att tillämpa och tolka de nationella reglerna i enlighet med direktivets ändamål.

Kommissionens meddelande var en milstolpe på vägen mot att förverkliga unionsmedborgarnas rätt att flytta och leva fritt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).Ralf GrahnP.S. På ComparativeLawBlog skriver ett team av jurister om jämförande rättsvetenskap och domstolsbeslut.

tisdag 9 november 2010

Unionsmedborgarskap: Juridik och praktik

Vad gör EU för oss? Den fria rörligheten för personer (arbetstagare) i Europeiska unionen och unionsmedborgarskapet erbjuder åtminstone en del svar, men de ädla principerna har inte löst alla praktiska problem för rörliga medborgare.

Därför inledde jag en serie som kommer att sysselsätta mig en tid framöver, på fyra bloggar och tre språk. Eftersom det är si och så med överskådligheten, hänvisar jag här till en del inlägg som berör EU-nivån snarare än den nationella. Här är inledningen:

EU citizens’ rights hard to implement – At least information could be improved (12 oktober 2010)

Växelverkan EU – medlemsländerna: Vad gör EU-kommissionen år 2011? (29 oktober 2010)

Guide to your rights as an EU citizen (30 oktober 2010), på finska Muuttamassa Euroopassa? Tiedä oikeutesi (31 oktober 2010) och på svenska Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU – Råd på svenska (5 november 2010)

EU citizens and European law – Introduction by Alain Lamassoure MEP (5 november 2010)

Towards a citizens’ EU? Lamassoure report and French presidency (7 november 2010)

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Siirtotyöntekijän oikeudet (7 november 2010)

Vissa inlägg har jag, med smärre variationer, postat på två bloggar.

Alain Lamassoures rapport från juni 2008 kändes som en naturlig utgångspunkt, eftersom den gav en översikt av de problem rörliga unionsmedborgare möter i vardagen.

Eftersom Lamassoure skrev sin rapport på förslag av den franske presidenten Nicolas Sarkozy och inför det franska ordförandeskapet, är det naturligt att fortsätta med att följa upp vilka spår vi hittar under den senare halvan av år 2008.

Senare får vi ta oss an utvecklingen på olika politikområden och rörande mer avgränsade frågor, medvetna om att variationsrikedomen är stor och att inte ens en utförlig behandling räcker till för att utreda allt.


Ralf Grahn


P.S. FT Brussels Blog skrivs numera av ett antal journalister vid Financial Times: Peter Spiegel, Quentin Peel, Joshua Chaffin, Stanley Pignal och Tony Barber. Brussels Blog ingår naturligt i Fleishman-Hillards urval av Europabloggar och hör till favoriterna hos många andra som följer med den EU-inriktade bloggvärlden.

torsdag 4 november 2010

Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU

Vill du söka jobb i ett annat land i Europeiska unionen? Tänker du starta ett eget företag i ett annat EU-land? Kommer din arbetsgivare att stationera dig utomlands? Lockar pensionärstillvaron i ett annat land? Är det familjeskäl som talar för flyttning? Vill du få dina familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare in till dig i ett EU-land?

Orsakerna varierar, men det gäller att känna till dina rättigheter som unionsmedborgare.

EU-kommissionen hjälper dig på traven. Generaldirektoratet för rättsliga frågor har publicerat en broschyr som reder ut dina rättigheter (och gränserna för dem) när det gäller den fria rörligheten och rätten att bosätta dig i ett annat medlemsland i Europeiska unionen:

Friheten att röra sig och bo i EU - En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare (40 sidor)

Med tanke på t.ex. andra familjemedlemmar och kontakter med myndigheterna i ett annat land är det nyttigt att veta att guiden har publicerats på 22 officiella språk. Det finns två versioner: en som slukar minne och en med låg upplösning.

Utgångspunkten är att varje medborgare i en medlemsstat är unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet kompletterar det nationella medborgarskapet, men ersätter det inte (artikel 20 EUF-fördraget).

Rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och andra rättsakter. Viktigt i detta sammanhang är direktivet 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

”Själv är bästa dräng”, så läs broschyren innan du packar, tar kontakt med myndigheter eller anlitar experter för hjälp.Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna ger dig en möjlighet att följa med utvecklingen i Europeiska unionen och samtidigt förbättra dina språkkunskaper. Inläggen från 688 EU-relaterade bloggar flödar in till flerspråkiga Bloggingportal.eu.

En nykomling värd bekantskap är det franska bloggkollektivet Europe 27etc med sex fasta redaktörer och redan nitton gästskribenter.

torsdag 28 oktober 2010

Vad gör EU-kommissionen år 2011? Arbetsprogrammet (CWP 2011)

På tjugotvå språk informerar Europeiska kommissionen om sitt arbetsprogram för nästa år: Kommissionen antar strategiska prioriteringar inför 2011 (pressmeddelande 27 oktober 2010, IP/10/1399).

Här är en snabb blick på EU-kommissionens prioriteringar för 2011 i sammandrag:

• Säkra att Europas sociala marknadsekonomi klarar sig ur krisen och vidare även efteråt (till exempel genom att införa en lagstiftningsram för att hantera bankkrisen, lägga fram förslag om att stärka skyddet för konsumenter som köpt finansiella tjänster och ta fram en förordning om kreditvärderingsinstitut – med syfte att komplettera den ambitiösa reformen av vår finansiella sektor nästa år).

• Återställa en sysselsättningsskapande tillväxt (exempelvis genom att införa nya finanspolitiska genomförandeåtgärder, lägga fram förslag om att stödja EU-företagens konkurrenskraft, särskilt små och medelstora företag, införa en europeisk handlingsplan för energieffektivitet, föreslå ett initiativ om socialt medvetna företag [Social Business initiative], lägga fram lagstiftningsförslag om utstationering av arbetstagare och arbetstid som ska utarbetas i nära dialog med arbetsmarknadens parter, förbättra regelverken om företagsbeskattning och mervärdesskatt).

• Fortsätta arbetet med en agenda för medborgarna: rättigheter, frihet och rättvisa (exempelvis genom att stärka konsumenternas rättigheter, införa en gemensam referensram för avtalsrätt, ta fram förnyad lagstiftning för civilskydd, lägga fram ett program för registrerade resenärer och en ny förvaltningsstruktur för Olaf, EU:s byrå för bedrägeribekämpning).

• EU ska utnyttja sitt inflytande i globala sammanhang (till exempel genom att stödja den nya Europeiska utrikestjänsten, tillämpa 2020 års tillväxtmål i internationella sammanhang och fortsätta att förbättra EU:s utvecklingsbistånd genom att fokusera på dem som behöver det mest).

• Från att genomföra insatser till att påverka: (exempelvis genom att lägga fram ett förslag till nästa fleråriga budgetram, ge smart lagstiftning en central roll och förlänga samrådsperioden till 12 veckor)

EU-kommissionens arbetsprogram för år 2011 åtföljs av fyra bilagor:

• En förteckning över 40 strategiska initiativ som kommissionen planerar att lägga fram under 2011 (bilaga I).

• En förteckning över ytterligare 140 möjliga initiativ som förbereds fram till slutet av mandatperioden (bilaga II).


• En förteckning över förslag till förenklingar och förslag som dragits tillbaka (bilagorna III och IV).

Den som lyckades läsa sig igenom kommissionens prioriteringar ens i sammandrag (ovan) inser varför arbetsprogrammet knappast kommer att toppa bästsäljarlistorna i Europa. Tyngdpunkterna och de planerade förslagen (i bilagorna) är däremot av stor betydelse för de företag som handlar på den inre marknaden, det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES som består av 30 länder och 506 miljoner konsumenter.


Kommissionens arbetsprogram 2011

Det är positivt att webbsidan Kommissionens arbetsprogram finns på svenska. Däremot är upplägget något förvillande. Först snubblar man över José Manuel Barrosos årsgamla politiska riktlinjer (på engelska), medan den följande länken för en till den centrala webbsidan för kommissionens stora framtidsstrategi, Europa 2020. Dessutom kontrasterar de grandiosa EU2020 planerna med det minst sagt blygsamma intrycket av webbsidan (både sak och grafik).

Följande länk bär i väg till konsekvensbedömningar (så kallade färdplaner) beträffande kommissionens lagförslag och initiativ (även detta på engelska).

Det är först efter denna hinder- och distraktionsbana som läsaren träffar på det egentliga skälet till besöket, nämligen kommissionens arbetsprogram (på engelska, presenterat som ’provisional version’):

Commission Work Programme 2011 VOL. I; Brussels xxyyzzzz COM(2010) 623/2 (12 sidor)

För de europeiska intresseorganisationerna och deras rådgivare är de fyra bilagorna (även de på engelska och i nuet ’provisional version’) minst lika tilldragande som huvudtexten i ’CWP 2011’, eftersom de ger grundläggande information om enskilda förslag:

Annexes to the Commission Work Programme 2011 VOL. II; Brussels, xxyyzzzz COM(2010) 623/2 (43 sidor)

Arbetsprogrammet och bilagorna har ännu inte lagts upp bland COM-dokumenten på Eur-Lex ens på engelska.
Ralf GrahnP.S. Bland dem som ingående studerar EU-kommissionens arbetsprogram (CWP 2011) och försöker påverka förverkligandet finns Eurochambres, sammanslutningen för lokala, regionala och nationella handelskamrar i Europa. Eurochambres har 20 miljoner medlemsföretag i 45 länder.

Starta eget i Finland: Eget företag 2010

Infopankki (Infobanken) erbjuder en inkörsport för invandrare i Finland på femton språk. Infobankens svenska webbsidor är indelade i följande ämnen: välkommen till Finland, tillståndsfrågor, boende, det finska och svenska språket, arbete, utbildning, hälsa, socialtjänster, krissituationer, kultur och fritid, föreningar och hur man använder Infobanken.

Vi tittar först lite närmare på Infobankens information på svenska för den som vill starta ett eget företag i Finland.


Eget företag

Under rubriken Eget företag erbjuder Infobanken korta texter: att starta ett företag, affärsverksamhetsplan, företagsformer (i verkligheten finansiering, mao den avsedda texten saknas), finansiering, företagarens skyldigheter och rättigheter samt den finländska företagskulturen. Webbsidorna innehåller länkar till mer ingående information och rådgivning.


Nyföretagarcentralerna

Infobankens sida Eget företag erbjuder dig en länk till Jobs and Society, vilket betyder att den är föråldrad. Numera heter det Nyföretagarcentral (Uusyrityskeskus). Den andra bristen är att du landar på en finsk riksomfattande startsida Uusyrityskeskukset Suomi. Inte ens det svenska namnet Nyföretagarcentral(er) eller en engelsk motsvarighet förekommer på startsidan.

Du måste vara mycket noggrann för att på den purfinska ingångssidan upptäcka den enda svenska länken Eget företag. Denna sida innehåller enbart en länk: Eget företag 2010 handledning för blivande företagare.


Eget företag 2010

Eget företag 2010 är en färsk skriftlig guide, eftersom det finska originalet Oma yritys har utkommit 2010.

På 36 sidor behandlar broschyren Eget företag 2010 följande frågor:

Jag - företagare?
Företagartest
Från idé till företag
Val av företagsmodell
Företagsformer
Beskattning av företag
Tillstånd för affärsverksamhet
Grundande och registrering av ett företag
Anmälan och avgifter till myndigheterna
Företagarens pensions- och arbetslöshetsskydd
Anställning av arbetskraft
Startpenning
Ekonomikontroll och datateknik
Marknadsföring
Företagsbild
En marknadsförbar affärsidé
Preliminär plan över affärsverksamheten
Investeringsplan
Lönsamhetsberäkning
Kassabudget
Resultaträkning
Checklista för den som planerar ett företag
Företagets miljöansvar


Det är svårt att tänka sig att många svenskspråkiga (nordbor) hittar fram till guiden Eget företag 2010 via de länkar vi följde, men den som lyckas får tillgång till tidsenlig handledning.

Med detta enda undantag på svenska kan vi säga att bristerna på svensk och engelsk webbinformation hos ’Uusyrityskeskukset Suomi’ är häpnadsväckande. Webbsidorna upprätthålls av föreningen Suomen Uusyrityskeskukset ry.

Hurdana erfarenheter har du och dina bekanta – finlandssvenskar, nordbor, invandrare - av information och tjänster i Finland, språkligt och i sak?
Ralf GrahnP.S. Omkring 110000 små och medelstora företag är medlemmar i Företagarna i Finland (Suomen Yrittäjät). Förbundet upprätthåller webbsidor och publicerar viktiga ställningstaganden även på svenska. Det finns regionala företagarföreningar som fungerar på svenska.

lördag 23 oktober 2010

Arbetsmarknadsnyckeln informerar om arbetslivet i Finland

Webbportalen Arbetsmarknadsnyckeln erbjuder grundläggande information om spelrgelerna i arbetslivet i Finland. Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs kort och begripligt. Webbsidorna har skapats av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna: Akava, Finlands Näringsliv EK, Kommunala arbetsmarknadsverket KA, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralen STTK (FTFC) och Statens arbetsmarknadsverk VTML.

Guiden finns tillgänglig även på finska under namnet Työmarkkina-avain och på engelska som Guide to working in Finland.

Arbetsmarknadsnyckeln är uppdelad i sju huvudsidor enligt ämnesområde: arbetsavtal, arbetstid, lön, sociala förmåner, spelregler, samarbete och information. Varje huvudsida erbjuder sedan tydliga länkar till vidare information. Sidkartan, det alfabetiska registret och möjligheterna att söka kompletterar möjligheterna att hitta uppgifter om det man är intresserad av.

Webbsidorna verkar rediga och sakliga. Texterna är korta och lättlästa, så det är behändigt att hitta basinformation. Å andra sidan ska man inte förvänta sig mer än grundläggande information.

Arbetsmarknadsnyckeln kan vara till hjälp för unga på väg in i arbetslivet, för äldre som vill klargöra grundfrågor samt för utlänningar som jobbar i Finland och invandrare.

Om man vill ha mer detaljerad information får man söka på annat håll, liksom om man behöver individuella råd.
Ralf GrahnP.S. Sysselsättningen förbättras om jobb och arbetstagare möter varandra lättare. Mobilitet (rörlighet) är en nyckel till detta, även på europeisk nivå. Eures-nätverket informerar om lediga arbetsplatser i 31 europeiska länder och om hur det är att leva och arbeta utomlands.

tisdag 19 oktober 2010

Invandrare: Målet är snabbare integrering och jobb

I fredags gav regeringen i Finland ett förslag till en ny integrationslag till Riksdagen. Regeringen vill göra lagstiftningen tydligare och den vill att en större del av invandrarna får stöd för integreringen genast när de kommer till Finland. Statsrådet vill göra övergången till arbetslivet effektivare och snabbare, men även förebygga utslagning bland utsatta invandrare.

Inrikesministeriet har publicerat ett pressmeddelande som redogör för de viktigaste delarna av propositionen:Lagen om främjande av integration ska i fortsättningen röra alla invandrare (15.10.2010)


Den som behöver motiveringar och detaljerade uppgifter kan bekanta sig med regeringens lagförslag:Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den RP 185/2010
Ralf GrahnP.S. För invandrare från de nordiska länderna till Finland är tröskeln ofta lägre än för andra. Från Sverige kommer en hel del som har finländska rötter, så de kan i varierande grad fungera både på finska och svenska. Medierna spelar en viktig roll för att komma in ett nytt samhälle. För den som kan svenska, norska eller danska erbjuder dagstidningen Hufvudstadsbladet HBL och det svenska utbudet i rundradiobolaget YLE två uppenbara inkörsportar till livet i Finland.

söndag 17 oktober 2010

Förnyelsepaketet för EU:s inre marknad viktigt för näringslivet

Europa 2020-strategin (EU2020) är det övergripande programmet för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom Europeiska unionen. En modernare och smidigare inre marknad är en viktig byggsten i detta, särskilt betydelsefull för företagen.


Vad vet vi om reformplanerna för EU:s inre marknade efter konkurrenskraftsrådet den 11 till 12 oktober 2010?

Slutsatserna har ännu inte publicerats på svenska, så vi tyr oss till den engelska versionen (även franska och nederländska finns):Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space) 11 – 12 October 2010; document 14426/10.

Kommissionen förväntas publicera ett meddelande inom oktober. Kärnan återfinns i följande citat:


… the Commission communication: "Single market delivering smart sustainable and inclusive economic growth", expected to be released before end of October.

The communication, also called the "Single Market Act" (SMA), will be a two year plan (2011- 2012) containing around fifty initiatives aimed at ensuring a continuous optimization of the internal market and intended to contribute to the successful implementation of the EU 2020 objectives for stimulating employment and economic growth.Den svenska regeringen rapporterar från rådsmötet:


En bättre fungerande inre marknad

Medlemsländerna välkomnade kommissionens arbete med att stärka och utveckla den inre marknaden för att öka EU:s tillväxt och sysselsättning i linje med tillväxtstrategin EU2020. Kommissionen ska den 27 oktober presentera en handlingsplan (Single Market Act) som kommer att omfatta många politikområden; bland annat innovation, hållbar utveckling, små och medelstora företag, investeringar och skattesamarbete. Det belgiska ordförandeskapets ambition är att rådsslutsatser om handlingsplanen ska antas vid rådsmötet den 10 december.Inför konkurrenskraftsrådet uttryckte näringslivsorganisationen Businesseurope i några korta punkter sitt stöd för förnyelsen and den inre marknaden.Eurochambres välkomnade i juni 2010 Mario Montis rapport om att utveckla den inre marknaden. Handelskammarorganisationen hoppades på drivkraft från EU-institutionerna. I den mer detaljerade genomgången var organisationen positiv till många förslag, men kritisk till andra.
Ralf Grahn

P.S. Hugh Barton-Smith på bloggen Grumpy Old European har gått in med ett inlägg om paneldiskussionen Mediacafé ”Europe: no medium, no message? Även Grahnlaw har publicerat ett blogginlägg.Mathew Lowry var den som körde i gång diskussionen när han tog eld av idén om ökat obligatoriskt utrymme för EU-rapportering i ’public service’ bolag och förslaget om övervakning av mediernas EU-bevakning. Cosmetic Uprise har länkat till Lowrys artikel.

Det här är ett exempel på hur europeiska frågor (EU och Europarådet) diskuteras online, i sociala medier såsom Twitter och Facebook, men särskilt bloggar som ger utrymme för fakta, argument och diskussion på samma plats.
Över språk- och riksgränser flyter inläggen från redan 673 Europabloggar samman på Bloggingportal.eu, som erbjuder dig chansen att hålla dig uppdaterad om EU-politiken och samtidigt på ett trevligt sätt förbättra dina språkkunskaper.

fredag 15 oktober 2010

Invandrare och jobb: Sverige och Finland

Det är viktigt att invandrare kommer in i arbetslivet i sitt nya hemland, men det är jobbigare för ’outsiders’ som saknar de sociala nätverken än för infödda. Färdigheter, språkkunskaper och stödåtgärder hjälper på traven.I samband med budgetpropositionen publicerade integrationsminister Erik Ullenhag ett pressmeddelande som anger vad den svenska regeringen kommer att göra för att främja integrationen i arbetslivet: Satsningar på arbete, språk och utbildning (12 oktober 2010):


- Arbete, utbildning och kunskaper i svenska språket är avgörande för integrationen. Vi måste bli bättre på att ge de människor som kommer till Sverige möjlighet att få ett arbete och lära sig svenska. Med de satsningar som presenteras i budgetpropositionen fortsätter regeringen arbetet för en bra integration, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Genom satsningar på arbete, språk och utbildning har regeringen lagt grunden för en fungerande integrationspolitik. Den 1 december i år träder reformen av nyanländas arbetsmarknadsetablering i kraft vilket lägger grunden för ett flyktingmottagande som snabbare kan leda till arbete och egen försörjning. Vidare förstärks insatserna för att motverka rasism och intolerans. Dessutom sker en ökad satsning på åtgärder för nationella minoriteter i budgetpropositionen som presenteras i dag.

De viktigaste satsningarna är:

 Instegsjobben förstärks. Lönesubventionen höjs från 75 procent till 80 procent. Totalt satsas 200 miljoner kronor under mandatperioden.

 Ekonomisk ersättning till bra skolor i utsatta områden. Ekonomiska incitament för att gynna skolor i utsatta områden som förbättrar sina resultat införs. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor under mandatperioden.

 Fortsatt förbättring av svenska för invandrare, sfi. Det är viktigt att sfi kan kombineras med yrkesarbete, och det bör finnas möjlighet att läsa sfi på olika tider och att i högre utsträckning än idag läsa yrkesinriktad sfi.


 Utredning om införande av sfi-peng. Valfrihet inom sfi-undervisningen gynnar flexibilitet och individuell anpassning vilket behövs, vi vill också öppna för fler aktörer.

 Samhällsorientering ska erbjudas alla nyanlända. Målgruppen som får samhällsorientering ska utvidgas till att omfatta vuxna nyanlända invandrare som inte hör till flyktinggruppen. Regeringen har avsatt medel för ett genomförande från 2012.


 Mikrolån, utvecklad rådgivning och mentorskap för företagare. Ett särskilt uppdrag ges för rådgivning och mentorskap för att främja företagande bland utrikes födda, inklusive information om mikrolån. Satsningen på utvecklad rådgivning och mentorskap omfattar 120 miljoner kronor under mandatperioden.

 Nystartskontoren fortsätter och möjligheten med nystartszoner utreds. Syftet med nystartskontor är att den sökande ska kunna få kunskap och hjälp från myndigheter, kommun och rådgivningsaktörer för att bättre tillvarata företagsidéer och uppmuntra entreprenörskap. Vissa områden i Sverige kännetecknas av låg förvärvsgrad, stort beroende av försörjningsstöd och stort utanförskap. Vi vill undersöka möjligheten att pröva ett system med skattelättnader för företag i särskilt utsatta områden, så kallade nystartszoner, i Sverige. Den exakta utformningen ska utredas.Finland


I Finland gäller statsrådets principbeslut om att främja arbetskraftsinvandring som det riktgivande dokumentet:Åtgärdsprogram för arbetskraftsinvandring (5 november 2009)


Programmet gjordes upp med tanke på åren 2009-2011, men perspektiven och förslagen till åtgärder påverkades av den ekonomiska nedgången och den försämrade sysselsättningen.

Mycket kan göras för att ta tillvara potentialen hos utlänningar som redan finns i landet, och programmet redogör för olika åtgärder.

Åtgärdsprogrammet slår fast principer för rekryteringen av yrkeskunning arbetskraft från utlandet. Man tar hänsyn till den fria rörligheten inom den Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inre marknad. Inom EU-området vill myndigheterna agera aktivt och dra nytta av befintliga strukturer som Eures arbetsförmedlingsnätverk samt utveckla mekanismer för att öka rörligheten.

Utöver detta vill programmet öka samarbetet med andra länder därifrån arbetstagare kommer till Finland och att utveckla arbetsmarknaden för att förbättra mottagandet.

I bakgrunden finns vetskapen om att befolkningen åldras och att det kommer att uppstå behov att fylla jobb efter dem som pensioneras. Särskilt social- och hälsovårssektorn kommer att ha många avgångar samtidigt som antalet vårdbehövande åldringar ökar.

Enligt programmet var fördelningen mellan grupperna EU/EES och övriga arbetskraftsinvandrare följande (sid. 16):


Den största delen (över 30 %) av de arbetstagare som kommer till Finland från ett land utanför EU/EES-området är ryssar. Därefter kommer de största grupperna från Indien, Kina, Ukraina, USA, Turkiet och Thailand. Från EU/EES-området kommer det flest inflyttare från Estland och [står Finland, men avses troligen] Sverige. Därefter kommer Storbritannien, Tyskland, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Ungern och Italien.

Gruppen som arbetade fram programmet ansåg att det fanns behov av mer ingående statistiska och uppgifter om arbetskraftsinvandringen.
Ralf GrahnP.S. Företag, organisationer, myndigheter och medborgare påverkas av det som sker inom den Europeiska unionen. Både fakta och åsikter hittas allt mer i sociala medier.Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar inläggen från 673 Europabloggar. Man kan bekanta sig med hela utbudet av nya inlägg eller begränsa utbudet till redaktörernas rekommendationer.

måndag 11 oktober 2010

EU-medborgare: Om du förnekas fri rörlighet

För den som är intresserad av EU-medborgares rätt till fri rörlighet erbjuder Wikipedia en artikel på svenska: Direktivet om fri rörlighet för unionsmedborgare. På engelska finns en mer utförlig artikel: Directive 2004/38/EC on the right to move and reside freely.Direktivet 2004/38 skulle genomföras senast den 29 april 2006, men en korrekt implementering har blivit en långkörare mellan kommissionen i Bryssel och medlemsländerna.

Den 10 december 2008 antog kommissionen en nedslående rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG med en överblick av hur direktivet införlivats i nationell lagstiftning och hur det tillämpas i det dagliga livet:Rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier; Bryssel den 10.12.2008 KOM(2008) 840 slutlig; 14 sidor.
I juli 2009 utfärdade kommissionen ett meddelande om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (Text av betydelse för EES); Bryssel den 2.7.2009 KOM(2009) 313 slutlig; 20 sidor.EU Law Blog följde med utvecklingen, när tiden för genomförande löpte ut, när kommissionen rapporterade om den bristfälliga implementeringen och när kommissionen publicerade sin vägledning.


Den inhemska lagstiftningen och myndigheternas beslut om unionsmedborgares rättigheter till fri rörlighet kan visa sig felaktiga, så rörliga EU-medborgare och deras familjer har skäl att studera grunderna mer ingående om de möter problem. Om tillämpningen är oriktig finns det möjligheter till rättelse. Källorna ovan erbjuder uppgifter om de frågor där genomförandet har haltat.
Ralf Grahn

lördag 9 oktober 2010

Håller EU-informationen måttet? Konkurrenskraftsrådet 11-12 oktober 2010

Är det ett hopplöst företag att sätta sig in i det som sker i Europeiska unionen, eller går det med ett mått av energi?


Vi tittar närmare på konkurrenskraftsrådet, som samlas måndag till tisdag (11-12 oktober 2010)i Luxemburg.RådetRådet är ett enda organ (ungefär som statsrådet) även om det sammanträder i olika rådskonstellationer (en aning som departement eller ministerier).
Rådskonstellationen konkurrenskraft behandlar frågor om inre marknaden, industri och forskning (samt rymdfrågor).DagordningenPå engelska har rådet publicerat en dagordning med de huvudsakliga mötesfrågorna och en tidtabell (daterad 7 oktober 2010; 2 sidor).BakgrundspromemoriaI går publicerade rådet en mer detaljerad promemoria (background note) om de frågor som behandlas av ministrarna (9 sidor). Informationen är främst avsedd för journalistkåren, men är till nytta för intresse- och medborgarorganisationer, myndigheter, företag och andra intresserade, såsom forskare, lärare och studenter.

Kvaliteten och mängden i bakgrundsinformationen varierar rätt mycket från möte till möte, liksom mellan olika ordförandeskap. Denna gång är PMt rätt fylligt, och det erbjuder en hyfsad inledning till de frågor som kommer att behandlas.

I detta fall finns det också rikligt med länkar till de dokument som ligger till grund för diskussionerna. De gör livet lättare för dem som har ett professionellt eller annars djupare intresse i någon fråga.

Formuleringarna är ”tjänstemannamässiga” så de skilda medlemsländernas ställningstaganden och eventuella stridsäpplen får man söka på annat håll.

Se till exempel avsnittet om språkarrangemangen för EU-patentet, där vi vet att Italien och Spanien hårdnackat motsatt sig förslaget om tre privilegierade språk (engelska, franska, tyska) i en fråga som är otroligt viktig för näringslivet i Europa, men som kräver enhälligt beslut.Öppna rådsöverläggningarSmåningom har rådet blivit mera öppet för allmänheten. När rådet fungerar som lagstiftare tillsammans med Europaparlamentet (det ordinarie lagstiftningsförfarandet och första behandlingen av andra lagstiftningsakter) håller det öppna rådsöverläggningar (public deliberations).

I principiellt viktiga frågor håller rådet offentliga debatter (public debates).

Hittills handlar det nog mer om ett litet insteg för principen om öppenhet, än om en äkta debattkultur med öppen argumentering.För konkurrenskraftsrådet finns det en tidtabell för de öppna rådsöverläggningarna och de offentliga debatterna. De lagstiftande åtgärderna förväntas bli avklubbade utan diskussion, så där finns inte mycket att hämta.

Däremot kan presentationerna och diskussionerna om EU-patentet och planerna för den inre marknaden erbjuda några guldkorn åt dem som har ett yrkesmässigt intresse.
Tidtabellen innehåller en länk till rådets audiovisuella tjänst, eftersom man kan följa med diskussionerna liksom även presskonferenserna på distans.Kommissionen
I går publicerade kommissionen ett överskådligt pressmeddelande om konkurrenskraftsrådet (enbart på engelska): Competitiveness Council 11/12 October 2010 (8 October 2010, MEMO/10/478).

Utöver den klara och tydliga formen erbjuder kommissionen länkar till aktuell information om de enskilda frågorna.Sammandrag

Inför konkurrenskraftsrådet har det belgiska ordförandeskapet, rådets presstjänst och kommissionen publicerat förhandsinformation på liknande sätt som inför andra rådsmöten.

Det aktuella materialet som producerats på EU-nivå finns vanligen på engelska eller franska, eventuellt på ordförandeskapets språk.

Denna gång håller det offentliggjorda materialet högre klass än normalt, men förhoppningsvis kan vi se det som ett uttryck för en stigande trend.Nationell information

Den förhandsinformation som produceras av Europeiska unionen har varit av varierande kvalitet, men vi hoppas på en positiv utveckling.

De nordiska EU-medlemmarna har en rätt konsekvent tradition av mer öppen information för allmänheten, så för dem som behärskar språken erbjuder de en viktig källa.Från Sverige hittar vi ett pressmeddelande där handelsminister Ewa Björling uttalar sig. På samma sida finns det en länk till den sedvanliga kommenterade dagordningen för rådsmötet.Europautskottet i det danska Folketinget (Folketingets Europaudvalg) har varit en viktig modell för hur de nationella parlamenten följer upp frågor i den Europeiska unionen. Utskotter erbjuder en detaljerad promemoria (13 sidor) om de frågor som kommer upp till behandling i konkurrenskraftsrådet.Med statsministern och andra centrala ministrar på resande fot höll regeringens EU-ministerutskott i Finland undantagsvis inget möte på fredagen.Den finländska regeringen publicerar ofta sina pressmeddelanden om rådsmötena på finska, svenska och engelska. Mer detaljerat material från EU-utskottet finns ofta enbart på finska.Relevant med tanke på konkurrenskraftsrådet är ett PM om reformen av den inre marknaden utgående från Mario Montis rapport: Mario Montin raportti ”Uusi sisämarkkinastrategia” (10 september 2010; 10 sidor).

Även om Norden har fungerat som vägvisare när det gäller öppenhet i EU, respekterar de offentliga handlingarna kraven på förtrolighet och diplomatiskt språkbruk. Sensationella avslöjanden får man leta efter på annat håll.
Ralf Grahn
P.S. På Grahnlaw (in English) har jag den senaste tiden behandlat frågor om tillväxtstrategin Europa 2020 och de planerade åtgärderna för att ge den inre marknaden nytt liv.På den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu hittar man inläggen från 671 Europabloggar. De erbjuder fakta och åsikter om det som sker inom den Europeiska unionen. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt bättra på sina språkkunskaper.På min “inhemska” blogg, som också heter Grahnlaw, har jag gått in för att skriva om företagande, jobb och invandrare i arbetslivet på finska, svenska och engelska. EU-inlägg på finska publicerar jag i första hand på Eurooppaoikeus, som tidigare.

lördag 2 oktober 2010

EU: Nytt lyft för inre marknaden?

I ett tal som rubricerats som tillståndet i unionen presenterade ordförande José Manuel Barroso den 7 september 2010 kommissionens arbetsprogram för 2011 inför Europaparlamentet.

Barroso såg fem stora utmaningar för den Europeiska unionen under det kommande året:


• Reda ut den ekonomiska krisen och ekonomisk styrning,
• återskapa tillväxt och sysselsättning genom att skynda på reformagendan Europa 2020,
• bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet,
• inleda förhandlingar om en modern EU-budget,
• öka vårt inflytande på den globala arenan.Ekonomiska prioriteter

Som vi kunde konstatera satte Barroso ekonomin och tillväxten högst för att förbättra sysselsättningen:


Sunda offentliga finanser är ett medel för att skapa tillväxt som i sin tur ger sysselsättning. Vårt mål är tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla. Detta är vår övergripande prioritering, och det är där vi måste satsa.

Europa 2020 börjar nu. Vi måste tidigarelägga och påskynda de mest tillväxtfrämjande reformerna på vår agenda. Det skulle kunna höja tillväxtnivåerna med över en tredjedel till 2020.

Detta innebär att vi måste koncentrera oss på tre prioriteringar: att få fler människor i arbete, stärka konkurrenskraften för våra företag och fördjupa den inre marknaden.
Akt för inre marknaden


Barroso nämnde Mario Montis rapport (inlägget på engelska) om den inre marknaden och lovade en övergripande akt för den inre markanden inom oktober.I ett brev till ledamöterna i Europaparlamentet (MEMO/10/393) beskrev Barroso mer detaljerat kommissionens arbetsprogram för 2011. Avsikten är att kommissionen antar arbetsprogrammet inom oktober.Mot bakgrunden av tillväxtstrategin Europa 2020 (EU2020; ett av flera inlägg på engelska) och dess huvudinitiativ (”flagship initiatives”) kommer arbetsprogrammet för 2011 att omfatta följande åtgärder för att frigöra den inre marknadens potential:


• Åtgärder som ska anges i inremarknadsakten.
• En europeisk referensram för avtalsrätt och åtgärder mot de hinder som företag och enskilda möter när de försöker driva in skuldfordringar i andra medlemsstater. När tillgången på kapital är begränsad är indrivandet av fordringar oerhört viktigt för företagens överlevnad.
• En utvärdering av utvecklingen av roamingtjänster.
• Omarbetade regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.
• Avslutande av arbetet med kollektiv prövning.
• Definition av hur EU kan bidra till den stora utmaning som en pensionsreform utgör.

Kommissionen kommer att lägga fram förslag för att minska den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna, i synnerhet de små och medelstora företagen.Reformtankar för inre marknaden
I EUobserver har Honor Mahony publicerat kommissionären Michel Barniers tankar om att återförena den inre marknaden och medborgarna genom att ge nytt liv åt det sociala i den sociala marknadsekonomin: EU citizens no longer see benefits of internal market, Barnier says (22 september 2010).
I Finland har regeringens EU-ministerutskott behandlat en promemoria med synpunkter på Mario Montis rapport inför inremarknadsakten (enbart på finska): Mario Montin raportti ”Uusi sisämarkkinastrategia” (10 september 2010).
Ralf Grahn

söndag 26 september 2010

Tungomålsbloggande

I dag, söndagen den 26 september 2010 firas den Europeiska språkdagen i de 47 länder som hör till Europarådet. Den andra huvudarrangören är den Europeiska unionen.Eftersom Europeiska språkdagen infaller en söndag, arrangerar Europeiska kommissionens kontor i Sverige ett redan fullbokat Europeiskt språkcafé och ett seminarium ”Språkkunskaper – en konkurrensfördel för företagen?”, båda i Europahuset måndag. Språkdagen firas även i Ronneby och Karlskrona.I Finland tjuvstartade evenemangen på fredagen, som vi ser på EU-kommissionens lokala webbsidor.

Internet lever oberoende av normala arbetstider, så det finns åtminstone en begivenhet som är öppen alla européer hela dagen denna söndag.

Europeiska kommissionens representation i London hittade på att ordna ett virtuellt jippo: the Day of Multilingual Blogging.


Det djupare motivet är givetvis att väcka intresse för främmande språk och kulturer, men den konkreta målsättingen är att locka europeiska bloggare att publicera ett blogginlägg på ett främmande språk under söndagens lopp.Närmare information hittar du på Facebook. Du kan även länka ditt inlägg till sidan.På Twitter finns en särskild tagg #babel för bloggposterna. En möjlighet är att skriva ett kort meddelande på ett främmande språk. Det är kanske lättare än att författa ett helt blogginlägg.Den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu deltar i begivenheten. Portalen samlar upp artiklarna från 668 Europabloggar. Bloggingportal.eu erbjuder varje dag bekväma möjligheter att få inblick i Europeiska unionens verksamhet och samtidigt förbättra sina språkkunskaper.Jag har skrivit om den europeiska bloggdagen på min engelska blogg Grahnlaw, senast i går under rubriken ”Brush up your Shakespeare, Goethe, Molière, Dante, Cervantes or whoever: Day of Multilingual Blogging” (med länkar till tidigare inlägg).

Rubriken Tungomålsbloggande låter biblisk, men det handlar om någonting väldigt världsligt. Språkkunskaper är nycklar till ett rikare liv.

Blogga i tungor!
Ralf Grahn

söndag 22 augusti 2010

Primärval för Europas socialdemokrater: Vinnande recept?

Europaparlamentsvalet 2009 gick illa för Europeiska socialdemokratiska partiet (ESP). I de flesta medlemsländerna i den Europeiska unionen har det trots finanskrisen och den ekonomiska nedgången varit svårt för medlemspartierna att på allvar hota center- och högerpartierna.

För partiaktivisterna Desmond O’Toole och José Reis Santos handlar det om överlevnaden för Europeiska socialdemokratiska partiet och den europeiska socialdemokratin. Därför har de kört i gång en gräsrotskampanj som kräver att Europapartiet utser sin kandidat för posten som ordförande för EU-kommissionen genom primärval inför Europavalet 2014.


För övrigt ligger det ett mått av både fri översättning och ideologisk förenkling i att tala om Europeiska socialdemokratiska partiet.På engelska är partiet känt under namnet Party of European Socialists (PES), och det beskriver sig på följande sätt:


The Party of European Socialists (PES) brings together the Socialist, Social Democratic and Labour Parties of the European Union (EU).

PSE - namnet och “varudeklarationen” på franska motsvarar de engelska begreppen:


Le Parti socialiste européen (PSE) rassemble les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes de l'Union européenne (UE).Dansken Poul Nyrup Rasmussen är ordförande för PES. De socialdemokratiska medlemspartierna i de nordiska EU-länderna är, officiellt:Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), även om det är praktiskt taget omöjligt att hitta partiets officiella namn på hemsidorna som domineras av det mer lättsmälta SocialdemokraternaSocialdemokratiet (Socialdemokraterne), i DanmarkFinlands socialdemokratiska parti (SDP)


O’Toole och Reis Santos ber om understöd av aktivisterna i ESP/PES och medlemmarna i alla medlemspartier för att mobilisera de aktiva och för att förstärka banden till medborgarna i Europeiska unionen.

Tillsammans med de övriga medlemspartierna kommer de nordiska socialdemokratiska partierna att medverka när PES officiellt antar eller förkastar kampanjens krav på primärval.Sociala media

För en gräsrotskampanj på Europanivå gäller det att överskrida både nationella och språkliga gränser. Arrangörerna använder sig självfallet av de möjligheter Internet och sociala media erbjuder.
Den flitigt uppdaterade bloggen Campaign for a PES Primary redogör för reaktioner på initiativet på olika håll i Europa.Den egentliga kampanjgruppen finns på Facebook. För en stund sedan hade 849 anhängare anslutit sig till gruppen. Sidorna på Facebook samlar även meddelanden, länkar och hälsningar.Kampanjen använder äver Twitter: @PESPrimary.Europabloggarna

Jag har följt med kampanjen för ett europeiskt primärval på min engelska blogg Grahnlaw och berättat om den inledande diskussionen på andra Europabloggar.Europarties: Yes to primaries for EU Commission President 2014EU Commission President: Campaign for a PES-PSE Primary growing by the dayActivists challenge Party of European Socialists (PES): Spent force or renewable resource?Den flerspråkiga aggregatorn Bloggingportal.eu samlar redan in artiklarna från 653 bloggar med inriktning på EU-frågor. Man kan hitta inlägg taggade enligt ämne (Topics) under rubriken European Parliament och vidare under etiketten ”pse”.Nya och (ännu) otaggade artiklar hittar man i flödet för alla nya inlägg (Posts).Dubbel utmaningGenom uppropet Campaign for a PES Primary utmanar partiaktivisterna de europeiska socialdemokratiska partiernas ledare, vilka år 2009 var handlingsförlamade. PES-ledarna lyckades inte nominera en motkandidat till José Manuel Barroso, och Europaparlamentsvalet ledde till ett snöpligt nederlag.
Kampanjen för ett demokratiskt primärval är samtidigt en utmaning för de övriga europeiska partierna, eller kortare Europapartierna (och ännu kortare på engelska: Europarty). Lissabonfördraget talar om de politiska partierna på europeisk nivå, och de är avsedda att bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

PES har redan samlat nya anhängare och skapat ett försprång. Partiet har chansen att agera offensivt genom att omfatta initiativet, medan de övriga Europapartierna ännu kurar i startblocken.

Hur kommer de andra Europapartierna att ställa sig? Frågan går till:Europeiska folkpartiet (European People’s Party, EPP)Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet (European Liberal Democrat and Reform Party, ELDR)Europeiska gröna partiet (European Green Party, EGP)?

Frågorna berör givetvis även medlemmarna i de nordiska medlemspartierna: moderater, centerpartister, liberaler och gröna.

Kommer de att vänta tills loppet är kört?

Ralf Grahn