söndag 19 december 2010

EU-relationerna med Norge

Relationerna med mikrostaterna Andorra, Monaco och San Marino ska sättas under luppen redan under det ungerska ordförandeskapet i rådet under första halvan av 2011, men de detaljerade observationerna gäller Europeiska unionens förhållanden till de fyra EFTA-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz:

Council conclusions on EU relations with EFTA countries; 3060th GENERAL AFFAIRS Council meeting, Brussels 14 December 2010 (8 sidor)


Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Island, Liechtenstein och Norge ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och EU-rådet berömmer deras nästan prickfria genomförande av lagstiftning som rör den inre marknaden (punkt 3). (EFTA-landet Schweiz står utanför EES.)

För perioden 2009-2014 ökade EES-länderna nyligen sitt ekonomiska bidrag och Norge sitt bilaterala bidrag för att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom det Europeiska ekonomiska smarbetsområdet. I praktiken går stödet främst till de nyare och fattigare EU-medlemmarna (punkt 2).

De viktigaste bilaterala frågorna med Norge behandlas under egen rubrik i slutsatserna från rådet (se nedan).


Norge

Det norska Utenriksdepartementet kommenterade de huvudsakliga observationerna rörande Norge i ett pressmeddelande:

EU: Godt, bredt og tettere samarbeid med Norge (15.12.2010)


Finansiella mekanismer för EES och Norge

Särskilt det norska bidraget till EES-länderna är betydande, 347 miljoner euro per år:

Ny avtale om EØS-midler undertegnet i dag (28.07.2010)

Den som är intresserad av detaljerna hittar texterna om den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiellamekanismen i Europeiska unionens officiella tidning 9.11.2010 L 291:


Rådets beslut 2010/674/EUav den 26 juli 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014

Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska Unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

Fiskerifrågor

EU och Norge har nyss enats om ett antal fiskefrågor för år 2011:

Norge og EU enige om en bilateral fiskeriavtale for 2011 (04.12.2010)


Europautredningen.no

För ett knappt år sedan tillsatte den norska regeringen en utredning som ska analysera Norges EES-avtal före slutet av 2011:

Ambisiøs og spennende gjennomgang av EØS-avtalen igangsatt (07.01.2010)

Mer detaljerade uppgifter hittar man under Europautredningen.no. Under våren 2011 ordnar 'Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU' nio temadiskussioner i Oslo, Tromsö, Trondheim och Bergen. Rubrikerna ger en bild av relevanta frågor.


EU-slutsatserna

Slutsatserna från EU-rådet (allmänna frågor) har inte (ännu) publicerats på svenska, så jag återger de huvudsakliga bilaterala punkterna rörande Norge på engelska:


KINGDOM OF NORWAY

25. The Council notes with satisfaction, that EU-Norway relations have even further improved since 2008. The Council welcomes and encourages the proper and regular incorporation by Norway of EEA relevant EU acquis in its national legislation and the close cooperation with the country in many other important policy areas. The Council encourages Norway to maintain the same good record in the coming period.

26. The Council welcomes the signing of the Agreements both of the EEA and of the Norwegian financial mechanisms for the period 2009-2014 and is looking forward to their rapid entry into force. The Council welcomes, in particular, the commitment of Norway to share the founding principle of solidarity and to continue its very significant contribution to the reduction of social and economic disparities in the EU.

27. The Council welcomes the close cooperation with Norway in the area of Common Foreign and Security Policy, in particular Norway's participation in EUPOL Afghanistan, EULEX Kosovo, Atalanta and in the "Nordic Battle Group", as well as its cooperation with the European Defence Agency. Norway’s views on global matters are based on values similar to those of the EU and its international activities can give additional and valuable support to EU actions. The Council is ready to further deepen this partnership, which is facilitated by a regular political dialogue at different levels.

28. Norway remains a key partner in energy matters and an important and reliable supplier of natural gas and oil for the EU. It applies EEA relevant EU energy legislation. The EU welcomes the continuous deepening of the EU-Norway dialogue on energy issues.

29. The cooperation between Norway and the EU on environmental and climate change matters continues to be good. Environmental issues pending in 2008 have been solved in the meantime. With regard to climate change, and building on the Copenhagen Accord, the EU and Norway remain convinced of the urgent need to make progress towards an ambitious post-2012 regime and hope for a successful and balanced outcome in Cancún.

30. The High North/Arctic remains a priority subject of Norwegian policy. The EU welcomes the Treaty signed by Norway and Russia in September 2010 on the delimitation of maritime borders and cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean. The EU recognises the increasing importance of international cooperation in this field and has strengthened its cooperation with Norway on Arctic policy, inter alia in the framework of the Northern Dimension. It welcomes the support of Norway for a permanent observer status of the European Commission in the Arctic Council.

31. The Council welcomes the initialling of an Agreement on further liberalisation of trade in agricultural products under Art. 19 of the EEA Agreement and looks forward to the continuation of common work under this Article in two years time. Concerning processed agricultural products (Protocol 3 to the EEA Agreement), the Council reiterates its regret for the long overdue progress on liberalising trade in these products and urges Norway to actively engage without delay in a proper and constructive negotiation process with regard to the joint revision of Protocol 3.

32. The Council encourages Norway to use existing structures that provide for EU-Norway dialogue, bilateral or otherwise, to raise and discuss possible differences related to trade issues in the spirit of the privileged partnership that exists between the EU and Norway

33. The Council welcomes the close EU-Norway cooperation with regard to the sustainable management of shared fisheries resources and the exchanges of fishing possibilities between the two parties. In particular, it welcomes the long-term agreement found in 2010 on the management of mackerel stock.


Ralf GrahnP.S. Recent developments in European Consumer Law är en specialiserad blogg som skrivs av Joasia Luzak, Vanessa Mak, Chantal Mak, Bram Duivenvoorde och Catherine Garcia om frågor som borde intressera omkring 506 miljoner konsumenter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt de företag som betjänar dem.

lördag 11 december 2010

EU-kommissionen förbättrar Europeiska e-juridikportalen

I det senaste blogginlägget på Grahnblawg, EU vill minska bråk med papper om civilstånd (11 december 2010), kunde vi se att kommissionen endast löst skissade vad den tänker göra på vägen till ett lagförslag om civilstånd år 2013.

Vi traskar nu vidare till följande utlovade åtgärd i rapporten om unionsmedborgarskapet:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Kommissionens betraktelser om att utveckla den europeiska e-juridikportalen (sid 5-6):

Medborgarna bör ha samma tillgång till civilrättslig och straffrättslig prövning i andra medlemsstater som i hemlandet. Under 2007 beräknas 9 miljoner EU-medborgare ha varit involverade enbart i gränsöverskridande civilrättsliga förfaranden. Över hälften av de .tillfrågade EU-medborgarna i en enkät 2007 uppgav att det skulle vara mycket eller ganska svårt för dem att vända sig till domstol för att tillvarata sina rättigheter i en annan medlemsstat, eftersom de saknade kännedom om de tillämpliga processreglerna.

(I en fotnot angavs enkäten i fråga: Flash Eurobarometer 292, Civil justice, november – december 2008)

Kommissionens tredje förslag är:

Kommissionen

(3) kommer att göra det möjligt för såväl medborgare som rättstillämpare att lätt hitta flerspråkig information om juridiska frågor via den europeiska e-juridikportalen.

Inte heller förslag nummer tre är särskilt konkret. Vi ser varken detaljer eller tidtabell. I dagens läge antar jag att EU:s e-juridikportal är känd närmast av en del EU-proffs, men okänd bland en bredare allmänhet.


Europeiska e-juridikportalen

Den som besöker Europeiska unionens juridikportal Eur-Lex hittar en länk till den Europeiska e-juridikportalen (European e-Justice Portal).

Den svenska ingångssidan ser rätt bra ut, men den säger mer om strukturen än om innehållet. Sedan lanseringen har portalen redan kompletterats med vissa artiklar och länkar.

Om jag förstår ”förslaget” i medborgarskapsrapporten rätt, så handlar det om att kommissionen vet att det finns ett behov av ett fortlöpande utvecklingsarbete för att göra den Europeiska e-juridikportalen till ett nyttigt redskap för jurister och EU-medborgare i allmänhet.Ralf GrahnP.S. Lobbynomics is the professional blog of N-square Consulting, a Brussels lobbying firm specialised in the high tech sector. The opinions and thoughts (if any) in this blog are the authors' own, so [my addition] they should be confused only with those of Caroline De Cock, managing director of N-square Consulting and author. - Go to LobbyPlanet, N-square Consulting, The Brussels Jungle and on Twitter @linotherhino to find other incarnations of this social media prodigy and lobbyist.

EU vill minska bråk med papper om civilstånd

Mera unionsmedborgarskap: 25 åtgärder (3 december 2010) presenterade översiktligt EU-kommissionens planerade åtgärder i:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Inlägget EU-lagförslag om makars förmögenhetsförhållanden (8 december 2010) presenterade den första av de planerade åtgärderna (och erbjöd några länkar till material om internationella skilsmässor).

Förslaget om makars förmögenhetsförhållanden väntades denna höst men har skjutits fram till 2011. Jag kan här tillägga att kommissionen har gjort en preliminär konsekvensbedömning (Impact Assessment) med en del kompletterande information: Roadmap - Proposal for a Regulation on the conflicts of law in matters concerning property rights, including the question of jurisdiction and mutual recognition, and for Regulation on the property consequences of the separation of couples.


Handlingar om civilstånd

Det andra löftet från kommissionen rör handlingar om civilstånd (sid. 5-6):

Kommissionen

(2)kommer att underlätta den fria rörligheten för civilståndshandlingar (t.ex. födelse- och vigselattester) genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2013,


Som vanligt handlar det om rörliga unionsmedborgare och om gränsöverskridande situationer. Kommissionens avsikt är positiv, men motiveringarna erbjuder mycket litet om existerande system för förenkling och ger ingen kartläggning av återstående problem. Det saknas text om konkreta åtgärder för att minska problemen, vilket gör det svårt att följa upp denna punkt:

Det är av yttersta vikt att medborgare som flyttar till andra medlemsstater kan få sina civilståndshandlingar rörande viktiga händelser i livet (t.ex. födelse, giftermål, registrerat partnerskap, skilsmässa, adoption eller födelse eller namn) erkända. EU-medlemsstaternas register och förvaltningssystem uppvisar skillnader sinsemellan, vilket orsakar problem när sådana handlingar ska erkännas i ett annat land än det där de utfärdades. Dessutom kan det vara så att livshändelserna i fråga inte erkänns av alla medlemsstater. Medborgarna måste således gå igenom besvärliga och kostsamma formaliteter (översättning, krav på ytterligare bevis som styrker handlingarnas äkthet) vilket i värsta fall kan göra det omöjligt för dem att tillvarata sina rättigheter.

Vällovligt syfte, men olovligt löst formulerat.Ralf GrahnP.S. If you are interested in UK politics, Left Foot Forward is a quality ”progressive” blog you shouldn't miss, regardless of where you are on the political map.

fredag 3 december 2010

Mera unionsmedborgarskap: 25 åtgärder

”Progress report” hette det i den engelska versionen, men begreppet saknas i rubriken till den svenska bakgrundsteckningen av unionsmedborgarskapet, nämligen kommissionens rapport enligt artikel 25 i EUF-fördraget:

Om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2007−2010; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 602 slutlig


Artikel 25 EUF-fördraget

Andra delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) heter Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap. Vet man inte detta är texten i artikel 25 obegriplig (EUOT 30.3.2010 C 83/58):


Artikel 25 EUF-fördraget
(f.d. artikel 22 FEG)

Kommissionen ska vart tredje år rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av bestämmelserna i denna del. I denna rapport ska hänsyn tas till unionens utveckling.

På denna grund och om inte annat följer av andra bestämmelser i fördragen får rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande anta bestämmelser för att stärka eller komplettera de rättigheter som anges i artikel 20.2. Dessa bestämmelser träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.


Medborgarskapsrapporten


Vissa frågor behandlade jag på mina övriga bloggar, men nu är det dags att gå över till den rapport som innehåller de egentliga slutledningarna:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010 - Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig


Ideal och praktik

Kommissionen påminner oss om hur vackert idealen formulerats. Ingressen till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna säger:

Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Kommissionen anlägger dock snabbt en mer realistisk ton när den redogör för de rörliga EU-medborgarnas vardag (sid. 3):

Det finns dock fortfarande en klyfta mellan de tillämpliga lagreglerna och den verklighet som medborgarna möter i sitt dagliga liv, särskilt i gränsöverskridande situationer. De många klagomål och frågor som kommissionen tar emot varje år, färska Eurobarometerundersökningar, diskussioner med berörda parter, resultatet av ett offentligt samråd som avslutades den 15 juni 2010 och en konferens den 1–2 juli 2010 om EU-medborgarnas rättigheter i framtiden visar med all önskvärd tydlighet på de många hinder som står i vägen när EU-medborgare vill utnyttja sina rättigheter.


25 åtgärder

Kommissionen diskuterar olika problem och presenterar förslag till förbättringar. Innan vi går in i detalj, kan det vara på sin plats att återge de planerade åtgärderna i sammandrag såsom kommissionen gör i bilagan (sid. 27-29):


Kommissionen

(1) kommer att göra det lättare för internationella par (par som antingen är gifta eller har ingått registrerat partnerskap) att ta reda på vilka domstolar som är behöriga och vilken lagstiftning som är tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden (t.ex. en gemensamt ägd fastighet) genom att lägga fram ett lagförslag under 2011,

(2) kommer att underlätta den fria rörligheten för civilståndshandlingar (t.ex. födelse- och vigselattester) genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2013,

(3) kommer att göra det möjligt för såväl medborgare som rättstillämpare att lätt hitta flerspråkig information om juridiska frågor via den europeiska e-juridikportalen,

(4) kommer att arbeta för att ytterligare förstärka skyddet för misstänkta och tilltalade i brottmål, bland annat genom att säkra den misstänktes rätt att bli företrädd av en advokat och meddela sig med omvärlden i samband med frihetsberövande, genom att lägga fram två förslag till rättsakter 2011,

(5) kommer att förbättra skyddet för brottsoffer genom att föreslå ett åtgärdspaket, inklusive en rättsakt, under 2011,

(6) kommer att förenkla förfarandena och villkoren för registrering av bilar som tidigare varit registrerade i en annan medlemsstat genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning 2011; den kommer också att vidta åtgärder i fall där den skattemässiga behandlingen av bilar är diskriminerande och utarbeta lösningar för att komma till rätta med de dubbla registreringsavgifterna på bilar, som kan vara till hinder för medborgarnas fria rörlighet och den fria rörligheten för varor,

(7) föreslår att tillgången till gränsöverskridande sjukvård underlättas och genomför pilotinsatser för att ge EU-medborgarna en säker tillgång till medicinska uppgifter om det egna hälsotillståndet on line och få till stånd en utbredd användning av telemedicintjänster senast 2020. Kommissionen kommer också att rekommendera att en minimiuppsättning gemensamma patientuppgifter görs tillgängliga eller utbyts på elektronisk väg mellan medlemsstaterna senast 2012,

(8) kommer att stärka EU-medborgarnas rätt att få hjälp av alla medlemsstaters diplomatiska och konsulära myndigheter då de befinner sig i tredjeländer, också i krissituationer, genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2011 och ge bättre information till medborgarna via en särskild webbplats och riktade kommunikationsåtgärder,

(9) modernisera gällande bestämmelser om skydd för konsumenter som köper paketresor, särskilt över Internet, och underlätta köp av paketresor från andra medlemsstater genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning 2011,

(10) kommer att sträva efter att komplettera den rättsliga ramen i syfte att skapa en uppsättning gemensamma rättigheter för passagerare i hela EU, oavsett vilket transportsätt de använder sig av, och säkerställa en korrekt tillämpning av dessa rättigheter, inklusive flygpassagerares rättigheter (t.ex. vid långa förseningar och inställda avgångar); kommissionen kommer också att sträva efter att se till att transportcentrum (t.ex. flygplatser, tågstationer och hamnar) i större utsträckning erbjuder medborgarna lättillgänglig information om deras rättigheter som EU-medborgare, särskilt när de reser inom EU.

(11) kommer att föreslå ytterligare sätt att se till att passagerare med reducerad rörlighet lättare kan få tillgång till samtliga transportmedel och all relevant infrastruktur, kommer från 2010 och framåt att dela ut ett årligt pris till de mest handikappvänliga Europeiska städerna, främja förbättrad tillgång till tjänster, till exempel reseförsäkring, samt utveckla och uppmuntra användningen av EU-övergripande standarder om en tillgänglig fysisk miljö genom att under 2010 lägga fram en EU-strategi för funktionshindrade 2010–2020,

(12) kommer att lägga fram förslag på hur konsumenternas förtroende för produkter inom turismen kan ökas genom att organisera informationskampanjer för europeiska turister undersöka konsumenternas tillfredsställelse med olika turisttjänster ( transport, boende, resor osv.),

(13) kommer att ge en lättfattlig beskrivning av vilka rättigheter som tillkommer användarna av Internettjänster genom att senast 2012 utfärda en uppförandekod om online-rättigheter i EU,

(14) kommer att underlätta en snabb och billig utomrättslig lösning av konsumenttvister i EU genom att lägga fram ett förslag till lagstiftning om alternativa tvistlösningsmekanismer 2011, genom att undersöka förslag till ett EU-övergripande system för tvistlösning on-line vid e-handelstransaktioner senast 2012 och arbeta för att uppnå en mer utbredd användning av medling senast 2013,

(15) kommer att underlätta den fria rörligheten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar från tredje land genom en strikt tillämpning av Eulagstiftningen på området, inklusive bestämmelserna om icke-diskriminering, genom att främja en effektivisering av de nationella förfarandena och ökade kunskaper om EU-rätten bland berörda yrkesgrupper samt genom att öka informationen till EU-medborgarna om deras rätt till fri rörlighet,

(16) strävar efter att förbättra informationen till medborgarna och är i färd med att utveckla ett nytt system för elektroniskt utbyte av uppgifter, i syfte att minska förseningar och andra problem i samband med utbytet av socialförsäkringsuppgifter,

(17) uppmanar medlemsstaterna att se till att offentliggörandet av valresultat från valen till Europaparlamentet i framtiden sker samtidigt i alla medlemsstater,

(18) uppmanar medlemsstaterna att se till att EU-medborgare kan utöva sin rösträtt till fullo i den medlemsstat där de är bosatta, att EU-medborgare kan vara medlemmar i eller grunda politiska partier och att EU-medborgare informeras om sina valrättigheter på vederbörligt sätt,

(19) kommer att föreslå förenklingar av förfarandet för EU-medborgare som kandiderar i den medlemsstat där de är bosatta, och kommer dessutom att förbättra den nuvarande mekanismen för att förhindra dubbel röstning i valen till Europaparlamentet, med hänsyn till tidsramen för och resultaten av en framtida reform av valet till Europaparlamentet,

(20) kommer att starta en diskussion i syfte att finna politiska alternativ som förhindrar att EU-medborgare förlorar sina politiska rättigheter som en följd av att de utövar sin rätt till fri rörlighet,

(21) är i färd med utveckla webbportalen ”Ditt Europa” till en användarvänlig informationspunkt där man kan hitta samlad information om medborgares och företags rättigheter i EU; portalen kommer att vara tillgänglig via Internet (http://ec.europa.eu/youreurope) och via ett gratis telefonnummer (Europa direkts kontaktcentrum); den kommer att innehålla tydlig och praktisk information och fungera som en central första ”uppsamlingsplats”, varifrån frågor fördelas till de olika specialiserade stödtjänsterna; så småningom kommer informationen att vara tillgänglig på alla officiella EU-språk,

(22) effektiviserar sina informationsnätverk i medlemsstaterna så att medborgare lätt kan hitta rätt kontaktpunkt på nationell, regional eller lokal nivå. Kommissionens representationskontor i medlemsstaterna kommer tillsammans med de 500 informationscentrumen inom Europa direkt att öka insatserna för att främja medborgarnas rättigheter senast 2012, inklusive genom bättre samarbete och samverkan med befintliga stöd- och problemlösningstjänster på EU-nivå,

(23) kommer att arbeta för att göra medborgarna mer medvetna om deras ställning som EU-medborgare, de rättigheter som följder med denna och dessa rättigheters betydelse i medborgarnas vardag genom att föreslå att 2013 utses till ”europeiskt medborgarår” och genom att organisera riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under detta år,

(24) kommer att göra det lättare för EU-medborgare och berörda aktörer att utnyttja det finansiella stöd som kommissionen tillhandahåller för att utveckla EU-medborgarskapet genom att utnyttja synergier mellan de tillgängliga finansieringsinstrumenten och genom rationaliseringsinsatser,

(25)kommer att uppmuntras. kommer att undersöka hur informationen om EU-relaterade frågor, som bör karaktäriseras av oberoende, professionell och högkvalitativ rapportering, ytterligare kan förbättras; i detta sammanhang kommer kommissionen också att undersöka möjligheterna till en mer hållbar finansiering av Euronews; den kommer även att verka för att en brysselstudio för Euronews uppförs.

Följande steg

Efter sammandraget med åtgärderna i kortform kan det vara skäl att diskutera enskilda förslag i detalj.Ralf GrahnP.S. Bloggingportal.eu:s blogg påminner om diskussionen #EUuk i London den 10 december 2010, då bloggar ställs mot andra medier och brittiska bloggar mot andra europeiska.