onsdag 27 juli 2011

En digital agenda för Europa: resultattavlan 2011

Genom Europa 2020-strategin (EU2020) vill EU främja en ekonomisk tillväxt som är smart, hållbar och för alla. Kommissionen vill även inspirera medlemsländerna till ekonomiska reformer. Ett av de sju huvudinitiativen eller flaggskeppsinitiativen är en digital agenda för Europa. Ursprungligen publicerades meddelandet den 19 maj 2010, men ersattes senare av en rättad version:

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2 (44 sidor)


En digital agenda

Bakgrund, presentationer, kompletterande information och några förbättringsförslag finns i tidigare blogginlägg, senast dessa:

Grahnlaw (på engelska): Roundup of Digital Agenda for Europe (den 24 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland (på finska): Euroopan digitaalistrategian eteneminen ja Suomi (den 25 juli 2011)

Grahnlaw (på engelska): EU Digital Agenda Scoreboard 2011 (den 25 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland (på engelska): Kroes' 101 Dalmatians or progress on Digital Agenda actions (den 26 juli 2011)


Resultattavlan 2011

Ett år efter den ursprungliga publiceringen redovisade kommissionen de framsteg som gjorts. Pressmeddelandet erbjuder en snabb överblick på svenska över utvecklingen från maj 2010 till maj 2011:

Den digitala agendan: klara framsteg (den 31 maj 2011 IP/11/663 på 22 språk)

Vad innehåller den digitala agendan?

Enligt den digitala agendan ska EU genomföra 101 specifika åtgärder (78 av kommissionen, varav 31 är lagförslag och 23 av medlemsstaterna), som ska gynna investeringar i och användning av digital teknik. Hittills har elva av dessa åtgärder genomförts, sex åtgärder som skulle genomförts 2010 är försenade och återstående åtgärder löper mer eller mindre enligt tidsplanen.

Resultaten i blixtbelysning:

* Goda framsteg i fråga om regelbunden internetanvändning, e-handel, e-förvaltning och lågenergibelysning.
* Blandade framsteg i fråga om bredbandstillgång och ‑spridning.
* Otillräckliga framsteg i fråga om gränsöverskridande e-handel, små och medelstora företags närvaro online, roamingpriser och offentlig forskning.


Resultatgranskning

De som har ett professionellt eller annars djupare intresse hittar kompletterande information på engelska, såsom i den förklarande promemorian:

Digital Agenda: building a flourishing digital economy - Scoreboard outlines progress so far (den 31 maj 2011 MEMO/11/361 endast på engelska)

Det officiella basdokumentet är:

COMMISSION STAFF WORKING PAPER: Digital Agenda Scoreboard; Brussels, 31.5.2011 SEC(2011) 708 (18 sidor)

Utöver arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (rapporten) erbjuder webbsidorna 'Digital Agenda Scoreboard 2011' länkar till information om framstegen rörande var och en av de planerade åtgärderna, läget i alla EU-medlemsländer och fyra länder med nära relationer (medlemskandidaterna Island, Kroatien och Turkiet samt Norge, som är medlem i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES), framsteg för varje pelare (politikområde)samt grafik och data att studera.

***

Den digitala agendan är viktig med tanke på tillväxt, nya jobb och livskvalitet för oss européer. Resultattavlan 2011 förtjänar därför både studium och diskussion.Ralf Grahn


P.S. Intresseorganisationen för europeiska teleoperatörer, European Telecommunications Network Operators' Association ETNO, välkomnade EU:s digitala agenda och underströk vikten av att skapa en inre marknad för telekommunikationstjänster.

måndag 18 juli 2011

Sverige och EU-slutsatser om kunskapssamhället (december 2009)

Bakgrunden till en digital agenda för Europa belystes i sammanställningen av blogginlägg Digital Agenda for Europe roundup samt i de senaste posterna Vision om det gröna kunskapssamhället och (på finska) EU kohti digitaalistrategiaa.


Sveriges ordförandeskap

Det avslutande TTE-rådet under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd var en milstolpe på vägen till en ny digital agenda för Europa. Mötet leddes av infrastrukturminister Åsa Torstensson:

2987:e mötet i rådet Transport, telekommunikation och energi; Bryssel den 17−18 december 2009 (dokument 17456/09)

Rådet diskuterade efterföljaren till i2010-strategin och antog riktlinjer för den framtida IKT-strategin:

Post i2010-strategin − Mot ett öppet, grönt och konkurrenskraftigt kunskapssamhälle − Antagande av rådets slutsatser; Bryssel den 7 december 2009 (14.12) (dokument 17107/09)


Blogginlägg "svenska tiden"

Här följer länkar till en del blogginlägg på engelska om beredningen av den digitala agendan i slutet av det svenska ordförandeskapet.

Grahnlaw: Information society: EU's i2010 strategy assessed (den 23 december 2009)

Grahnlaw: Swedish presidency and EU Commission: Preparing Digital Agenda (den 24 december 2009)

Grahnlaw: EU Telecommunications Council on post i2010 strategy: Towards a new digital agenda (den 25 december 2009)

Grahnlaw: EU telecoms: Reaping the digital dividend vs costs of non-Europe (den 26 december 2009)

Grahnlaw: EU Network and Information Security (NIS) (den 27 december 2009)

Grahnlaw: Citizens in the EU Information Society (European Digital Agenda) (den 30 december 2009)Ralf GrahnP.S. En värdefull källa om kunskapssamhället är Internet Society Project at Yale Law School.

söndag 17 juli 2011

Vision om det gröna kunskapssamhället

Inlägget Digital Agenda for Europe roundup erbjuder en översikt av mina blogginlägg om bakgrunden till en digital agenda för Europa.

Där fanns även artikeln A Green Knowledge Society (Digital Agenda) som nämner en av de viktiga byggstenarna. Med tanke på ordförandeskapet i EU:s råd beställde den svenska regeringen en rapport som bidrog till beredningen av den digitala agendan:

A Green Knowledge Society – An ICT policy agenda to 2015 for Europe's future knowledge society (september 2009; 63 sidor)

Rapporten är i mitt tycke värd att läsa. Även om riktlinjerna för IKT-politiken beskrivs på engelska så innehåller rapporten en sammanfattning på svenska (sid. 12-14) och på franska (sid. 8-11).

På tio politikområden anges mål och handlingsplaner för den kommande digitala agendan.

Huvudområdena för den överordnade IT-politiska ramen är:

1. Den kunskapsbaserade ekonomin: leder framtida välfärd
2. Kunskapssamhället: alla kan delta
3. Grön IKT: stöd till en eko-effektiv ekonomi
4. Nästa generations nätverk: balansera investeringar och konkurrens
5. Mjuk infrastruktur: investera i socialt kapital
6. SMF och IKT: stödja Europas små företag
7. En inre informationsmarknad: möjliggöra sammanhållning och tillväxt
8. Revolutionera e-förvaltning: ompröva offentliga tjänster
9. Förtroende on-line: en säker och trygg digital värld
10. Tydligt ledarskap: ompröva den politiska processen i EU


Ralf Grahn

P.S. Är du intresserad av kunskapssamhället? Följ med Berkman Center for Internet & Society vid Harvard University.

torsdag 14 juli 2011

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2

Efter återblicken på blogginlägg i 'Den digitala EU-agendan' är det på sin plats att konstatera att kommissionens ursprungliga meddelande den 19 maj 20101 KOM(2010) 245 har ersatts av en ny version. Detta gäller samtliga 22 språkversioner; här den nya svenska:

CORRIGENDUM:
Annule et remplace le document COM(2010) 245 final du 19.5.2010
Concerne toutes les versions linguistiques


En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2 (44 sidor)


Referenser

Fotnoterna 1 och 2 (s. 3) nämner de viktigaste bakgrundsdokumenten för flaggskeppsinitiativet:

Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020.

Den digitala agendan bygger på omfattande samråd, i synnerhet resultaten från Rapport om digital konkurrenskraft: de största landvinningarna för strategin i2010 under 2005–2009, KOM(2009) 390, kommissionens offentliga samråd om framtida IKT-prioriteringar, slutsatserna från rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) i december 2009, Europa 2020-samrådet och Europa 2020-strategin Samt ICT Industry Partnership Contribution to the Spanish Presidency Digital Europe Strategy, Europaparlamentets initiativbetänkande om 2015.eu samt den förklaring som antogs vid det informella ministermötet i Granada i april 2010. Alla dessa finns tillgängliga på: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.

I dagens läge har webbsidan i2010 – A European Information Society for growth and employment ett historiskt värde, medan vi hittar aktuell information genom portalen Digital Agenda for Europe.

Eftersom den digitala agendan berör flera andra politikområden har kommissionens portaler för EU2020-strategin och inremarknadsakten betydelse för dem som är intresserade av det europeiska informationssamhället.Ralf GrahnP.S. IT-politiken är en utmaning för alla EU-länder. Riktlinjerna för statssekreterargruppen och den interdepartementala arbetsgruppen för samordning av arbetet med en Digital agenda för Sverige erbjuder en inblick i hur det går till i ett informationssamhälle som ligger i topp.

onsdag 13 juli 2011

Den digitala EU-agendan

Den 19 maj 2010 lade EU-kommissionen fram sitt meddelande om den digitala agendan, ett av de sju huvudinitiativen för att förverkliga Europa 2020 -strategin för tillväxt som är smart, hållbar och för alla. Pressmeddelandet om lanseringen sammanfattade det viktigaste i ett nötskal:

Ett genomförande av den ambitiösa digitala agenda för EU som kommissionen lägger fram i dag skulle väsentligt förbättra EU:s ekonomiska tillväxt och sprida den digitala tidsålderns fördelar till samtliga delar av samhället. Hälften av produktivitetsökningen i EU under de senaste femton åren härrör från informations- och kommunikationstekniken (se IP/10/571) och denna utveckling kommer sannolikt att accelerera. Agendan innehåller sju prioriterade åtgärdsområden: Skapande av en digital inre marknad, större interoperabilitet, främjande av förtroendet för och säkerheten på Internet, mycket snabbare Internetanslutning, mer investeringar i forskning och utveckling, större digital kompetens och digitala färdigheter samt e-integration och användning av informations- och kommunikationsteknik för att lösa samhällsproblem som klimatförändring och en åldrande befolkning. Bland fördelarna kan nämnas enklare elektroniska betalningar och elektronisk fakturering, snabbt införande av telemedicin och energieffektiv belysning. På dessa sju områden innehåller den digitala agendan omkring 100 uppföljningsåtgärder, varav 31 på lagstiftningsområdet. Den digitala agendan är det första av de sju huvudinitiativen inom ramen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (se IP/10/225).

Uppföljning

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes ansvarar för ett av de viktigaste och vidlyftigaste projekten med tanke på Europas framtid.

De senaste dagarna har jag bloggat på engelska om utgångspunkterna för den digitala agendan. Inläggen innehåller både hänvisningar till tidigare inlägg och en del nytt.

Grahnlaw Suomi Finland: Mario Monti on EU Digital Single Market (den 9 juli 2011)

Grahnlaw: EU Digital Single Market in Europe 2020 strategy (den 10 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland: Digital Agenda for Europe background (Digital Single Market) (den 11 juli 2011)

Grahnlaw: EU Digital Agenda challenges revisited (den 11 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland: Worth remembering: EU Digital Agenda launch (den 12 juli 2011)

Grahnlaw: A Digital Agenda for Europe; Brussels, 26.8.2010 COM(2010) 245 final/2 (den 13 juli 2011)

***

Uppföljningen av den digitala agendan, EU2020-strategin och reformplanerna för den inre marknaden kommer att fortsätta på mina bloggar.Ralf GrahnP.S. Inspirerat av EU arbetar Näringsdepartementet under IT-minister Anna-Karin Hatt fram en digital agenda för Sverige.