fredag 12 september 2008

Lissabonfördraget: Finland ratificerar och Åland tvekar

I dag tar ratificeringen av Lissabonfördraget ett kliv framåt i Finland, när president Tarja Halonen ger grönt ljus för att slutföra det formella förfarandet. Riksdagen godkände EU:s reformfördrag redan i juni, med en överväldigande majoritet.

Lissabonfördraget behandlas fortfarande i utskott i det åländska lagtinget, som genom landskapsregeringen har lobbat hårt för att stärka Ålands inflytande i skötseln av EU-frågor i Finland.

Finlands regering publicerade i går ett pressmeddelande inför presidentföredragningen:

”Utrikesministeriet
11.9.2008 14.54
Finland ratificerar Lissabonfördraget
Statsrådet föreslog torsdagen den 11 september att republikens president ratificerar Lissabonfördraget och fastställer lagen om sättande i kraft av fördraget. Avsikten är att republikens president ska fatta beslut i ärendet fredagen den 12 september.
Riksdagen antog för sin del fördraget den 11 juni.
Behandlingen av Lissabonfördraget vid parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater har slutförts i övriga medlemsstater med undantag för Sverige och Tjeckien. Vid folkomröstningen i Irland i juni röstade man mot fördraget. Av medlemsstaterna har 17 deponerat sina ratifikationsinstrument hos den italienska regeringen.
Lagen om sättande i kraft av Lissabonfördraget behandlas även på Ålands landskapsdagar, vars godkännande har begärts för att bestämmelserna i fördraget ska kunna sättas i kraft i landskapet. Landskapsdagarnas godkännande är inte en förutsättning för Finlands ratificering.
Statsrådet gjorde följande uttalande i samband med behandlingen av ärendet: ”Diskussioner om Ålands deltagande i behandlingen av EU-ärenden samt om landskapets möjligheter att påverka dem har förts med representanter för landskapet Åland. På basis av diskussionerna bereds ett principbeslut som ska godkännas av statsrådet. Dessutom har man tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en ändring av självstyrelselagen i fråga om landskapets möjlighet att bli hört i EG-domstolen.”
Vidare upplysningar: enhetschef Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet, tfn (09) 160 55715.”
***

Källa:

http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=238127

Pressmeddelandet kan läsas även på finska och engelska.


Ralf Grahn