onsdag 30 september 2015

Tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

EU-kommissionens första seminarium om de grundläggande rättigheterna kommer att fokusera på främjandet av tolerans och respekt, och särskilt på förebyggande och bekämpning av antisemitiskt hat och hat mot muslimer.
Som bakgrund inför seminariet, som äger rum i morgon och övermorgon (den 1–2 oktober 2015), hänvisar jag till kommissionens senaste årsrapport.

Strategin för grundläggande rättigheter
När Lissabonfördraget trädde i kraft blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande för EU, men även för medlemsländerna när de tillämpar EU-rätt.
Europeiska kommissionen antog därför 2010 en strategi för att se till att stadgan tillämpas rätt (pressmeddelande). Den publicerades som ett meddelande från kommissionen:

Rapport om tillämpningen av stadgan
I strategin åtog sig kommissionen att årligen publicera en rapport om den och EU-institutionerna samt medlemsländerna tillämpar stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Den femte och färskaste rapporten släpptes den 8 maj 2015 och gäller för år 2014 (pressmeddelande):  
Rapport från kommissionen om tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna; Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 191 final samt bilagan SWD(2015) 99 final

På 14 sidor erbjuder årsrapporten 2014 en översikt av kommissionens åtgärder och en växande rättspraxis samt ett antal nyttiga länkar för personer med ett professionellt intresse.

Utöver antisemitiskt och antimuslimskt hat har mottagandet av asylsökande blivit en all mer brännande fråga i EU.

Individens rättigheter online hotas av statlig underrättelse och kommersiellt utnyttjande. Här ger rapporten en del upplysningar att arbeta vidare med.


Seminarium om grundläggande rättigheter

En konkret utfästelse från kommissionen är att årligen ordna ett seminarium om grundläggande rättigheter för att väcka en bredare debatt. Det första seminariet äger rum i morgon och övermorgon, den 1–2 oktober 2015. Det kommer att fokusera på främjandet av tolerans och respekt, och särskilt på förebyggande och bekämpning av antisemitiskt hat och hat mot muslimer.


E-juridikportalen
Genom e-juridikportalen försöker kommissionen nå ut till både en bredare allmänhet och jurister för att upplysa om rättssystemen och möjligheterna till rättslig prövning i EU-länderna.

I den mån kommissionen på detta sätt vill vägleda enskilda beträffande stadgan om de grundläggande rättigheterna borde den i mitt tycke ges en synlig plats.

Ralf Grahn 

söndag 20 september 2015

Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen #SOTEU


På svenska finns texten till ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen, lägesrapporten om kommissionens tio prioriteringar och avsiktsförklaringen om kommissionens arbetsprogram för 2016, de två senare tidigare omnämnda här på Grahnblawg.

Via Europeiska kommissionens webbsida State of the Union hittar vi en publikation som även innehåller Junckers talade ord vid Europaparlamentets plenum den 9 september 2015. I detta skede finns skriften på engelska och franska:

State of the Union 2015 – by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission 9 September 2015 [9MB]

État de l'Union 2015 – Discours de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne devant le Parlement européen le 9 septembre 2015

Utöver det behändiga att ha allt på ett ställe är nyttan med publikationen att Junckers talade inledning och slutord inför Europaparlamentet kan läsas på ett språk, engelska eller franska. I verkligheten använde han tre, medan vi kommer i kontakt med omkring ett dussin språk när vi läser parlamentets diskussionsprotokoll med samtliga inlägg under plenardebatten på originalspråket.


#SOTEU

På Twitter hittar vi meddelanden under den traditionella fyrkantstaggen #SOTEU (State of the European Union).

Härnäst ska jag titta på en del kommentarer om Junckers tal på min engelska blogg Grahnlaw.Ralf Grahn 

onsdag 16 september 2015

Avsiktsförklaringen om EU-kommissionens arbetsprogram 2016

Allmänna rådet den 14 september 2015 noterade en avsiktsförklaring om kommissionens arbetsprogram för år 2016. Den svenska webbsidan över mötet erbjuder en länk till 'Resultatet av rådets möte' (11966/15), men i detta skede finns handlingen endast på engelska. Den aktuella punkten har följande lydelse:


Commission Work programme for 2016

The Council took note of a Commission letter outlining its intentions for the Commission work programme for 2016. This is part of the preparatory process leading up to the adoption by the Commission of its Work Programme for the coming year on 27 October.


Avsiktsförklaringen

Länken hänvisar till den engelska versionen:

Brussels, 9 September 2015 (OR. en) (11693/15)

Via rådets register (dokumentnummer 11693/15) går det dock att finna brevet från Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice ordförande Frans Timmermans på 23 EU-språk, inklusive svenska.

Utöver allmänna synpunkter på utmaningarna och anteckningar om processen innehåller brevet på sju sidor en beskrivning av aktuella och kommande initiativ från EU-kommissionen, grupperade under tio prioriteter.

På rubriknivå handlar det om:

Prioriterat område nr 1: En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
Prioriterat område nr 2: En sammankopplad digital inre marknad
Prioriterat område nr 3: En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik
Prioriterat område nr 4: En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas
Prioriterat område nr 5: En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
Prioriterat område nr 6: Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
Prioriterat område nr 7: Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende
Prioriterat område nr 8: Mot en ny migrationspolitik
Prioriterat område nr 9: En starkare global aktör
Prioriterat område nr 10: En union i demokratisk förändring


Lägesrapporten

Avsiktsförklaringen baserar sig på kommissionsordförandens politiska riktlinjer, vilka utvärderats i handlingen: Lägesrapport om Europeiska kommissionens tio prioriteringar (11 sidor).Ralf Grahn

söndag 13 september 2015

EU från strategisk agenda till Luxemburgs ordförandeskapsprogram
I juni 2014 antog Europeiska rådet en 'Strategisk agenda för för unionen i tider avförändring' (bilaga I till slutsatserna EUCO 79/14; från sidan 14).

1. En union med sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft
2. En union som gör alla medborgare mer delaktiga och skyddar dem
3. Mot en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik
4. En union med frihet, säkerhet och rättvisa
5. Unionen som en stark global aktör

Dessa riktlinjer är avsedda att vägleda EU och medlemsländerna i fem år, men omvärlden förändras och uppgifterna preciseras fortlöpande.

Vi ser strax hur handlingarna bygger på varandra i en kontinuerlig process.


Luxemburgs ordförandeskapsprogram


Luxemburg handhar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2015.

Som byggstenar hänvisar ordförandeskapet uttryckligen till Europeiska rådets strategiska agenda samt till kommissionsordföranden Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, kommissionens arbetsprogram för 2015 [COM(2015) 910 final] och ordförandeskapstrions 18-månadersprogram (1 juli 2014–31 december 2015; 11258/14).

På programsidan presenterar Luxemburg ordförandeskapets prioriteter – beskrivna som sju pelare - i sammandrag (på engelska, franska och tyska).

Den svenska regeringens kommenterade dagordning inför måndagens allmänna råd kan vi tacka för en än mer koncentrerad framställning av de sju pelarna:

1. Investeringar för tillväxt och sysselsättning – Investeringsplanen för Europa, utformad av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, prioriteras. Likaså vikten av implementeringen av the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

2. Fördjupa EU:s sociala dimension – Luxemburg står bakom arbetet för ett Europa med trippel-A rankning i sociala frågor. Investeringar i humankapital för att minska klyftorna och öka den socio-politiska stabiliteten i unionen prioriteras.

3. Migration samt balans mellan rättsliga frågor och säkerhet – En effektiv flykting- och migrationspolitik som fokuserar på att rädda liv prioriteras, liksom vikten av samarbete med tredje land. Kampen mot terrorism ges hög prioritet.

4. Vitalisering av den inre marknaden – Utvecklandet av en digital inre marknad prioriteras för att kunna skapa fler jobb och tillväxt inom EU.

5. Konkurrens i en global och transparent kontext – Genomförandet av strukturreformer för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt prioriteras. Bekämpandet av skattefusk och skattesmitning lyfts också fram.

6. Hållbar utveckling – Luxemburg prioriterar omställningen till en grön ekonomi med minskade utsläpp av växthusgaser. Hållbar utveckling inom områden som jordbruk och fiske betonas.

7. EU i världen – Ett fördjupat samarbete med EU:s närmaste partners prioriteras och förhandlingar med kandidatländer ses som ett viktigt verktyg för att driva på reformer vid EU:s gränser.


Det egentliga programmet 'A Union for the citizens – Priorities of the Luxembourg Presidency 1 July-31 December 2015) går på drygt trettio sidor (här på franska och tyska).Ralf Grahn