lördag 27 november 2010

Frihet, säkerhet och rättvisa i EU-kommissionens arbetsprogram för 2011

Kommissionens meddelande med arbetsprogrammet för år 2011 åtföljdes av en andra volym med bilagor:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. II BILAGOR; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

I bilaga I, under 'Att driva meborgarnas agenda: frihet, säkerhet och rättvisa' hittar vi de initiativ kommissionen tänker ta under 2011 (sid.6-7):

Rättsakt om europeisk avtalsrätt

Förordning om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: indrivningar av skulder utomlands.

Initiativ för en förnuftig gränsförvaltning:
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett system för in- och utresa (Entry Exit System, EES)
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett program för registrerade resenärer (Registered Traveller Programme, RTP)
- Lagstiftningsförslag om ändring av kodexen om Schengengränserna
- Meddelande om möjligheten att införa ett elektroniskt system för resetillstånd (EU–ESTA)

Initiativ till skydd för den öppna och lagliga ekonomin:
– Meddelande om en övergripande strategi mot korruption
– Förslag om en ny rättslig ram för förverkande och återvinning av tillgångar som härrör från brott
– Meddelande om en strategi för bekämpning av bedrägerier

Ny övergripande rättslig ram för skydd av personuppgifter i EU (överförd från 2010)

Förslag till ny lagstiftning inom området för civilskydd

Den som är intresserad av ett förslag hittar kompletterande uppgifter i bilagan: lagstiftningsinitiativ eller icke, en kort beskrivning och den planerade tidpunkten.

Eftersom inga strategiska förslag väntas före det andra kvartalet 2011, styr vi kosan mot det medborgarskapspaket kommissionen publicerade för en månad sedan.Ralf GrahnP.S. There are still relatively few Eurobloggers from the new EU member states. Vihar Georgiev is one of the positive exceptions. He writes the active European Union Law blog which keenly follows legal actualities in the EU. Georgiev's activity is all the more impressive, since he manages to mirror his frequently updated blog with a version in Bulgarian.

Inga kommentarer: