torsdag 31 december 2009

EU: Fri rörlighet för tjänster ─ Tjänstedirektivet i Finland

Vi har tidigare tecknat en bakgrund på Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20 december 2009) och närmare beskrivit omsättningen av tjänstedirektivet i Sverige på denna blogg.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 är det artikel 26 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som innehåller den grundläggande bestämmelsen om den inre marknaden och den fria rörligheten (Lissabonfördraget, Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2008 C 115/59):


TREDJE DELEN
UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER

AVDELNING I
DEN INRE MARKNADEN

Artikel 26
(f.d. artikel 14 FEG)

1. Unionen ska besluta om åtgärder i syfte att upprätta den inre marknaden eller säkerställa dess funktion i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen.

2. Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.

3. Rådet ska genom beslut på förslag från kommissionen fastställa de riktlinjer och villkor som är nödvändiga för att säkerställa väl avvägda framsteg inom alla berörda sektorer.
Finland

Vid presidentföredragningen den 22 december 2009 fastställdes de lagar som omsätter EU:s tjänstedirektiv i finsk rätt. Den centrala rättsakten är:Lag om tillhandahållande av tjänster 1166/2009, och den trädde i kraft den 28 december 2009.Viktigast bland de finländska förarbetena är regeringens proposition:

Regeringens proposition RP 216/2009 rd till Riksdagen med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket (80 sidor)


De digra svenska förarbetena och det rikliga informationsmaterialet i Sverige ger vägledning med tanke på tjänstedirektivet även i Finland. (Se tidigare blogginlägg.)Tjänstedirektivet


Avsikten är att tjänstedirektivet liksom annan EU-lagstiftning tillämpas och tolkas enhetligt i medlemsländerna. Därför behåller tjänstedirektivet och dess förarbeten en viktig roll, trots de nationella åtgärderna för genomförande:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, publicerat i Europeiska unionens officiella tidning 27.12.2006 L 376/36.
EU-kommissionen


EU-kommissionen erbjuder varierande information om tjänstedirektivet på engelska, franska och tyska, med Directive on services in the Internal Market som ingångssida.

Ralf GrahnP.S. Läs FT Brussels Blog och andra utmärkta eurobloggar, behändigt samlade och uppdaterade på flerspråkiga Bloggingportal.eu, samlingspunkten för europeiska frågor från alla politikområden.

Även svenska europabloggar kan ansluta sig.

söndag 20 december 2009

Tjänstedirektivet i Sverige

Ännu ser vi inga spår av det på EU-kommissionens webbsidor, men Sverige genomför tjänstedirektivet 2006/123 i rätt tid, före den 28 december 2009. Det sker genom en lag och en förordning (samt ändringar av tretton lagar):Lag om tjänster på den inre marknaden (SFS 2009:1079)Förordning on tjänster på den inre marknaden (SFS 2009:1078)Det svenska riksdagsarbetet startade genom Regeringens proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (20 maj 2009; 293 sidor), en detaljerad framställning över motiv och regler.Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU6 tillstyrkte godkännande av propositionen, med en lagteknisk ändring av förslaget beträffande tullagen. Webbsidan Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU6 visar samtliga ändringsförfattningar.Riksdagen biföll utskottets förslag den 4 november 2009, och riksdagsskrivelsen 2009/10:18 är avfattad samma dag.
InformationsmaterialFör myndighterna har Utrikesdepartementet publicerat broschyren: Nya regler för tjänstesektorn – så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet (augusti 2009; 26 sidor), men det finns även informationsbroschyrer riktade till andra målgrupper.
Utrikesdepartementet upprätthåller webbsidor med riktligt material om den fria rörligheten för tjänster, med länkar och vidare länkar till bland annat följande frågor:

• Tjänstedirektivet
• Nyhetsbrev om tjänstedirektivet
• Genomförandet i Sverige
• Internal Market Information System
• Kontaktpunkten
• Bakgrund
• Tjänstesektorn i Sverige och EU
• Ekonomiska effekter
• Frågor och svar/allmänt
• Frågor och svar för företagare
• Frågor och svar för konsumenter
• Frågor och svar om juridiken
• Frågor och svar om IMI och myndighetssamarbetet
• Frågor och svar om kontaktpunktenÄven Kommerskollegium erbjuder webbinformation, med Om tjänstedirektivet som ingångssida.OfficielltEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, publicerat i Europeiska unionens officiella tidning 27.12.2006 L 376/36.
EU-kommissionen


EU-kommissionen erbjuder varierande information om tjänstedirektivet på engelska, franska och tyska, med Directive on services in the Internal Market som ingångssida.En del av den tillgängliga informationen har jag presenterat på min engelska blogg Grahnlaw: EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20 december 2009).
Ralf GrahnP.S. Bloggaggregatorn Bloggingportal.eu samlar inlägg från nästan 500 eurobloggar på olika språk. Du kan läsa, kommentera inläggen på bloggarna och anmäla nya bloggar om EU-frågor