söndag 21 februari 2010

Inför 22 januari 2010: EU:s råd för allmänna frågor

Lissabonfördraget framhäver betydelsen av rådskonstellationen allmänna frågor. Rådet för allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets arbete.

Det betyder att rådet för allmänna frågor koordinerar verksamheten mellan de fackinriktade rådssammansättningarna och kan ta sig an frågor som överskrider gränserna för ett politikområde. Rådet för allmänna frågor fungerar även som grindvakt för stats- och regeringscheferna (Europeiska rådet) och ansvarar för uppföljningen av riktlinjerna från toppmötena.Det spanska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har utstakat de synligaste uppgifterna i det avsnitt av arbetsprogrammet som gäller rådet i konstellationen allmänna frågor: General Affairs (4 sidor).


Lissabonfördraget

Eftersom koordineringen, beredningen och verkställigheten beror på vad de övriga rådssammansättningarna och Europeiska rådet producerar, domineras avsnittet av Lissabonfördraget.

Reformfördraget trädde visserligen i kraft den 1 december 2009 och en del grundläggande beslut om Europeiska rådet och rådet togs under det svenska ordförandeskapet, men mycket återstår att göra.


Svår omställning

Kulturellt handlar det om att förverkliga avsikterna med Lissabonfördraget, vilket bland annat betyder att det roterande ordförandeskapet har en mer anspråkslös roll än förr. På pappret bedyrar den spanska regeringen sin vilja till en smidig övergång från Nicefördraget till Lissabonfördraget, men i praktiken har det kanske inte varit så lätt för statsminister José Luis Rodrígeuz Zapatero och utrikesminister Miguel Ángel Moratinos att ställa sig i skuggan av ordföranden för Europeiska rådet Herman Van Rompuy och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton.


Spolat toppmöte EU-USA

När USA:s president Barack Obama bryskt nobbade det planerade toppmötet i Madrid föll mörkret över det som var den spanska regeringens tilltänkta huvuduppträdande i rampljuset på den internationella scenen. Förenta Staterna ser ut att ha tålamod enbart om Europeiska unionen uppträder som en enhet, inte som en hönsskock.


Utrikestjänsten

En viktig konkret fråga under det första halvåret 2010 är att fatta detaljbeslutet om att upprätta EU:s utrikestjänst, officiellt den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (European External Action Service), inom april för att sedan börja förverkliga beslutet. Den höga representanten Catherine Ashton har i uppdrag att presentera ett förslag.


Medborgarinitiativet

Spanien vill snabbt se ett förslag om att genomföra medborgarinitiativet som ger en miljon EU-medborgare från ett betydande antal medlemsländer möjligheten att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en viss fråga.


Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

Den spanska regeringen vill påskynda EU:s anslutning till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Anslutningen finns inskriven i Lissabonfördraget, men förutsätter givetvis regler och beslut hos Europarådet. Samspelet mellan Europeiska unionens domstol i Luxemburg och Europarådets människorättsdomstol i Strasbourg är en komplicerad fråga.


Fantomparlamentarikerna

Spanien vill att de 18 så kallade fantomparlamentarikerna enligt Lissabonfördraget kan inträda i Europaparlamentet så fort som möjligt. Detta kräver en regeringskonferens för att ändra fördragen samt ratificering i medlemsländerna.

Tyvärr är frågan snärjig. Till exempel Sverige utsåg i god ordning sina ”reserver” i Europavalet i juni 2009, men vissa länder lämnade frågan öppen. I Frankrike ville regeringen utse två medlemmar i nationalförsamlingen – utan direkt och proportionellt val – men drog sedan bort förslaget. Läget verkar låst.


Solidaritetsklausulen

Spanien vill bidra till att solidaritetsklausulen kan sättas i verket så att medlemsländerna bistår en medlemsstat som utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakats av människor.


Konsulärt skydd

Den spanska regeringen vill förbättra det konsulära skyddet för EU-medborgare utanför unionen och inom dess gränser.


EU 2020

Medlemsländerna misslyckades i att genomföra Lissabonstrategin för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Frågan är hur EU ska vinna förtroende för en nya strategin ”EU 2020” som håller på att tas fram för det följande årtiondet.

Finanskrisen och den ekonomiska krisen sätter fortfarande djupa spår i näringslivet, den offentliga ekonomin och bland medborgarna. Euroområdet pressas av grava problem i en del medlemsländer, såsom Grekland, Italien, Portugal och Irland.

Den spanska regeringen vill bidra till ett verksamt program som även tar hänsyn till de förslag som inväntas från reflektionsgruppen, ledd av Felipe González.


Budgetöversyn

Kommissionen förväntas under det spanska ordförandeskapet lägga fram ett förslag om hur utgifterna och inkomsterna i Europeiska unionens budget borde reformeras.


Sammanhållingspolitiken

Spanien vill bidra till utformningen av unionens framtida sammanhållningspolitik, där Lissabonfördraget har kompletterat ekonomisk och social sammanhållning med begreppet territoriell sammanhållning. Utvecklingen i EU:s öregioner tilldrar sig Spaniens intresse.


Yttersta randområdena

Spanien hör till de länder som har ett direkt intresse av Europeiska unionens åtgärder med hänsyn till de yttersta randområdena, dvs. öar som tillhör Frankrike, Portugal och Spanien. Ordförandelandet vill gärna påverka den nya utvecklingsstrategin för de ultraperifera områdena.


Utvidgningen

Medlemsförhandlingarna med Kroatien är på slutrakan under det spanska ordförandeskapet, medan förhandlingarna med Turkiet fortsätter. Förhandlingar kan möjligen inledas Makedonien och Island. Tillnärmningsprocesserna med de övriga länderna på Västra Balkan fortsätter.


Möte 22 januari 2010Måndagen den 22 januari 2010 samlas rådet i konstellationen allmänna frågor till möte i Bryssel för att bereda Europeiska rådets vårmöte den 25 och 26 mars 2010.Vårmötet kommer att koncentrera sig på den nya EU 2020-strategin för tillväxt och jobb och på klimatpolitiken efter magplasket i Köpenhamn.
Ralf Grahn

fredag 19 februari 2010

EU-lagstiftning enligt ämnesområde: Europeiska unionens råd

Europeiska unionens juridiska portal Eur-Lex är en guldgruva när det gäller EU-lagstiftning och andra offentliga dokument.


TemasidornaTemasidorna (thematic files) erbjuder en möjlighet att hitta rättsakterna och andra officiella handlingar inom ett visst ämnesområde.

För närvarande finns följande ämnesområden tillgängliga:


Institutionella frågor
• Europeiska unionens råd (16/02/2010)
• Lissabonstrategin (17/05/2006)
• Europaparlamentet (26/05/2009)


Jordbruk och fiske
• Marknaden för mjölk (28/10/2009)
• Den gemensamma jordbrukspolitiken (21/07/2009)
• Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) (13/05/2009)


Socialpolitik
• Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla i EU (01/02/2008)
• Sysselsättning (24/04/2008)
• Resor och funktionshinder (15/05/2008)
• Skydd för privatlivet (09/04/2008)
• Invandring - Asyl (08/08/2008)
• Fotboll (06/06/2006)
• Säkra livsmedel (11/11/2009)
• Erkännande av utbildningsbevis och kvalifikationer i Europeiska unionen (26/06/2008)
• Flerspråkighet (15/09/2008)
• Kampen mot korruptionen (16/05/2007)
• Konsumentskydd (15/11/2007)


Transport
• Flygpassagerares rättigheter i EU (19/08/2008)
• Flygsäkerhet (10/09/2008)
• Resor och funktionshinder (15/05/2008)
• Tulltaxa (31/07/2008)
• Minskade växthusgasutsläpp (19/07/2007)


Ekonomisk och monetär politik
• Euromyntens utseende (29/01/2009)
• Mervärdesskatt (moms) (29/11/2006)
• Penningtvätt (27/03/2008)


Förbindelser med omvärlden
• Europeisk grannlandspolitik (25/08/2008)
• Yttre förbindelser EU - Turkiet (18/08/2008)
• Tulltaxa (31/07/2008)
• Humanitärt bistånd (22/01/2010)


Energi
• Trygg energiförsörjning (07/02/2006)
• Förnybara energikällor (26/06/2009)
• ITER – Den internationella termonukleära experimentreaktorn (07/09/2009)
• Kärnsäkerhet (12/11/2009)
• Klimatförändring (03/12/2009)


Miljö
• Klimatförändring (03/12/2009)
• Minskade växthusgasutsläpp (19/07/2007)
• Förebyggande och återvinning av avfall (25/09/2008)
• Utrotningshotade arter (09/12/2008)
• Reach – Regler för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (23/09/2009)
• Kärnsäkerhet (12/11/2009)
• Förnybara energikällor (26/06/2009)


Folkhälsa
• Europeisk hälsovårdsstrategi (13/03/2009)
• Säkra livsmedel (11/11/2009)
• Alkoholkonsumtion (18/11/2008)
• Kampanj mot rökning (08/07/2008)
• Aviär influensa (30/07/2008)
• Kosmetiska produkter (25/10/2006)


Forskning och utveckling
• Forskning och innovation (27/01/2009)
• ITER – Den internationella termonukleära experimentreaktorn (07/09/2009)


Rättvisa, frihet och säkerhet
• Mänskliga rättigheter (23/04/2009)
• Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla i EU (01/02/2008)
• Skydd av barn (26/05/2008)
• Yttrandefrihet (04/03/2008)
• Skydd för privatlivet (09/04/2008)
• Penningtvätt (27/03/2008)
• Kampen mot terrorismen (16/07/2008)
• Invandring - Asyl (08/08/2008)
• Vapeninnehav (26/03/2009)
• Skydd för personuppgifter (10/07/2008)
• Kampen mot korruptionen (16/05/2007)För första gången har publikationsbyrån grupperat de tematiska filerna enligt underrubriker.


Europeiska unionens rådDet senaste tillskottet i serien med EU-lagstiftning enligt ämnesområde är Europeiska unionens råd. Rådet påverkades av Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.
Ralf Grahn

onsdag 17 februari 2010

Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning

Som tidigare sagt, EU-kommissionen är inte nöjd med skyddet för immateriella rättigheter hittills, utan ytterligare åtgärder bereds. De gäller inte enbart förfalskning och pirattillverkning av märkesvaror och läkemedel, utan intrång i alla immateriella rättigheter.

Därigenom berörs även upphovsrätten och företeelser som fildelningen av de åtgärder som planeras.
KOM(2009) 467Ett steg på vägen mot nya regler och åtgärder för att bekämpa intrång är EU-kommissionens meddelande om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden; Bryssel den 11.9.2009 KOM(2009) 467 slutlig (13 sidor).
Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkningSenaste vår bildade kommissionen ett Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning (European Observatory on Counterfeiting and Piracy), vilket ges en allmän beskrivning i meddelandet.

Kommissionen betonar vikten av att samla företrädare för de myndigheter och näringslivsorganisationer (”berörda parter”) som har mest erfarenhet av att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

Europeiska konsumenter måste också vara väl representerade, menar kommissionen.Synnerligen litet konkret information har sipprat ut om observationscentrets sammansättning och aktiviteter, men hur det ligger till med representationen kan var och en bedöma i ljuset av det exempel jag redogjorde för i inlägget European Observatory on Counterfeiting and Piracy på engelskspråkiga Grahnlaw (16 februari 2010).


Är det så vi ska styras?
Ralf Grahn

måndag 15 februari 2010

Olaglig fildelning i fokus

Europeiska unionen har redan stärkt skyddet av immateriella rättigheter. Direktivet 2004/48 (bekant under förkortningen IPRED) innehåller civilrättsliga sanktioner beträffande intrång:EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(Denna text av betydelse för EES publicerades i en rättad version i Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2004 L 195/16.)


Kommissionen har gett ett uttalande i vilket den säger att åtminstone följande immateriella rättigheter ingår in direktivets tillämpningsområde (Europeiska unionens officiella tidning 13.4.2005 L94/37):

— Upphovsrätt.

— Rättigheter närstående upphovsrätten.

— En databasframställares sui generis-rätt.

— Rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter.

— Varumärkesrättigheter.

— Designskydd.

— Patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från certifikat om tilläggsskydd.

— Geografiska angivelser.

— Bruksmodellskydd.

— Växtförädlarrättigheter.

— Firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen.
IPRED ger rättighetshavare ökade möjligheter att komma åt intrång. Mycket av den offentliga diskussionen har gällt upphovsrätten och webben, särskilt fildelningen.
Den officiella svenska synen på IPRED presenteras här: Skydd av immateriella rättigheter > Frågor och svar.


EU-kommissionen är inte nöjd med resultaten hittills, utan ytterligare åtgärder bereds.
Ralf Grahn

söndag 14 februari 2010

EU-nivån avgör kampen om nätet

Utan att ringakta skärmytslingarna i medlemsländerna kommer de avgörande slagen om nätet att utkämpas på EU-nivå. Upphovsrätten och patenten ingår i reglerna för den inre marknaden. Motsättningarna mellan privatlivet och övervakningen avstäms inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (rättsliga och inrikes frågor). Rådet ger EU-kommissionen mandat att förhandla fram handelsavtal med tredje länder.


De regler som förhandlas fram i Europeiska unionen genomförs sedan genom nationell lagstiftning i de 27 EU-medlemsländerna samt i praktiken i de tre övriga medlemmarna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).


De transatlantiska relationerna rörande ekonomi, handel och säkerhet har en avgörande betydelse för EU-medborgarnas rättigheter, men om de enskilda medlemsländerna inte vill bli utspelade av USA så låter de den Europeiska unionen hålla i trådarna.

Även i internationella organisationer såsom FN:s fackorgan för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO), spelar EU-länderna (EES) en avgörande roll när de uppträder samlat.


DatalagringsdirektivetDet är inte riktigt så enkelt som Piratpartiets Rick Falkvinge gör gällande, att Sverige (eller något annat medlemsland) blankt struntar i att genomföra ett misshagligt direktiv.

Falkvinge har rätt i att inga påföljder har drabbat Sverige för underlåtenheten att införa den gemensamma valutan. I verkligheten står Sverige utanför euroområdet till följd av regeringens och riksdagens bedömningar, vilka välsignades i en folkomröstning. Mycket genomskinligt, men tekniskt sett handlar det dock om att Sverige inte uppfyller mognadskriterierna för att få införa euron.

Situationen är inte likadan när det gäller datalagringsdirektivet 2006/24. Europeiska unionens domstol fällde den 4 februari 2010 (domen i målet C-185/09) Sverige för fördragsbrott, eftersom landet inte hade vidtagit de lagar och författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.


Europeiska unionen bygger på att medlemsländerna samarbetar lojalt för att uppfylla sina förpliktelser. EU-domstolens dom betyder att myndigheterna i Sverige har en plikt att genomföra datalagringsdirektivet. Europeiska unionen har inget eget maskineri för att genomföra bestämmelserna.Låt oss anta att Sverige framhärdar (trots att riksdagspartierna ser ut att vara beredda att införa datalagringsdirektivet efter valet).

Kommissionen kan inleda en ny process som leder till att påföljdsbelopp döms ut (artikel 260 EUF-fördraget).

Falkvinge vill hänga betalningsuppmaningarna på väggen, medan vitesbeloppet växer dag för dag.

Det är möjligt att argumentera som han gör, även om Sverige i så fall troligen skulle bli det första medlemslandet någonsin att genomföra en permanent totalvägran.

Eftersom EU saknar egna fullsträckningsmyndigheter skulle kommissionen och de övriga medlemsländerna vara hänvisade till politiska påtryckningsmedel, men det betyder inte nödvändigtvis att de skulle sakna kraft.
Ralf Grahn

tisdag 9 februari 2010

Europeiska unionens skattepolitik

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag är en verklig tillgång för medborgare som söker klar och kortfattad information om Europeiska unionen på svenska. Webbsidorna uppdateras flitigt med korta nyheter, men även ämnessidorna med basinformation aktualiseras fortlöpande.Under Ämnesområden hittar vi det som nu intresserar oss, nämligen en sammanfattning om skatter. Vi ser att medlemsländerna själva beslutar om direkta skatter (på inkomster).Samtidigt öppnar sig länkar till sidor med lite mer detaljerad information: Beskattning av ränteinkomster och Företagsbeskattning. Vardera sidan har sedan länkar till EU-dokument och annat viktigt material.

På motsvarande sätt finns det information om indirekta skatter: Moms, Punktskatt, Skatt vid distansförsäljning och Taxfree.I Finland erbjuder Europainformationen vid Utrikesministeriet en del nyheter, basfakta om EU, upplysningar om EU-medborgarnas rättigheter, Finland i EU, publikationer och möjligheter till rådgivning även på svenska.EU:s skattepolitik
Kärnan i informationen om Europeiska unionen består av rättsakterna. EU-lagstiftningen från förslag till beslut finns tillgänglig på unionens 23 officiella språk. Det betyder att man hittar EU-direktiven, förordningarna och besluten på unionens juridiska portal Eur-Lex. Där finns en hel del nyttigt utöver Europeiska unionens officiella tidning, som utkommer dagligen från tisdag till lördag.Nyheter och annan löpande information publiceras ofta på alla eller flera språk, men i många fall finns kommissionens pressmeddelanden (först) tillgängliga på engelska eller på franska eller tyska, kommissionens andra arbetsspråk. Arbetsspråken dominerar också de mer detaljerade webbsidorna om olika politikområden, även om det för det mesta finns grundläggande information på andra språk.Åter till skattepolitiken. Jag vill här peka på två dokument som erbjuder en introduktion till ämnet. Det första betraktar utvecklingen under de senaste fem åren och det andra redogör för målsättningarna under första halvåret 2010.Skattepolitiken 2004-2009

Den 8 februari 2010 publicerade EU-kommissionen en redogörelse över de viktigaste händelserna inom skatte- och tullsamarbetet under den första Barrosokommissionen 2004-2009, så skriften är rykande färsk:Achievements in the areas of taxation and customs 2004-2009 (75 sidor inklusive de bifogade talen, vilka börjar på sidan 20).Spaniens målsättningar 2010
Vid årsskiftet övertog Spanien det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för det första halvåret 2010. Det är kanske inte helt fel att beskriva det spanska ordförandeskapets arbetsprogram som något ofokuserat och fyllt av fromma förhoppningar, men när det gäller skattepolitiken i målsättningarna för Ekofinrådet (ekonomiska och finansiella frågor) är de uppfriskande konkreta och därmed nyttiga som en orientering i vad som är på gång. Avsnittet heter:

Taxation: The fight against fraud (sidorna 5 till 7).


Texten beskriver den interna dimensionen: arbetet för att nå överenskommelser mellan EU-länderna om konkreta förslag till direktiv (nog så mödosamt när det krävs enhällighet). Den yttre dimensionen handlar om att motverka skatteflykt och skatteparadis genom avtal med tredje länder och territorier.Ralf Grahn

fredag 5 februari 2010

Europeiska unionen och Schweiz

Geografiskt ligger Schweiz i hjärtat av Europa, men edsförbundet har ett särpräglat förhållande till internationellt samarbete och den europeiska integrationen.Schweiz är en av de fyra medlemmarna i frihandelssammanslutningen EFTA (European Free Trade Association), men avvikande från Island, Liechtenstein och Norge har Scweiz inte gått med i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att inte tala om den Europeiska unionen (EU).Trots det självpåtagna utanförskapet är relationerna mellan Schweiz och den Europeiska unionen betydelsefulla, långt utöver det geografiska läget på trafiklederna mellan fyra EU-grannar: Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike.Enligt kommissionen (på engelska) bor och arbetar mer än 900.000 EU-medborgare i Schweiz (med totalt 7,6 miljoner invånare). I gränsområdena finns det dessutom många pendlare.

Eftersom Schweiz står utanför EU och EES har samarbetet byggts upp genom bilaterala avtal.EU-delegationen för Schweiz och Liechtenstein ligger i Bern, och den informerar på tyska, franska och italienska. Ambassadör Michael Reiterers hälsningsord genomlyser på ett uppfriskande klart sätt förhållandet mellan EU och Schweiz. Ett stärkt Europaparlament och mera majoritetsbeslut med Lissabonfördraget i kraft gör särlösningar allt svårare:


Da Mitgliedstaaten an Mehrheitsentscheidungen gebunden sind, werden sie kaum mehr akzeptieren können, dass ein Nicht-Mitgliedstaat für sich bessere Bedingungen aushandelt. Auch die fortgesetzte Anwendung des Bilateralismus kann zu einer Situation führen, die für beide Teile aus unterschiedlichen Gründen schwierig wird: Aus der Sicht der EU wird die Schweiz zu einem Land mit den Vorteilen der Mitgliedschaft, ohne deren Lasten mitzutragen. Die Schweiz wiederum droht zum de-facto Mitgliedstaat ohne Stimmrecht zu werden. Der neue Außenpolitische Bericht 2009 der Schweiz zeigt diese Möglichkeit klar auf.Hemmamarknad


Enligt Reiterer är EU praktiskt taget är en hemmamarknad för schweiziska företag, och han nämner att Schweiz är den näst största ekonomiska partnern med EU (före Kina, Japan och Ryssland).


Fri rörlighet för personer

Reiterer betonar vikten av den fria rörligheten för personer, inklusive Schengensamarbetet och Dublinkonventionen. Han ser fram emot schweiziskt deltagande i EU:s utbildnings-, ungdoms- och mediaprogram. Det schweiziska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning är positivt. Förhandlingar pågår om frihandel gällande jordbruksprodukter och deltagande i elmarknaden.


Skatter och bedrägeri


Reiterer berättar att EU-rådet behandlar kommissionens förslag om att skärpa:RÅDETS DIREKTIV 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningarHärvid kommer EU och Schweiz att diskutera en utvidgning av avtalet om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (Rådets beslut 2004/911/EG och 2004/912/EG).
EU och Schweiz kan även diskutera en utvidgning av det avtal om bekämpande av bedrägerier som redan tillämpas provisoriskt (Rådets beslut 2009/127/EG).

Reiterer nämner att Schweiz har åtagit sig att på begäran ge handräckning vid alla slags skattebrott i enlighet med OECD:s normer. Dessa löften infogas nu i avtal om dubbelbeskattning, vilka det sedan gäller att omsätta i praktiken.

Vi får anta att Reiterer ger uttryck för EU-kommissionens (den framtida utrikestjänstens) syn på förhållandet till Schweiz och Liechtenstein när han hänvisar till framtiden för den inre marknaden:


Für die Schweiz wird die EFTA immer kleiner – die meisten früheren Mitglieder haben sie zugunsten der EU verlassen. Die Regierung Liechtensteins hat energische Schritte gesetzt, den Bankenplatz Liechtenstein an internationale Standards heranzuführen - eine Politik, die die neu gewählte Regierung weiterführt und vertieft.***

Jag inledde behandlingen av relationerna mellan Europeiska unionen och Schweiz med två inlägg om bakgrunden på min engelska blogg. Serien kommer att fortsätta på mina europabloggar på engelska, svenska och finska.

Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna erbjuder dig en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan du på ett trevligt sätt förbättra dina språkkunskaper.

The Federal Union Blog pläderar för federala lösningar i Storbritannien, Europa och världen.

The Federal Union Blog finns bland 522 europabloggar behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt mina andra eurobloggar som även kommer att behandla förhållandet mellan EU och Schweiz: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

tisdag 2 februari 2010

Natura 2000-nätet utvidgas

Den 22 december 2009 beslutade EU-kommissionen om en utvidgning av Natura 2000-nätverket i sex biogeografiska regioner. Här finns en kort översikt avsedd för medborgare:

EU-initiativ i korthet: Nya områden i EU:s naturskyddsnätverk Natura 2000
De som vill studera Natura 2000-besluten i detalj kan nu bekanta sig med dem i Europeiska unionens officiella tidning 2.2.2010 L 30.Kommissionen erbjuder information på engelska om Natura 2000, habitatdirektivet 92/43 och biogeografiska regioner utgående från sidan: Natura 2000: Habitats Directive Sites according to Biogeographical Regions.Informationen har inte ännu uppdaterats beträffande det nya fågeldirektivet 2009/147.
Ralf Grahn

P.S. Europabloggarna erbjuder en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt förbättra sina språkkunskaper.

Genom European Union Law på engelska och dess syskonblogg på bulgariska förser Vihar Georgiev sina läsare med nyheter om EU-lagstiftning och annat aktuellt inom europarätten.

European Union Law och dess bulgariska version finns bland 522 europabloggar behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).