fredag 20 februari 2009

Förkommersiell upphandling

Kommissionen

Innovationerna är en ödesfråga för Europa i den ekonomiska konkurrensen, vilket en arbetsgrupp ledd av Esko Aho helt riktigt konstaterade i sin rapport till Europeiska unionen. Ett av arbetsgruppens förslag var att använda offentlig upphandling som drivkraft för utvecklingen.
Kommissionen har publicerat meddelandet Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (Bryssel den 14.12.2007 KOM(2007) 799 slutlig). I meddelandet granskade kommissionen behovet av att öka innovationerna i den offentliga sektorn och presenterade en modell för hur forsknings- och utvecklingstjänster kan bidra till att förbättra tjänsterna. Meddelandet var ett inledande inlägg i diskussionen om hur den förkommersiella upphandlingen kan bidra inom ramen för existerande regler.


En annan intressant handling med tanke på ämnet är kommissionens meddelande Ett pionjärmarknadsinitiativ för Europa (Bryssel den 21.12.2007 KOM(2007) 860 slutlig). Meddelandet (Lead Market Initiative) utförde en kartläggning av marknader med potential att gå i täten, och det uppmanade till åtgärder för att snabbt forma ambitiösa handlingsplaner.


Särskilt med tanke på offentlig upphandling är det skäl att nämna kommissionens Guide on dealing with innovative solutions in public procurement ─ 10 elements of good practice (Brussels, 3.2.2007
SEC(2007) 280). Ett kort citat för att klargöra syftet:


This guide focuses on public procurement as part of a broader innovation strategy and explains how public procurement can motivate innovation. It complements previous and ongoing efforts to promote environmental technologies through public procurement procedures. Further actions will follow in order to address the still unexploited opportunities in Europe for procurement of R&D services, where benefits and costs are shared between the public authorities and the suppliers (i.e. pre-commercial procurement). In this context, it is important to note that procurement policy alone is not sufficient to encourage a wider uptake of innovation. Other framework conditions need to be in place. To have the greatest impact, then, public procurement for innovation needs to be part of a general innovation policy. What is needed is a system providing for education, for research, for finance, for knowledge transfer and support for small business, for intellectual property management and for a high quality regulatory environment.***

Europaparlamentet

Den 3 februari antog Europaparlamentet en resolution om förkommersiell upphandling för att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (P6_TA(2009)0037). Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slå samman de olika strategierna till en enda politik för offentlig upphandling i syfte att uppmuntra innovation genom offentlig upphandling, förkommersiell upphandling, utveckling av pionjärmarknader samt tillväxt för små och medelstora företag genom offentlig upphandling.

Europaparlametet fastslog att de konkreat åtgärderna ligger på regeringarnas ansvar i medlemsländerna. I resolutionen hänvisar EP till de undantag som upphandlingsdirektiven 2004/18/EG och 2004/17/EG medger.


Ralf Grahn

söndag 8 februari 2009

Statligt stöd för små och medelstora företag

Den ekonomiska krisen har fått regeringarna att lansera stimulans- och räddningspaket av varierande slag. Faran är att stöd för inhemska företag diskriminerar mot andra bolag inom Europeiska unionen (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och stör den inre marknaden.

Kommissionen har haft händerna fulla att granska nya statliga stöd, så att de ger möjligheter för sunda företag att klara sig genom krisen utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden alltför mycket.

Ett led i kommissionens ansträngningar är den färska handboken om statligt stöd till små och medelstora företag, inklusive tillåtna temporära stöd.

I nuet finns handboken enbart på engelska, även om översättningar till andra EU-språk har utlovats:

Handbook on Community state aid rules for SMEs, including temporary state aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis (42 sidor).

Handboken är en grundlig framställning om stödreglerna så den är av intresse främst för dem som har ett yrkesmässigt intresse: tjänstemän, företagarorganisationer samt små och medelstora företag, liksom deras rådgivare.

Handboken om statligt stöd kan hämtas här:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook.pdf


Ralf Grahn

fredag 6 februari 2009

Erfarenheter av upphandlingslagen i Finland

När Finlands Riksdag antog den nya lagstiftningen om upphandling förutsatte den att regeringen redogör för effekterna och anger eventuella ändringsbehov. Upphandling i samarbete mellan kommuner och den tredje sektorns roll som producent av social- och hälsovårdstjänster var frågor som Riksdagen ville få mer klarhet om.

Den nya upphandlingslagstiftningen i Finland består av de så kallade upphandlingslagen (348/2007), officiellt lagen om offentlig upphandling, och den så kallade försörjningslagen (349/2007), officiellt lagen om upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

De nya lagarna trädde i kraft den 1 juni 2007 tillsammans med statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007) som innehåller bestämmelser om annonseringsförfarandet och om statistikföring.

Regeringen utredde både myndigheternas och företagarnas erfarenheter under det första året rätt grundligt inför redogörelsen till Riksdagen.

Regeringen anser att ett år en kort tid för en djupare analys av reformbehov, men Statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen (SRR 7/2008 rd) ger en systematisk bild av hur de nya lagarna fungerar. Procedurerna har utvecklats och myndigheterna har blivit bättre på att sköta upphandlingen. Å andra sidan upplever både förvaltningen och företagen – särskilt små och medelstora företag – att förfarandena är tungrodda.

Redogörelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster, där kvalitet och mänskliga faktorer är viktiga. Regeringen ger exempel på hur kvalitativa kriterier kan användas i upphandlingen.

Redogörelsen hänvisar till utredningar och reformer som är på gång både i Finland och inom Europeiska unionen.

Redogörelsen hittar man via www.riksdagen.fi via Riksdagsärenden och dokument, eller direkt:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?${APPL}=akirjat_ru&${BASE}=akirjat_ru&${THWIDS}=0.17/1233894377_59108&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

De 30 länderna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har samma EU-direktiv som bas och de praktiska frågorna är i mycket gemensamma. Redogörelsen om upphandlingslagen har därför intresse som referens även utanför Finlands gränser.

Ralf Grahn

P.S. Jag behandlar Europeiska gemenskapens upphandlingsdirektiv 2004/18/EG, andra frågor om offentlig upphandling och EU-fördragen (Lissabonfördraget) i detalj i min engelska blogg

http://grahnlaw.blogspot.com

Mot en europarättslig bakgrund rör jag mig närmare det nationella planet i Finland och Sverige här och i min finska blogg

http://eurooppaoikeus.blogspot.com