lördag 27 november 2010

EU-kommissionens positiva grundinställning till rörliga EU-medborgare

I sitt arbetsprogram för år 2011 erbjuder EU-kommissionen en översikt av de huvudsakliga förslagen och åtgärderna:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. I; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

Arbetsprogrammet (på engelska Commission Work Programme, CWP 2011) bygger på följande prioriteringar (sid. 3):

– reda ut den ekonomiska krisen och ge återhämtningen styrfart,
– återskapa tillväxt och sysselsättning genom att skynda på reformagendan Europa 2020,
– bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet,
– inleda förhandlingar om en modern EU-budget,
– öka EU:s inflytande på den globala arenan.

I princip siktar all verksamhet till att främja unionens allmänna intresse (unionsmedborgarnas), men här ska vi se på det avsnitt som direkt tar upp EU-medborgarna och området med frihet, säkerhet och rättvisa (rättsliga och inrikes frågor, RIF; sid. 7-8):

3. ATT DRIVA MEDBORGARNAS AGENDA: FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

EU-medborgarskapet bör vara en påtaglig verklighet för allmänheten i unionen. Medborgarnas rättigheter är fast förankrade i EU-lagstiftningen. Det kvarstår dock luckor mellan reglerna i fördraget och den verklighet allmänheten möter i det dagliga livet, t.ex. i egenskap av privatpersoner, konsumenter, studerande eller politiska aktörer.

Den rapport om EU-medborgarskapet [KOM(2010) 603, 27.10.2010] som kommissionen nyligen antog tar upp en rad områden där det skulle behövas åtgärder för att de individuella rättigheter som beviljas på EU-nivå ska få en praktisk innebörd. Dessa ansträngningar går hand i hand med de åtgärder som vidtagits för att genomföra handlingsplanen för Stockholmsprogrammet (2010–2014) i syfte att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa [KOM(2010) 171, 20.4.2010]. I detta arbete utnyttjas till fullo den stärkta rättsliga grund som fördraget utgör.

Som en del av arbetet under 2011 med att stärka medborgarnas rättigheter kommer kommissionen att föreslå en rättsakt om europeisk avtalsrätt.

På det straffrättsliga området kommer kommissionen att lägga fram ett direktiv om brottsoffers rättigheter för att se till att medborgare i alla medlemsstater har tillräckligt bra tillgång till juridiskt bistånd, rättslig prövning och rättsligt skydd. För att bättra på det ömsesidiga förtroendet mellan allmänheten och rättsliga myndigheter kommer kommissionen att fortsätta att lägga fram lagförslag om minimistandarder för straffrättsliga förfarandena, särskilt i fråga om juridiskt bistånd och rättshjälp.

Dessutom kommer kommissionen att lägga fram lagförslag rörande ett program för registrerade resenärer och ett system för in- och utresa för tredjelandsmedborgare. Syftet är att hålla EU öppet för världen men samtidigt motverka olaglig invandring och förhindra organiserad brottslighet. I ett öppet Europa måste vi också kunna förhindra att brottslingar utnyttjar vårt ekonomiska system. Till de åtgärder som kommer att föreslås nästa år hör en regelram för förverkande och återvinning av olagliga tillgångar och ett meddelande om övergripande strategier mot korruption och bedrägeri.

Dessutom planeras en översyn av civilskyddslagstiftningen i syfte att höja EU:s kapacitet när det gäller katastrofinsatser, beredskap och katastrofförebyggande. Kommissionen kommer också att tillsammans med den höga representanten fortsätta arbetet med ett förslag rörande genomförandet av artikel 222 i fördraget.

För rörliga unionsmedborgare låter EU-kommissionens arbetsprogram positivt, men de konkreta åtgärderna avgör. Vi får lov att se lite närmare på vad kommissionen planerar och delvis redan har publicerat.

Följande steg blir Volym II av arbetsprogrammet, där bilagorna anger de nya huvudinitiativ som kommissionen har för avsikt att genomföra under 2011, de initiativ som den kommer att arbeta med under 2011 och de kommande åren samt förenklingsförslag och tillbakadraganden.
Ralf GrahnP.S. European Tribune erbjuder en daglig genomgång av aktualiteter i medier om Europa, ekonomi och finansiering, världen och våra naturresurser. Alla kan följa med urvalet och diskussionen mellan medlemmarna.

Inga kommentarer: