lördag 11 december 2010

EU-kommissionen förbättrar Europeiska e-juridikportalen

I det senaste blogginlägget på Grahnblawg, EU vill minska bråk med papper om civilstånd (11 december 2010), kunde vi se att kommissionen endast löst skissade vad den tänker göra på vägen till ett lagförslag om civilstånd år 2013.

Vi traskar nu vidare till följande utlovade åtgärd i rapporten om unionsmedborgarskapet:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Kommissionens betraktelser om att utveckla den europeiska e-juridikportalen (sid 5-6):

Medborgarna bör ha samma tillgång till civilrättslig och straffrättslig prövning i andra medlemsstater som i hemlandet. Under 2007 beräknas 9 miljoner EU-medborgare ha varit involverade enbart i gränsöverskridande civilrättsliga förfaranden. Över hälften av de .tillfrågade EU-medborgarna i en enkät 2007 uppgav att det skulle vara mycket eller ganska svårt för dem att vända sig till domstol för att tillvarata sina rättigheter i en annan medlemsstat, eftersom de saknade kännedom om de tillämpliga processreglerna.

(I en fotnot angavs enkäten i fråga: Flash Eurobarometer 292, Civil justice, november – december 2008)

Kommissionens tredje förslag är:

Kommissionen

(3) kommer att göra det möjligt för såväl medborgare som rättstillämpare att lätt hitta flerspråkig information om juridiska frågor via den europeiska e-juridikportalen.

Inte heller förslag nummer tre är särskilt konkret. Vi ser varken detaljer eller tidtabell. I dagens läge antar jag att EU:s e-juridikportal är känd närmast av en del EU-proffs, men okänd bland en bredare allmänhet.


Europeiska e-juridikportalen

Den som besöker Europeiska unionens juridikportal Eur-Lex hittar en länk till den Europeiska e-juridikportalen (European e-Justice Portal).

Den svenska ingångssidan ser rätt bra ut, men den säger mer om strukturen än om innehållet. Sedan lanseringen har portalen redan kompletterats med vissa artiklar och länkar.

Om jag förstår ”förslaget” i medborgarskapsrapporten rätt, så handlar det om att kommissionen vet att det finns ett behov av ett fortlöpande utvecklingsarbete för att göra den Europeiska e-juridikportalen till ett nyttigt redskap för jurister och EU-medborgare i allmänhet.Ralf GrahnP.S. Lobbynomics is the professional blog of N-square Consulting, a Brussels lobbying firm specialised in the high tech sector. The opinions and thoughts (if any) in this blog are the authors' own, so [my addition] they should be confused only with those of Caroline De Cock, managing director of N-square Consulting and author. - Go to LobbyPlanet, N-square Consulting, The Brussels Jungle and on Twitter @linotherhino to find other incarnations of this social media prodigy and lobbyist.

Inga kommentarer: