torsdag 30 mars 2017

Europaparlamentet om styrningen av den inre marknaden

Blogginlägget Bättre styrning av den inre marknaden tittade på den första årliga tillväxtöversikten som en del av den första europeiska planeringsterminen. Tillväxtöversikten innehöll några omnämnanden av den inre marknaden.

Därefter såg vi att kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final och den digra hälsokontrollen Making the Single Market deliver: Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final (i rådets handling 7104/12) beredde väg för ett meddelande i juni samma år:
Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final (25 sidor).

Kommissionen lovade en årsrapport om den inre marknadens integration som en del av den årliga tillväxtöversikten, med möjliga landsspecifika rekommendationer som följd.


Europaparlamentets resolution P7_TA(2013)0054

Europaparlamentet har drivit på för en bättre styrning av den inre marknaden.
Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) antog den 28 januari 2013 på eget initiativ ett betänkande av föredraganden Andreas Schwab med rekommendationer till kommissionen om styrningen av den inre marknaden A7-0019/2013.

Enligt motiveringen (s. 23) ansåg föredraganden att åtgärderna i kommissionens meddelande varken var tillräckliga eller nog långtgående för att vi på ett effektivt sätt ska kunna gå mot ett fullbordande av den inre marknaden. Det var därför nödvändigt att kommissionen lägger fram ett förslag till en rättsakt som skulle göra det möjligt att ta itu med de befintliga bristerna i styrningen av den inre marknaden.

Europaparlamentets resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till kommissionen om styrningen av den inre marknaden P7_TA(2013)0054 antogs med 527 röster mot 30 (31 tomma).

Europaparlamentet använde sig här av sin indirekta förslagsrätt enligt artikel 225 EUF-fördraget genom att anmoda kommissionen att lägga fram en rättsakt.

Prioriterade områden på grund av betydelsen för tillväxt och jobb: den röda tråden i resolutionen ser vi i stycket:

AS. Medlemsstaterna och EU:s institutioner bör koncentrera sig på att anta och snabbt genomföra lagstiftningsåtgärder med anknytning till de viktiga sektorerna, som är av mycket stor betydelse för tillväxten och för att skapa arbetstillfällen, vilket framhålls i pakten för tillväxt och sysselsättning.

Resolutionen noterade att den färska tredje årliga tillväxtöversikten (för 2013) för första gången omfattade en årsrapport om den inre marknadens integration (enligt kommissionens löfte):

BG. I och med den årliga tillväxtöversikten 2013 har cykeln inletts för den tredje europeiska planeringsterminen, och tillväxtöversikten omfattar nu för första gången en årsrapport om den inre marknadens integration. Detta större fokus på den inre marknaden i samband med den europeiska planeringsterminen är nödvändigt för att bättre ta till vara dess potential att öka tillväxten och sysselsättningen i EU och för att göra det möjligt för allmänheten och företagen att dra full nytta av den.

Bra, men inte tillräckligt, menade Europaparlamentet, som efterlyste:

BU. Det krävs en ny metod för den europeiska planeringsterminen. Metoden bör bygga på att prioriteringarna för den inre marknaden diskuteras samtidigt med prioriteringarna för ekonomi och budget och att de knyts till varandra, även tillsammans med sysselsättnings- och socialpolitikens prioriteringar, i en gemensam, integrerad samordningsram.
---
BX. Utvärderingen av tillståndet på den inre marknaden bör bli en integrerad del av den europeiska planeringsterminen, och en pelare för styrning av den inre marknaden bör inrättas tillsammans med pelaren för ekonomisk styrning. Förslaget från kommissionen att utarbeta en årsrapport om integreringen av den inre marknaden som ska bidra till faktabaserade landsspecifika rekommendationer skulle kunna lägga grunden för en framtida årlig inremarknadscykel inom ramen för den europeiska planeringsterminen.  

Resonemangen ledde fram till Europaparlamentets krav på en rättslig akt för styrningen av den inre marknaden:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt på grundval av en möjlig rättslig i form av alla relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med anknytning till den inre marknaden, inklusive artikel 26.3, förelägga parlamentet ett förslag till akt som syftar till att stärka styrningen av den inre marknaden, i enlighet med de detaljerade rekommendationer som bifogas.

Europaparlamentet utvecklade sitt resonemang i en detaljerade bilaga (s. 14-19) med rekommendationer om innehållet i det begärda förslaget. Jag nöjer mig här med att ange enbart rubrikerna:

Rekommendation 1: Inrättande av en enhetlig ram för styrningen av den inre marknaden
Rekommendation 2: Fastställande av EU-mål och EU-prioriteringar för åtgärder som syftar till att förbättra den inre marknadens funktionssätt
Rekommendation 3: Fastställande av de förutsättningar som måste uppfyllas för att styrningen av den inre marknaden ska förbättras
Rekommendation 4: Fastställande av kompletterande åtgärder som krävs för att förbättra genomförandet och tillämpningen av den inre marknadens regelverk
Rekommendation 5: Möjliggörande av inlämning, bedömning och övervakning av nationella handlingsplaner
Rekommendation 6: Utarbetande av tydliga landsspecifika rekommendationer som rör den inre marknaden
Rekommendation 7: Definition av en pelare för den inre marknaden inom ramen för den europeiska planeringsterminen
Rekommendation 8: Ökad demokratisk ansvarsskyldighet och stärkande av Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll

Vi har detta som bakgrund när vi ser hur styrningen av den inre marknaden i fortsättningen integrerats i tillväxtöversikten och den europeiska planeringsterminen.


Ralf Grahn

onsdag 29 mars 2017

Bättre styrning av den inre marknaden

I ett antal blogginlägg, på svenska senast Konkurrenskraftsrådet: inremarknadsakten och styrningen, har vi sett hur de materiella bestämmelserna för den inre marknaden  och efterlevnaden bör gå hand i hand för att skapa ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

En bättre styrning har därför varit en viktig målsättning för att utveckla  den inre marknaden under 2010-talet.


Första årliga tillväxtöversikten

En ny era av ekonomisk styrning i EU inleddes 2011 genom den första europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, och startskottet för planeringsterminen var den första årliga tillväxtöversikten. Kommissionens meddelande den 12 januari Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen KOM(2011) 11 slutlig innehöll ett kapitel om att prioritera tillväxtskapande åtgärder, med ett avsnitt om att utnyttja den inre marknadens potential (s. 7-8), ett omnämnande om att genomföra det tredje inre marknadspaketet för energi (s. 9) och kommissionens löfte att lägga fram förslag som ska utveckla den infrastruktur för transport, energi och telekommunikation som behövs på en verkligt integrerad inre marknad (s. 9).

I det skedet hade Europeiska kommissionen publicerat konsultationsdokumentet På väg mot en inre marknadsakt; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig, och ingredienserna fanns för åtgärdspaketet Inremarknadsakten; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig.


Bättre styrning av den inre marknaden

Kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final och den digra hälsokontrollen Making the Single Market deliver: Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final (i rådets handling 7104/12) beredde väg för ett meddelande i juni:

Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final (25 sidor).

Kommissionens meddelande innehöll ett avsnitt 1.3. Övervaka och fastställa avhjälpande åtgärder inom ramen för den europeiska planeringsterminen (s. 5):

Med tanke på den inre marknadens nyckelroll för att främja hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen föreslår kommissionen att den europeiska planeringsterminen utnyttjas för att övervaka den inre marknadens funktion, skapa ett ökat inbördes tryck på stats- och regeringschefsnivå och lägga fram åtgärder som motverkar återstående hinder både på europeisk och nationell nivå.

Kommissionen kommer för detta ändamål att sammanställa en årsrapport om den inre marknadens integration. Med denna rapport kommer en analys att läggas fram av hur situationen ser ut i fråga om den inre marknadens integration och hur den inre marknaden fungerar i praktiken, särskilt på nyckelområden och för viktiga marknadsaktörer, inklusive företag och konsumenter. Det kommer så långt det är möjligt att med hjälp av konkreta riktmärken kartläggas hur väl den inre marknaden fungerar på dessa områden.

Utifrån detta kommer kommissionen att ringa in de viktigaste politiska utmaningarna och fastställa prioriterade områden för åtgärder för det kommande året på både EU-nivå och nationell nivå. Det kan då röra sig om både lagstiftningsinitiativ och andra initiativ. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att minimera bördorna för små och medelstora företag. Vid behov kommer bedömningarna att gå utöver gällande regler i syfte att utnyttja den inre marknadens fulla potential, i synnerhet genom att främja bästa praxis.

Årsrapporten kommer att vara en del av den årliga tillväxtöversikten så att den kan diskuteras av rådet och Europaparlamentet och godkännas vid Europeiska rådets vårmöte. Årsrapporten kommer att bidra till utformningen av landsspecifika rekommendationer, som i sin tur kommer att bygga på en närmare analys av resultaten i varje medlemsstat inom ramen för den europeiska planeringsterminen.  

Den inre marknaden skulle integreras med de strukturella reformerna i den europeiska planeringsterminen. Den utlovade årsrapporten om den inre marknadens integration skulle framöver samverka för mer ambitiösa framsteg på EU-nivå och på nationell nivå, i medlemsländerna även genom landsspecifika rekommendationer, vilka ställer regeringarna i strålkastarljuset.


Ralf Grahn

torsdag 23 mars 2017

Konkurrenskraftsrådet: Inremarknadsakten och styrningen

I blogginlägget Uppföljning av inremarknadsakten bekantade vi oss dels med kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final, dels med Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258.

I den institutionella trefaldighetens tecken ska vi komplettera vår bild av aktiviteterna under det första halvåret 2012 genom att ta oss en titt på (minister)rådet, med en avstickare till Europeiska rådet.


Konkurrenskraftsrådet

I slutet av maj samlades konkurrenskraftsrådet till möte med ett betydande antal aktuella inremarknadsfrågor på dagordningen.

Här slutsatserna, som vi ska beta av rätt grundligt:

Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) Bryssel den 30-31 maj 2012; rådets dokument 10380/12


Inremarknadsakten

Bland dessa frågor (sidorna 10-16) fanns enskilda lagförslag baserade på Inremarknadsakten att behandla:  

  • Översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (s. 10)
  • Alternativt tvistlösningssystem för konsumenter (s. 12)
  • Reform av den offentliga upphandlingspolitiken (s. 13)
  • Enhetlig patentdomstol (s, 16)

Under det danska ordförandeskapet var redogörelserna för behandlingen en aning mera informativ än normalt.


Styrningen

Förvaltningsfrågorna (genomförande, efterlevnad, problemlösning, överträdelseförfaranden) hade följt de materiella lagstiftningsfrågorna i Inremarknadsakten som en skugga. Rådet antog slutsatser om styrningen av den inre marknaden samt om den digitala inre marknaden (s. 15):  

Styrning av den inre marknaden – digitala inre marknaden – rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser om styrning av den inre marknaden och den digitala inre marknaden (9958/1/12).

I slutsatserna understryks att en stärkt styrning av den inre marknaden, däribland bättre genomförande och efterlevnadsåtgärder, fullbordandet av den digitala inre marknaden (9981/1/10) och det skyndsamma antagandet av åtgärderna i inremarknadsakten, kan få den inre marknaden att gå in i en ny fas och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning, vilket Europeiska rådet efterlyste den 1–2 mars 2012 (EUCO 4/12).

I slutsatserna tas hänsyn till den utvärdering som kommissionen gjort av kontrollen av styrningen av den inre marknaden 2011 (7104/12).

Vi bekantar oss med de nämnda dokumenten (länkade i originalet). Den centrala handlingen för oss i detta sammanhang är de särskilda slutsatserna:

Digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden – Antagande av rådets slutsatser; 9958/1/12 REV 1

Efter en beskrivning av bakgrunden och processen följer en bilaga (s. 3-12) som för fram rådets synpunkter på en mer resolut genomförandekultur (till s. 8), sedan om fullbordandet av den digitala inre marknaden (från s. 9).

Det må nämnas i sammanhanget att rådet redan då efterlyste en ny upphovsrättsordning för EU:s inre marknad:

22. EFTERLYSER en modernisering av Europas upphovsrättordning och främjande av bästa praxis och föredömliga modeller samtidigt som piratkopiering bekämpas på ett effektivare sätt och den kulturella mångfalden beaktas, så att den digitala ekonomins potential utnyttjas fullt ut,
Digital agenda

Handlingen 9981/1/10 var rådets beteckning för det som via rättsportalen Eur-Lex är den rättade versionen av den digitala agendan, som i alla språkversioner ersatte den ursprungliga från den 19 maj 2010:

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2


Europeiska rådet

Slutsatserna från Europeiska rådet (EUCO) den 1-2 mars 2012 finns numera i en tredje reviderad utgåva EUCO 4/3/12 REV 3  

Med hänsyn till tillväxtfrämjande åtgärder hade stats- eller regeringscheferna uppmuntrat till framsteg:

15. I synnerhet kommer insatserna att fortsätta för att

– föra inre marknaden vidare till en ny utvecklingsetapp genom att styrningen stärks och genomförandet och verkställigheten förbättras; i detta sammanhang ser Europeiska rådet fram emot framläggandet i juni av kommissionens meddelande om inre marknaden och dess rapport om tjänstedirektivet samt dess rapport om de sektorsvisa koherenstesten; det välkomnar kommissionens avsikt att under andra halvåret i år föreslå en ny runda med åtgärder som ska öppna nya tillväxtområden på den inre marknaden; i det här sammanhanget vill Europeiska rådet understryka betydelsen av att fullborda den inre marknaden och undanröja de hinder som återstår,
– fullborda den digitala inre marknaden senast 2015, framför allt genom att vidta åtgärder för att öka förtroendet för onlinehandel och genom att tillhandahålla bättre bredbandstäckning, bland annat genom att sänka kostnaden för bredbandsinfrastruktur med höghastighetsanslutning; Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande förslag om upphovsrätt,
– minska den administrativa bördan och regelbördan på EU-nivå och nationell nivå; Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett meddelande om fortsatta åtgärder för en minimering av regelbördorna, som även inbegriper åtgärder till stöd för mikroföretag; det uppmanar kommissionen att beakta sektoriella mål,
– undanröja handelshindren och säkerställa bättre villkor för marknadstillträde och investeringar enligt slutsatserna från oktober 2011 och uttalandet från januari 2012; Europeiska rådet välkomnar kommissionens nya rapport om handels- och investeringshinder. Europeiska rådet ska i juni se över framstegen och diskutera hur unionen kan fördjupa sina handels- och investeringsförbindelser med sina viktigaste partner.

16. Europeiska rådet anser att ett ökat "grupptryck" kan bidra till att stärka egenansvaret och ansvarstagandet på stats- och regeringschefsnivå vad gäller rådets och enskilda medlemsstaters roll i utvecklingen av den inre marknaden och iakttagandet av dess regler. I detta syfte uppmanar Europeiska rådet
– kommissionen att tillhandahålla transparenta resultattavlor som en bas för lämplig riktmärkning,
– Europeiska rådets ordförande att främja Europeiska rådets regelbundna övervakning av de framsteg som gjorts med viktiga förslag om den inre marknaden i de olika rådskonstellationerna.


Utvärdering av styrningen
Rådets handling 7104/12 innehåller kommissionens digra arbetsdokument Making the Single Market deliver - Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final  


Övriga inremarknadsfrågor

Återvänder vi till konkurrenskraftsrådets slutsatser, dokument 10380/12, ser vi under övriga frågor mera om den inre marknaden (s. 21):

Inremarknadsakten: en drivkraft för tillväxt och sysselsättning

Under den informella arbetslunchen diskuterade EU:s ministrar och kommissionär Michel Barnier de prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten.

Debatten styrdes med hjälp av ett dokument från ordförandeskapet (10442/12) som belyser vikten av att genomföra inremarknadsakten och åtgärderna för att säkerställa att Europa kan återhämta sig från den ekonomiska krisen och behålla sin ledande ställning i den globala konkurrensen.

Ministrarna välkomnade kommissionens avsikt att efter sommaren lägga fram en andra omgång lagförslag ("inremarknadsakten II") och uttryckte sin vilja att aktivt bidra till förberedelserna för det nya paketet med förslag.

Länken till handlingen 10442/12 (men inte en sökning genom rådets register) leder till ett dokument med rubriken Presidency discussion note for the lunch debate of the Competitiveness Council (internal market and industry), 30 May, 2012

Fortfarande konkurrenskraftsrådets slutsatser 10380/12 under övriga frågor (s. 21):

Högnivåmöte om den inre marknaden och tillväxtagendan (Vilnius den 18 april)

Den litauiska delegationen rapporterade om resultatet av ett högnivåmöte som ägde rum i Vilnius, Litauen, den 18 april, där 15 EU-ministrar med ansvar för tillväxt och konkurrenskraft deltog (10529/12).

Mötet var inriktat på de sektorer inom den inre marknaden som har en stor potential att bidra till att skapa tillväxt och sysselsättning, t.ex. tjänstesektorn och den digitala sektorn. Vid mötet behandlades även de prioriterade områden som ska beaktas när paketet för inremarknadsakten II utarbetas.
Dokumentlänken i originalet (men inte en sökning genom rådets register) leder oss till Information paper from the Lithuanian delegation 10529/12.


Ralf Grahn


Allmänna källor:

onsdag 22 mars 2017

Uppföljning av inremarknadsakten

Efter bloggartikeln Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin blickar vi mot 20-årsjubileumsåret 2012 i vår berättelse om utvecklingen av den inre marknaden under 2010-talet.


Arbetsdokumentet SWD(2012) 21

Vi tittar härnäst på arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final.     

Synbarligen publicerades uppföljningshandlingen enbart på engelska.

Kommissionen hade gett tio av de tolv förslag den lovat för nyckelåtgärderna. De två återstående skulle offentliggöras under det första halvåret 2012. Dessutom hade kommissionen åtgärdat eller ställt förslag beträffande 28 av de övriga åtgärderna i Inremarknadsakten (s. 1).

Däremot hade styrningen av den inre marknaden inte förbättrats på önskat sätt (s. 1-2), med en närmare redogörelse på sidorna 8-11.

På sidorna 2-8 beskrev kommissionen läget för varje nyckelåtgärd, såsom de angetts i meddelandet Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig. Där tecknades nyckelåtgärderna så här på svenska:

1 Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav

2 Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer

3 Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första EU-patenten.

4 Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.

5 Översyn av det europeiska standardiseringssystemet för att utvidga det till att även omfatta tjänster och göra standardiseringsförfarandena mer effektiva, dynamiska och välförankrade.

6 Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.

7 Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer [förslag utlovat under första halvåret 2012]

8 Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder

9 Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.

10 Lagstiftning som syftar till att förbättra  och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevnaden av direktivet om utstationering av arbetstagare, samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna [förslag utlovat under första halvåret 2012]

11 Förenkling av redovisningsdirektiven

12 Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling  

Avslutningsvis erbjöd uppföljningsdokumentet SWD(2012) 21 en överblick i tabellform av både nyckelåtgärder och andra förslag (s. 13-18).


Resolution P7_TA(2012)0258  

När Europaparlamentet den 13 juni debatterade framtiden för inremarknadsakten (diskussionsprotokollet i pdf-form, punkt 14, s. 256-274), kunde kommissionären Michel Barnier konstatera att kommissionen nu hade gett de tolv utlovade nyckelförslagen.

Med tanke på framtiden betonade Barnier särskilt tjänsterna och tjänstedirektivet. Likaså underströk han kommissionens färska meddelande om styrningen av den inre marknaden.  

[Detta måste avse:

Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final  

Beträffande mottagandet av KOM (2012) 259, se till exempel den svenska regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM157.]

Barnier lade fram kommissionens motiveringar kring styrningen, innan han skissade den andra inremarknadsakt som var på kommande, även den med en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som trumfkort.

Genom ordföranden för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), Malcolm Harbour, hade parlamentet berett ett förslag till resolution B7-0300/2012.   

Följande dag, den 14 juni 2012, antog Europaparlamentet med 554 röster mot 41 (och 20  tomma):

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258  

Parlamentet ville påskynda behandlingen av de aviserade förslagen i inremarknadsakten, förbättra styrningen av den inre marknaden och beställa ett omfattande tillväxtpaket med önskemål inför den andra inremarknadsakten.

Eftersom det handlade om en resolution i en aktuell fråga, var inte proceduren särskilt omfattande: 2012/2663(RSP).


Ralf Grahn

Allmänna källor:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011