torsdag 19 maj 2011

Hård press på Grekland och euroområdet

Grekland var på allas läppar, men fanns inte på dagordningen för Ekofinrådet. Trots detta ökar pressen både på Grekland och resten av euroområdet i ljuset av dystra ekonomiska utsikter och den grekiska regeringens problem att genomdriva överenskomna reformer.

Trovärdigheten är en bristvara.


Ekofinrådet

Officiellt sade EU-rådet för ekonomiska och finansiella frågor ingenting i sina slutsatser på 24 sidor:

3088th Council meeting Economic and Financial Affairs; Brussels, 17 May 2011 (rådets handling 10191/11)

Jag hittade heller inga nya dokument hos eurogruppen, efter rådets beslut den 7 mars 2011:

RÅDETS BESLUT 2011/257/EU av den 7 mars 2011 om ändring av beslut 2010/320/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott; EUT 29.4.2011 L 110/26

kommissionens (Ecfin) webbsidor hittar vi varken Greklands nya stabilitetsprogram eller dess nationella reformprogram, även om deadline passerades den 30 april 2011.


Euroområdet

I bakgrunden har vi de konstruktionsfel och brister i handhavandet av krisen i euroområdet som Guillermo de la Dehesa talar om i den läs- och tänkvärda artikeln:

Eurozone design and management failures (den 18 maj 2011)

Nick Panayotopoulos är eld och lågor över Dehesas artikel i blogginlägget:

Democracy vs Financial Agoracracy and the value of understanding Finance! (den 18 maj 2011)


Reformpress på Grekland

Vi tar en medietur till Grekland, där de grundläggande problemen har djupa rötter.

Europaportalen.se rapporterar att den tyska förbundskanslern Angela Merkel inte vill höra talas om avskrivning av Greklands skulder:

Merkel avfärdar grekiska skuldavskrivningar (den 17 maj 2011)

Enligt Dagens Nyheter Ekonomi räknar vice riksbankchefen Lars Nyberg däremot med att Grekland måste omstrukturera sitt skuldberg. Nyberg anser att Grekland och andra krisländer i euroområdet måste pressas till så hårda åtstramningar som möjligt, men han är mycket kritisk till bristen på trovärdig krishantering av EU, IMF och ECB:

Grekisk omstrukturering väntas (den 17 maj 2011)

Enligt Dagens Industri väntar sig ekonomikommissionären Olli Rehn att den grekiska regeringen presenterar nya budgetåtgärder de närmaste dagarna och startar privatiseringsprogrammet. Först därefter kan EU undersöka om det är möjligt med en frivillig förlängning av löptiderna på den grekiska statsskulden.

Olli Rehns hälsningar till Grekland ingår i hans översiktliga tal om krisbekämpningen i euroområdet:

Rethinking Economic Policy in Europe – a new era of EU Economic Governance (den 18 maj 2011; SPEECH/11/348)

Rehn hänvisade till de åtgärder som vidtagits för krisländerna och de följande stegen beträffande Grekland:

Of course, setting up those programmes is not enough in itself. They have to be implemented and adjusted where needed. We are just now in the process of reviewing the Greek programme. Our review mission is in Athens.

It is clear that Greece has to seriously reinforce the implementation of the economic reforms and of the privatisation programme before any new steps may be taken. I expect concrete decisions to this effect in the coming days.
Rehns tankar ligger i linje med det som ordföranden för eurogruppen, Jean-Claude Juncker sade enligt The Parliament, artikeln 'Juncker admits to 'mistakes' in tackling eurozone public debt' (den 17 maj 2011):

Juncker also said that Greece's economic crisis is more difficult to solve than others' in the 17-member eurozone, requiring its government to take additional measures.

He said Greece must reduce its primary deficit and privatise public entities. Juncker added that the country's debt level is currently "unsustainable".

Till Junckers och Rehns varningar lägger EUbusiness hälsningar från IMF om snabbare reformer för att effektivisera den offentliga sektorn och genomföra privatiseringar för att lätta skuldbördan, trots envetet motstånd från facket och högeroppositionen:

Greek rescue will derail without rapid reform: IMF (den 18 maj 2011)

Spiegel Online International går längre än till en ”mjuk” omstrukturering av den grekiska statsskulden. Artikeln belyser vilka alternativ tyska medier ser:

'Soft Debt Restructuring Cannot Solve Greece's Problems' (den 18 maj 2011)

Rubriken i European Voice talar klart om en omstrukturering av Greklands skuldbörda, även om texten inte direkt tar ställning till om den blir ”mjuk” eller ”hård”:

Restructuring Greek debt is on the cards (den 19 maj 2011)

Det är svårt att se hur Grekland ska kunna undanröja djupt rotade brister i en handvändning, men det är minst lika svårt att hitta förståelse för flera räddningsaktioner bland medborgarna i euroområdet. När Finland deltog i stödpaketet för Portugal, gick de högerpopulistiska sannfinländarna upp som största parti i en opinionsmätning:

Hufvudstadsbladet: Sannfinländarna är största parti (den 18 maj 2011)

”Efter oss, syndafloden” kommer att locka till efterföljd i andra EU-länder.Ralf Grahn

lördag 14 maj 2011

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2010

EU Bookshop är en guldgruva för den som söker information om Europeiska unionen. Trots att 'Bookshop' för tankarna till böcker som kostar hittar vi där en stor mängd officiella EU-publikationer som vi kan ladda ned gratis som pdf-filer. Många av titlarna publiceras på (nästan) alla officiella EU-språk.


Den allmänna rapporten

Högst uppe på EU Bookshops ingångssida hittar vi 'Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2010' som finns tillgänglig på 22 av de 23 officiella EU-språken (alla utom iriska).

Publiceringen är en årlig plikt för EU-kommissionen. Artikel 249.2 EUF-fördraget säger:

2. Kommissionen ska årligen, senast en månad före öppnandet av Europaparlamentets session offentliggöra en allmän rapport om unionens verksamhet.
Pdf-versionen av den allmänna rapporten är gratis.

Tidigare gav kommissionen ut en text- och faktaspäckad rapport, men övergick sedan till en något lättare version med färre sidor, mera foton och grafer.

Trots att kommissionen (och de övriga EU-institutionerna) publicerar mängder av mer speicaliserade rapporter erbjuder den allmänna rapporten på ungefär 140 sidor översiktlig, nyttig och relativt färsk information.

Rapporten fungerar som introduktion och bakgrund för studerande, journalister och intresserade EU-medborgare beträffande de olika politikområdena, inklusive nyttiga hänvisningar till referenser.


Sverige

För den som förstår nordiska språk ger regeringen i Sverige varje år ut en gedigen sammanställning av händelserna i EU, givetvis med tonvikt på svenska ställningstaganden och aktiviteter. Den senaste utgåvan är:

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010; Regeringens skrivelse 2010/11:105 (den 10 mars 2010; 359 sidor)

Regeringens 'konsumentupplysning' ger oss följande beskrivning:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2010 i enlighet med 10 kap. 2 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.

Årsboken tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

För seriösa studerande är den svenska regeringens detaljerade EU-årsberättelse ett värdefullt alternativ eller komplement till EU-kommissionens mer broschyrliknande allmänna rapport.Ralf GrahnP.S. Somliga Europabloggar tynar bort medan nya uppstår. Summa summarum växer den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu som nu fångar upp inläggen från 793 EU-inriktade bloggar.

torsdag 5 maj 2011

EU: Inremarknadsakten på svenska

EU vill öka tillväxten, förbättra konkurrenskraften och skapa nya jobb med hjälp av reformstrategin Europa 2020 och genom att blåsa nytt liv i den inre marknaden (här om bakgrunden).

Inledningsvis (den 13 april 2011) lanserade kommissionens meddelandet om inremarknadsakten (Single Market Act SMA) genom ett pressmeddelande på 22 språk och en utförligare promemoria på engelska. I detta skede fanns själva meddelandet endast på engelska och franska, i nästan slutgiltig form.

Snart lades de slutliga versionerna på engelska och franska upp på EU:s juridiska portal Eur-Lex, där de fick sällskap av en tysk version. Pressmeddelandet var fortfarande det enda som stod till buds på de tjugo övriga EU-språken.

Kommissionen erbjuder en webbportal om inremarknadsakten på 22 språk (alla officiella EU-språk utom iriska). För en dryg vecka sedan beskrev jag innehållet och förslog vissa förbättringar för temasidorna.


Inremarknadsakten på svenska

Det går framåt stegvis. Nu finns meddelandet om inremarknadsakten redan på tjugo officiella EU-språk. Den svenska versionen av kommissionens reformprogram hittar vi här:

Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutligRalf Grahn


P.S. Malmström öppnar för gränskontroller, heter det på Europaportalen.se som serverar svenska synvinklar på EU-skeenden. Via Löpsedeln hittar man nyheter och debatt, både på portalen och externt. För den som förstår nordiska språk är Europaportalen värd en daglig titt.