lördag 31 december 2011

EU-kommissionens arbetsprogram 2012 och den digitala agendan

EU-ländernas ledare låter ibland ambitiösa nog för en Mercedes i lyxklass, men de strukturer, befogenheter, finanser och demokrati de har skapat för Europeiska unionen räcker enbart till en Trabant. Krisen fortgår i euroområdet, men vi låter medlemsländernas finanspolitik och ekonomiska politik vila ett tag.

Inför det nya året 2012 tar vi oss i stället en titt på EU-reformprogram med betydelse för företagen: utsikterna med tanke på den inre marknaden och Europa 2020-strategin, jämte de sju huvudinitiativen (flaggskeppsinitiativen).


Kommissionens arbetsprogram 2012

En relativt behändig introduktion erbjuder kommissionens arbetsprogram för 2012. Det har publicerats på 22 språk; den svenska versionen (pdf):

Kommissionens arbetsprogram 2012: Att skapa europeisk förnyelse; VOL. 1/2 Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 777 slutlig (11 sidor)

Rätt kort presenteras de pågående reformprogrammen och utlovade initiativen i avsnitt 3.1. En inre marknad för tillväxt (s. 5-6), med inremarknadsakten (Single Market Act) och dess tolv åtgärdshelheter i centrum.

Det andra avsnittet jag vill lyfta fram är 5.2. Bättre lagstiftning (s. 11). Företagens administrativa börda minskas. Småföretagen ägnas särskild uppmärksamhet och mikroföretagen befrias helt eller ges skräddarsydda lättnader.


Planerade förslag

Eftersom arbetsprogrammet på Eur-Lex betecknades som Volym 1/2 bör det rimligtvis finnas en Volym 2/2, men den verkar oåtkomlig via den juridiska portalen Eur-Lex.

Dessutom behöver åtminstone seriöst intresserade mer detaljerade planer än de flyktigt skissade huvuddragen i det arbetsprogram vi hittills sett. Den så kallade biffen hittar vi på ett annat ställe.

Via temasidan Kommissionens arbetsprogram kommer vi åt både det egentliga arbetsprogrammet och det som kallas Bilaga, vardera i 22 språkversioner. Den svenska bilagan visar sig vara:

BILAGA till Kommissionens arbetsprogram 2012; VOL. 2/2 Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 777 slutlig (47 sidor)


Förslag 2012

Ungefär hälften av innehållet (s. 2-23) består av korta beskrivningar i tabellform av de 129 förslag som planerats för 2012.

De planerade förslagen har indelats temavis, så de erbjuder översiktlig information i koncentrerad form. Jag rekommenderar var och en att botanisera vidare enligt eget intresse.

Som exempel och med tanke på tyngdpunkten på mina bloggar nämner jag i detta inlägg blott ett område.


Den digitala agendan

Under Den digitala agendan beskrivs ett antal planerade lagförslag eller andra åtgärder om:

21 Elektronisk identifikation, autentisering och signatur
22 Delad spektrumanvänding
23 Strategi för internetsäkerhet
24 Spektrum för effektivare energiproduktion och distribution
25 ”Halvtidsöversyn” (för en digital agenda som ursprungligen planerades till 2015, men strax innan lanseringen förlängdes i EU2020-strategins Prokrustesbädd), plus nästa etapp för den digitala agendanRalf Grahn

torsdag 29 december 2011

Berec 2012: Georg Serentschy ordförande, Göran Marby vice

Inlägget EU-institutionerna om öppet internet och nätneutralitet innehåller länkar till ställningstaganden på politisk nivå: kommissionens rapport, Europaparlamentets resolution och rådets slutsatser.

På administrativ nivå sker det europeiska samarbetet i ett gemensamt organ, Berec, som inrättades genom EU-förordningen 1211/2009:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (Text av betydelse för EES); Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2009 L 337/1


35 länder

Medlemmar är regleringsmyndigheterna i 27 EU-länder. Dessutom deltar de nationella regleringsmyndigheterna i sammanlagt åtta EES-länder och EU-kandidatländer som observatörer: Island, Kroatien, Liechenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz och Turkiet. Tillsammans handlar det alltså om 35 länder.

Med tanke på målsättningen om en fungerande digital inre marknad är systemet nog så decentraliserat. Berec är alltså ett samarbetsorgan för nationella myndigheter. Dessa bildar en tillsynsnämnd (Board of Regulators BoR).

Ordförande och vice ordförande utses bland medlemmarna för ett år i sänder.


Serentschy ordförande 2012

Ordförandeskapet för år 2012 övertas av doktor Georg Serentschy, som är chef för österrikiska RTR-GmbH.

Enligt beslut av tillsynsnämnden 8-9 december 2011 övergår ordförandeposten år 2013 till Leonidas Kanellos, som representerar grekiska EETT.

Tre vice ordförande utsågs för 2012. De är Göran Marby PTS (Sverige), Marius Cătălin Marinescu ANCOM (Rumänien) och Edward Richards OFCOM (Storbritannien).Ralf Grahn

EU-institutionerna om öppet internet och nätneutralitet

Inramningen utgörs av en digital agenda för Europa och målsättningen att skapa en digital inre marknad. Meningen med detta blogginlägg är att samla EU-institutionernas ställningstaganden om ett öppet internet och nätneutralitet på samma ställe, om möjligt på svenska. Här gäller det alltså den politiska nivån.


Kommissionen

Kommissionen uppfyllde sitt löfte när reformpaketet för telekommunikationer antogs i slutet av 2009 om att rapportera 2010. Det skedde genom meddelandet:

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa; Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig (10 sidor)


Europaparlamentet

Europaparlamentet önskade framlägga sina synpunkter, vilket skedde genom en resolution:

Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa P7_TA(2011)0511.

Proceduren kan du följa på Oeil under signum 2011/2866(RSP).


TTE-rådet

Rådet i konstellationen Transport, telekommunikation och energi TTE publicerade ett pressmeddelande på engelska den 13 december 2011. Det kan ses som rådets svar:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe - 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011 (5 sidor)

I sak hade de ständiga representanterna för medlemsstaternas regeringar (Coreper) kommit överens om innehållet inför rådsmötet. Denna version finns på svenska:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa – Antagande av rådets slutsatser; Bryssel den 1 december 2011 (7.12) (dokument 17904/11; 9 sidor)


Ralf Grahn

måndag 26 december 2011

Elektronisk kommunikation i EU: Bakgrund till Berec 2012

För två år sedan inrättades organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) genom EU-förordningen 1211/2009. Senare kom medlemsländernas regeringar överens om att placera byrån i Riga (Lettland), där den invigdes den 14 oktober 2011, alltså för mindre än tre månader sedan.

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, som ansvarar för EU:s digitala agenda, betonade vid invigningen tre utmaningar: roaming, nätneutralitet och digitaliseringen genom ultrasnabbt bredband och nya färdigheter.

I ett inlägg om Berec, nätneutralitet och öppenhet, nämnde jag helt kort Berecs verksamhetsplan för år 2012. Därefter har jag behandlat Berec mångsidigare i finska och engelska inlägg de senaste dagarna:

Eurooppaoikeus (FI): Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

Grahnlaw (EN): Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Grahnlaw (EN): EU electronic communications: BEREC medium term strategy consultation

Grahnlaw (EN): EU electronic communications: BEREC Work Programme 2012

Grahnlaw (EN): BEREC draft Work Programme 2012 consultation procedure

Grahnlaw (EN): Report on the consultation of the BEREC draft Work Programme 2012

***

Efter dessa bakgrundsskisser står Berecs verksamhetsplan för 2012 i turen på mina bloggar.Ralf Grahn

fredag 23 december 2011

En digital agenda för Europa: resultat och planerade åtgärder

I inlägget om Neelie Kroes nyårshälsning nämnde jag den färska rapporten om den digitala agendan 2011:

Digital Agenda for Europe: Annual Progress Report 2011 (22 December 2011; 19 sidor)

Rapporten understryker helt riktigt att informations- och kommunikationstekniken (IKT) erbjuder möjligheter till ekonomisk tillväxt, ny företagsamhet och jobb.


Resultat och planer

Årsrapporten belyser både vidtagna åtgärder och de planerade åtgärderna på 12 till 24 månaders sikt. Rapporten är därför en viktig källa för alla som intresserar sig för utvecklingen i den digitala världen.

Förväntningarna beskrivs skilt för kommissionen, för de andra EU-institutionerna (rådet och Europaparlamentet) och för medlemsländerna.

Presentationen följer den digitala agendans uppdelning i pelare (områden):

1. En pulserande digital inre marknad
2. Interoperabilitet och standardisering
3. Tillit och säkerhet
4. Snabb och ultrasnabb Internettillgång
5. Forskning och innovation
6. Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration
7. Vinster för EU-samhället som möjliggörs av IKT
8. Den digitala agendans interntionella aspekter


Engagemang

Utöver medlemsländerna och de övriga EU-institutionerna vill kommissionen engagera andra intressenter i arbetet med den digitala agendan. Under året gjorde kommissionen ett sextiotal besök i medlemsländerna under temat Digital Agenda (DAE) Going Local 2011, bland annat i Sverige och Finland.

Digital Agenda Assembly (DAA) var ett stormöte i juni och kommissionen planerar följande upplaga: DAA2012.Ralf Grahn

Neelie Kroes: Framtiden är digital

En digital agenda för Europa är ett av de sju huvudinitiativen (flaggskeppsinitiativen) inom tillväxtstrategin Europa 2020. Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, som driver på reformerna, är den som mest aktivt utnyttjar de sociala medierna för att sprida budskapet utanför EU-institutionerna och den krets av tjänstemän och politiker som berörs direkt på yrkets vägnar.

I ett videoinslag på YouTube erbjuder Kroes en sammanfattning av år 2011: 3 things I learned this year: a New Year's message from Neelie Kroes (4:55).

Mitt i den ekonomiska krisen och arbetslösheten ville Kroes sprida ett hoppfullt budskap för framtiden. Hon betonade sina möten med unga europeiska entreprenörer, det att ny teknik kan göra vårt liv bättre och att informations- och kommunikationstekniken (IKT) erbjuder flexibla instrument för utvecklingen globalt.

Närmare information om den digitala agendan finns på temasidorna Digital Agenda for Europe (på engelska).

Nuläget beskrivs översiktligt i den framstegsrapport som publicerades i går:

Digital Agenda for Europe: Annual Progress Report 2011 (22 December 2011; 19 sidor)

Texten innehåller en mängd nyttiga länkar till kompletterande information.Ralf Grahn

tisdag 20 december 2011

Berec om nätneutralitet och öppenhet

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (på engelska Body of European Regulators for Electronic Communications BEREC) håller på att ta fram nya riktlinjer om nätneutralitet och öppenhet. Mitt senaste inlägg innehåller länkar till tidigare bloggartiklar.

Berec har nyligen avslutat ett öppet samråd om ett utkast till riktlinjer. Ett sextiotal organisationer och 16 individer lämnade in utlåtanden om riktlinjerna:

BERECs utkast: Draft BEREC Guidelines on Net Neutrality and Transparency: Best practices and recommended approaches (October 2011; 64 sidor).


Berecs verksamhetsplan 2012

Berecs verksamhet intresserar de nationella regleringsmyndigheterna (engelska: National Regulatory Authority NRA) för telekommunikation, konkurrens och konsumentfrågor, dataskyddsmyndigheter, teleoperatörer, IT-företag, nätaktivister med flera.

Den som vill veta mera om Berec kan studera den färska verksamhetsplanen för 2012:

Work Programme 2012 BEREC Board of Regulators (den 9 december 2011; 18 sidor)

Handlingsprogrammet beskriver frågorna om nätneutralitet i avsnittet 3.5 Network Neutrality (s. 7-9).Ralf Grahn

EU-kommissionen: Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa

På svenska har jag skrivit om Europeiska unionens råd (transport, telekommunikation och energi TTE) den 12 och 13 december 2011 samt om rådets slutsatser beträffande ett öppet internet och nätneutralitet.

Det finns inlägg om frågorna även på min finska blogg Eurooppaoikeus och på engelska Grahnlaw.


TTE-rådet

Här en sammanfattning om de senaste dokumenten.

TTE-rådets (allmänna) slutsatser finns i detta skede på engelska, franska och polska; här den engelska versionen:

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (dokument 18416/11)


Öppet internet och nätneutralitet

De specifika slutsatserna om ett öppet internet och nätneutralitet publicerades efter mötet på engelska och franska; här det engelska pressmeddelandet:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe; 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011

På de officiella EU-språken finns slutsatserna i den form de antogs av de ständiga representanterna (Coreper) inför rådsmötet; här svenska:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa – Antagande av rådets slutsatser (handling 17904/11)


KOM(2011) 222

TTE-rådets slutsatser utgör medlemsländernas gemensamma svar på den rapport kommissionen utlovade när telelagstiftningen i EU reformerades 2009. I meddelandet behandlas frågorna mer ingående.

Kommissionens rapport gavs ut i våras och den finns tillgänglig på 22 EU-språk; den svenska versionen av meddelandet (pdf):

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa; Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig (10 sidor)

Slutsatserna (s. 9) erbjuder först en sammanfattning av kommissionens syn och sedan följande riktlinjer för framtida åtgärder (s. 9-10):

Vägen framåt

Kommissionen kommer i slutet av året att offentliggöra resultaten av Berec:s utredningar, inbegripet eventuella fall av blockering eller strypning av vissa typer av trafik.

På grundval av resultaten och genomförandet av bestämmelserna i regelverket för telekommunikationer kommer kommissionen, som en prioriterad fråga, att fatta beslut om eventuella ytterligare riktlinjer avseende nätneutralitet.

Om betydande och ihållande problem kvarstår, och systemet i sin helhet – inbegripet flera aktörer – inte ser till att konsumenterna lätt kan få tillgång till och distribuera innehåll, tjänster och tillämpningar efter eget val via ett enda internetabonnemang, kommer kommissionen att bedöma huruvida strängare åtgärder behövs för att skapa konkurrens och de valmöjligheter som konsumenterna förtjänar. Insyn och möjlighet att lätt byta leverantör är avgörande aspekter för konsumenterna när de ska välja eller byta internetleverantör, men de är inte nödvändigtvis lämpliga verktyg för att hantera generella restriktioner av legala tjänster eller applikationer.

Sådana kompletterande åtgärder kan vidtas i form av t.ex. riktlinjer eller generella rättsliga åtgärder för att öka konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter, t.ex. genom att ytterligare förbättra möjligheterna att byta leverantör eller, om detta skulle visa sig vara otillräckligt, genom att t.ex. införa särskilda skyldigheter beträffande omotiverad trafikdifferentiering på internet för alla internetleverantörer oavsett marknadsställning. Detta skulle kunna inbegripa ett förbud mot blockering av legala tjänster.

Nätneutraliteten tangerar ett antal rättigheter och principer som finns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet med avseende på skyddet för privat- och familjeliv, skyddet av personuppgifter och yttrande- och informationsfriheten. Därför kommer lagförslag på detta område att utredas noggrant med avseende på hur de påverkar de grundläggande rättigheterna och huruvida de är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna [Fotnot 9: I linje med Strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna, KOM(2010) 573 slutlig av den 19 oktober 2010].

Man bör se till att eventuell ytterligare reglering inte hindrar investeringar eller innovativa affärsmodeller, och leder till effektivare användning av näten och till nya affärsmöjligheter på olika nivåer på internets värdekedja, samtidigt som de fördelar bevaras som konsumenterna har av att kunna välja produkter för internetanslutning som är anpassade för deras behov.

Samtidigt kommer kommissionen att fortsätta sin dialog med medlemsstater och intressenter för att säkerställa en snabb bredbandsutveckling, vilket skulle minska trycket på datatrafiken.


Ralf Grahn

lördag 17 december 2011

TTE-rådet: Öppet internet och nätneutralitet i EU

Tillsvidare finns slutsatserna från TTE-rådet (transport, telekommunikation och energi) den 12 och 13 december 2011 enbart på engelska, franska och polska; här den engelska versionen:

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (dokument 18416/11; 27 sidor)

Citatet i de allmänna TTE-slutsatserna om öppet internet och nätneutralitet i Europa (sidorna 19 och 20) erbjuder en kort överblick i anslutning till den digitala agendan:

Open internet and net neutrality

The Council adopted conclusions on the open internet and net neutrality in Europe (17904/11).

These conclusions were drawn up on the basis of the Commission communication on the subject published in April 2011 (9350/11). This communication seeks to fulfil the Commission commitment to preserve "the open and neutral character of the internet, taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities". This commitment was made in its declaration on net neutrality when the 2009 telecoms package was concluded (OJ C 308, 18.12.2009, p.2).

In the conclusions the Council underlines, inter alia, the need to preserve the open and neutral character of the internet and consider net neutrality as a policy objective. It welcomes the Commission's intention to assess the need, based on investigations by the Body of European Regulators for Electronic Communications' (BEREC), for more stringent measures and to publish additional guidance on net neutrality if necessary. In addition, it welcomes the Commission's commitments to monitor the implementation of the EU regulatory framework for electronic communications and services and to issue a code of existing EU online rights by 2012.

The Commission is invited, inter alia, to assess, jointly with BEREC, the discrepancy between advertised and actual delivery speeds occurring in member states, and report to the Council and the Parliament on the situation thereof by 2012. Furthermore, the Commission is invited to provide additional information on the best practices in traffic management and on how to respond to the requirements of global service providers concerning quality and pricing of services.

Öppet internet och nätneutralitet

Länken till de specifika slutsatserna hänvisar till dokumentet 17904/11, daterat den 1 december 2011 och även det på engelska:

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - "The open internet and net neutrality in Europe" - Adoption of Council conclusions

För den som vill försäkra sig om samstämmigheten gavs slutsatserna ut till medierna efter mötet på engelska och franska.


På svenska

På svenska hittar vi handlingen 17904/11, daterad den 1 december 2011 (7.12), såsom den antogs i Coreper inför TTE-rådet:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa – Antagande av rådets slutsatser (9 sidor)Ralf Grahn

onsdag 14 december 2011

EU-rådet transport och telekommunikation 12-13 december 2011

Den oroväckande utvecklingen i euroområdet och den globala ekonomin samt de dramatiska händelserna i Storbritanniens förhållande till de övriga EU-länderna har under november och december sysselsatt mig på min engelska blogg Grahnlaw.

Visserligen finns det tecken på en ny beslutsamhet bland medlemsländerna utöver eurozonen, men jag plågas av tre grundläggande problem. Den gemensamma valutan, euron, behöver en suverän baserad på medborgarna (demokrati) och med tillräckliga handlingsmöjligheter. Delvis på grund av Storbritanniens agerande går EU-länderna in för komplicerade mellanstatliga nödlösningar som ytterligare minskar den demokratiska kontrollen från Europaparlamentet (åtminstone på kort sikt). I sak är EU-ledarnas åtgärder hittills otillräckliga, särskilt som förtroendet för statsobligationerna sviktar och Europa är på väg in i en recession.


TTE-rådet

Trots allt händer det mycket inom de mer normala politikområden som bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla: Europa 2020-strategin och dess huvudinitiativ (flaggskeppsinitiativ).

Det är dags att återvända till dessa frågor, inklusive den digitala agendan för Europa samt inremarknadsakten med immateriella rättigheter och den digitala inre marknaden.

De frågor som behandlas i rådskonstellationen Transport, telekommunikation och energi (TTE) är viktiga med tanke på den ekonomiska utvecklingen.

I måndags möttes transportministrarna och i tisdags telekommunikationsministrarna (den 12 och 13 december 2011).


Förhandsinformation

Vi inleder med en titt på förhandsinformationen.

Regeringskansliet i Sverige gav på sedvanligt sätt ut ett pressmeddelande inför rådsmötet: Transport- och telekområdet 12-13 december 2011.

Medan pressmeddelandet tar upp de viktigaste frågorna bidrar den kommenterade dagordningen med aningen mer detaljerade upplysningar, denna gång skilt för transportrådet och telekomministrarna (även om upprepade hänvisningar till särskilda PM urholkar substansen).

På engelska finns TTE-rådets formella agenda och ovanligt detaljerad bakgrundsinformation om båda delarna av rådsmötet med nyttiga länkar till relevanta handlingar (background note; 13 sidor). Plus i boken, även om det är en bit kvar till väl underbyggda förslag som kan läsas och diskuteras av envar.


TTE-slutsatserna

Slutsatserna från TTE-rådet har hittills publicerats enbart på engelska:

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (18416/11; 26 sidor)Ralf Grahn