fredag 30 januari 2009

Upphandling 2008 i Finland

Den nya lagstiftningen om offentlig upphandling i Finland trädde i kraft den 1 juni 2007. Genom upphandlingslagen (348/2007), försörjningslagen (349/2007) och upphandlingsförordningen (6142007) infördes Europeiska gemenskapens (Europeiska unionens) direktiv 2004/18/EG och 2004/17/EG i nationell rätt.

År 2008 var därför det första hela år som den nya lagstiftningen on upphandling var i kraft i Finland. Totalt publicerades 19 713 upphandlingsannonser till ett värde av 14 miljarder euro (i verkligheten mer, eftersom många av EU-annonserna inte innehöll prisuppgifter)..

De stora kontrakten som överstiger EU:s tröskelvärden annonseras i TED (Tenders Electronics Daily), men de betydligt lägre nationella tröskelvärdena har en stor betydelse.

Omkring två tredjedelar (13 988) av annonserna var nationella och deras sammanlagda värde var 6 miljarder euro.

De flesta annonserna publicerades av kommuner, samkommuner och andra regionala myndigheter, men värdena för både statliga myndigheters och övriga upphandlingsenheters avtal var nästan lika stora.

De nationella upphandlingsannonserna publiceras på den elektroniska upphandlingskanalen HILMA:

http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/

Det finns ett kort referat om upphandlingsstatistiken 2008 på svenska:

http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/news/2008_upphandlingsstatistiken

Själva statistiken finns enbart på finska:

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot_2008

Källa: HILMA – Julkiset hankinnat: HILMAssa julkaistut hankintailmoitukset 1.1.2008 – 31.12.2008 (statistik 12.1.2009)


Ralf Grahn

måndag 26 januari 2009

Europeiska unionen: Grönlandsfördraget

Grönland hör till Danmark. År 1979 fick Grönland självstyrelse (hjemmestyre) och 1982 ordnades en folkomröstning där befolkningen uttalade sin vilja att lämna Europeiska gemenskaperna.

Eftersom Grönland inte var medlem i de Europeiska gemenskaperna, var resultatet inte ett utträde ur EG i ordets egentliga bemärkelse, utan en minskning av det territoriella tillämpningsområdet för EG:s primär- och sekundärrätt. (Färöarna har stått utanför hela tiden Danmarks har varit medlem.)

Moderlandet Danmark förhandlade som EG-medlem fram ett avtal om Grönlands framtida ställning.

Grönlands ställning ändrades genom ett fördrag och ett protokoll, undertecknade 1984 och i kraft sedan den 1 januari 1985.


***


Grönlandsfördraget och Grönlandsprotokollet

Fördraget om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna med avseende på Grönland, undertecknat 13.3.1984, publicerat EGT 1.2.1985 L 29/1.

Eftersom EG:s officiella tidning inte finns tillgänglig i elektronisk form för denna tid, återges det så kallade Grönlandsfördragets innehåll via Retsinformation.dk som en del av lagen om ändring av Grönlands ställning i förhållande till EG. Även Grönlandsprotokollet återges i sin ursprungliga lydelse:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72048

Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1
Traktat af 13. marts 1984 om ændring af traktaterne om oprettelse af de europæiske Fællesskaber for så vidt angår Grønland kan ratificeres på Danmarks vegne.

§ 2
I lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter nr. 9:
10. Traktat af 13. marts 1984 om ændring af traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber for så vidt angår Grønland.'
2. Efter § 8 indsættes:
»§ 9. Grønland har status af oversøisk område i henhold til EØF-traktatens 4. del. Loven finder kun anvendelse for Grønland, hvor dette følger af forpligtelser i henhold til den i § 4, nr. 10, nævnte traktat.«
I bilag til samme lov foretages følgende ændring:
Den i bilaget til nærværende lov indeholdte traktat m.v. indføjes som nyt bilag 3 til Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber.

§ 3
I toldloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 659 af 15. december 1982, som ændret ved lov nr. 148 af 11. april 1984, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Toldområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland.«
2. § 20 affattes således:
»§ 20. Fritaget for told er endvidere varer, der har oprindelse på Færøerne og i Grønland.«
3. § 129, stk. 2, ophæves.

§ 4
Stk. 1. Bestemmelser i love, anordninger, bekendtgørelser m.v., der gælder for Grønland til opfyldelse af EF-forpligtelser, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves eller ændres.
Stk. 2. Vedkommende minister kan ophæve eller ændre lovbestemmelser som nævnt i stk. 1, hvor særlige grønlandske forhold tilsiger det.

§ 5
Loven træder i kraft den 1. januar 1985, § 1 dog ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Ministeren kan bestemme, at enkelte bestemmelser i loven træder i kraft på et senere tidspunkt.
Bilag 3
til
Lov om Danmarks tiltrædelse af
De europæiske Fællesskaber
TRAKTAT
om ændring af traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber
for så vidt angår Grønland

-----
UNDER HENVISNING TIL artikel 96 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,

UNDER HENVISNING TIL artikel 236 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

UNDER HENVISNING TIL artikel 204 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab og

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

Kongeriget Danmarks regering har forelagt Rådet et forslag til ændring af Traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber med henblik på, at disse traktaters anvendelse på Grønland bringes til ophør, samt på, at der etableres en ny ordning for forbindelserne mellem Fællesskaberne og Grønland;

på grund af Grønlands særlige karakter bør dette forslag imødekommes ved, at der indføres en ordning, som gør det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskaberne og Grønland samt at tage hensyn til deres gensidige interesser, navnlig behovet for Grønlands udvikling;

den ordning, der gælder for de oversøiske lande og territorier, og som er fastsat i fjerde del af Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, danner en passende ramme for omtalte forbindelser, men der må for Grønlands vedkommende fastsættes supplerende bestemmelser;

HAR VEDTAGET ved fælles aftale at fastlægge en ny ordning, der skal finde anvendelse på Grønland, og har med dette mål for øje som befuldmægtigede udpeget:

-----
SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, er blevet enige om følgende:

Artikel 1
I artikel 79, stk. 2, litra a), i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab indsættes følgende afsnit:
»Denne Traktat finder ikke anvendelse på Grønland.«

Artikel 2
Benævnelsen »Danmark« indføjes i artikel 131, stk. 1, første punktum, i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab.

Artikel 3
1. I fjerde del af Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab indsættes følgende artikel:
»Artikel 136 a
Bestemmelserne i artikel 131-136 finder anvendelse på Grønland, medmindre andet følger af de særlige bestemmelser for Grønland, der er fastsat i den protokol om den særlige ordning for Grønland, der er knyttet som bilag til denne Traktat.«
2. Den til denne Traktat knyttede protokol om den særlige ordning for Grønland knyttes som bilag til Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab. Protokol nr. 4 om Grønland, der er knyttet som bilag til tiltrædelsesakten af 22. januar 1972, ophæves.

Artikel 4
Grønland optages på den i bilag IV til Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab angivne fortegnelse.

Artikel 5
I artikel 198, stk. 3, litra a), i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab indsættes følgende afsnit:
»Denne Traktat finder ikke anvendelse på Grønland.«

Artikel 6
1. Denne Traktat skal ratificeres af de høje kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsinstrumenterne deponeres hos Den italienske Republiks regering.
2. Denne Traktat træder i kraft den 1. januar 1985. Er ikke alle ratifikationsinstrumenterne deponeret inden nævnte dato, træder denne traktat i kraft den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af ratifikationsinstrumentet fra den signatarstat, der som den sidste opfylder denne formalitet.
Denne Traktat, udarbejdet i eet eksemplar på dansk, engelsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk, hvilke otte tekster har samme gyldighed, deponeres i Den italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet afskrift til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 1984.

-----

PROTOKOL
om den særlige ordning for Grønland

Artikel 1
1. Behandlingen ved indførsel til Fællesskabet af varer, der har oprindelse i Grønland og omfattes af den fælles markedsordning for fiskerivarer, skal, under overholdelse af den fælles markedsordning, ske under fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt under fritagelse for kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning, såfremt Fællesskabet i medfør af en aftale mellem Fællesskabet og den kompetente myndighed for Grønland får tilfredsstillende adgangsmuligheder til de grønlandske fiskerizoner.
2. Alle foranstaltninger vedrørende importordningen for nævnte varer, herunder foranstaltninger med henblik på vedtagelsen af sådanne foranstaltninger, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 43 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab.

Artikel 2
Kommissionen forelægger for Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, forslag om de overgangsforanstaltninger, den anser for nødvendige som følge af den nye ordnings ikrafttræden, vedrørende bevarelse af rettigheder, som er erhvervet af personer i den periode, hvor Grønland var medlem af Fællesskabet, og vedrørende afklaring af situationen med hensyn til Fællesskabets finansielle støtte til Grønland i nævnte periode.

Artikel 3
I bilag I til Rådets afgørelse af 16. december 1980 om de oversøiske landes associering med Det europæiske økonomiske Fællesskab indsættes:
6. Særligt folkesamfund inden for kongeriget Danmark:
- Grønland.'

***


Vi återkommer till Danmark, Grönland och Europeiska unionen.


Ralf Grahn