lördag 30 september 2017

Tillståndet i unionen 2017 på svenska

Europeiska kommissionen erbjuder intresserade samlingssidan Tillståndet i unionen 2017. Där hittar vi på svenska ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen SPEECH/17/3165, avsiktsförklaringen med utkastet till kommissionens arbetsprogram för 2018, en kalender för de viktigaste etapperna i färdplanen för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU och den nyttiga broschyren Tal om tillståndet i unionen 2017 som på 108 sidor innehåller mycket mer än blotta talet. I jämförelse med broschyren känns pressmeddelandet IP/17/3164 som en munsbit.  

Webbsidan ger oss en möjlighet att se Junckers tal - tre språk och en dryg timme - bekanta oss med de koncentrerade faktabladen om tillståndet i unionen och ögna igenom broschyren om medborgardialogerna om EU:s framtid.

Junckers tal om tillståndet i unionen 2017 och utkastet till arbetsprogram för 2018 utlovade lagförslag av sedvanligt slag. En del initiativ har redan publicerats. De gäller handelspolitik, industripolitik, cybersäkerhet och det fria flödet av data. Reglerna för samspelet mellan unionen och medborgarna putsas en aning genom förslagen om en ny uppförandekod för kommissionärerna, enklare regler för det europeiska medborgarinitiativet och strängare krav för finansieringen av europeiska politiska partier och deras stiftelser.  Utöver dessa förslag i den löpande verksamheten öppnade Juncker även diskussionen om hur EU kunde vinna handlingskraft genom att utnyttja fördragens möjligheter till flexibilitet.
Medborgarnas intresse för kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen har ökat med åren och Junckers tillträde. Diskussionen har ständigt blivit livligare. På Europaparlamentets webbsida State of the Union 2017 hade i går registrerats 128360 tweet under fyrkantstaggen #SOTEU (av State of the European Union). (Någon borde sätta i gång räkneverket, eftersom siffran är oförändrad sedan gårdagen trots synlig aktivitet på Twitter.)


Tillståndet i unionen mest på engelska
Det flesta bloggartiklarna går på engelska i den tidigare sammanställningen: State of the Union and EU reform compilation.

Även från den 21 september var det rätt stillsamt här på Grahnblawg (SV) och på Eurooppaoikeus (FI), medan Grahnlaw (EN) uppdaterades flitigt om tillståndet i Europeiska unionen:
Ralf Grahn

tisdag 12 september 2017

Europaparlamentet om tillståndet i EU 2017

Inlägget Hopkok om EU:s framtid hänvisade direkt och indirekt till 31 bloggartiklar om Europas framtid #FutureOfEurope inför ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen #SOTEU 2017.

Det handlar inte enbart om Junckers tal, utan om en debatt i det folkvalda Europaparlamentet, så vad har parlamentet gjort för att upplysa unionens medborgare?
Onsdagen den 13 september 2017 klockan 9 lokal tid i Strasbourg börjar debatten om tillståndet i Europeiska unionen. Kommissionens ordförande följer upp det som har gjorts och bedömer mer allmänt läget i EU samt lägger fram kommissionens prioriteringar (arbetsprogram) för 2018, men det Europaparlamentet särskilt väntar på är diskussionen om EU:s framtid.


Tre resolutioner
En länk i pressmeddelandet påminner om de tre framtidsorienterade resolutioner parlamentet antog i februari, före kommissionens vitbok och Romförklaringen från medlemsländernas ledare:  

Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0049 av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) [betänkande av Mercedes Bresso (S&D, Italien) och Elmar Brok (EPP, Tyskland)]
Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0048 av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen. (2014/2248(INI)) [betänkande av Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien)]
Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0050 av den 16 februari 2017 om budgetkapacitet för euroområdet (2015/2344(INI)) [betänkande av Reimer Böge (EPP, Tyskland) och Pervenche Berès (S&D, Frankrike)]


Kommissionens vitbok och diskussionsunderlag

Konstigt nog nämner Europaparlamentets pressmeddelande inte kommissionens så kallade vitbok (så kallad eftersom den inte innehöll konkreta förslag):
Vitbok om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final
Däremot innehöll Europaparlamentets SOTEU-pressmeddelande länkar till bakgrundsartiklar om Brexit och de fem (inte tre) ämnesområden kommissionen diskuterade närmare i sina reflektionsdokument. Jag länkar här till de officiella diskussionsunderlagen:

Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension; Bryssel den 26.4.2017 COM(2017) 206 final

Diskussionsunderlag hur vi bemöter globaliseringen; Bryssel den 10.5.2017 COM(2017) 240 final

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union; Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 291 final

Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid; Bryssel den 7.6.2017 COM(2017) 315 final

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser; Bryssel den 28.6.2017 COM(2017) 358 final     

Kommissionens arbetsprogram för 2018

Den 4  juli 2017 beredde Europaparlamentet under signum 2017/2699(RSP) en aktuell resolution om kommissionens arbetsprogram för år 2018 (punkt 11). Följande dag förkastade kammaren dock helt sonika samtliga resolutionsförslag (punkt 8.9).
Inför ordförande Jean-Claude Junckers tal den 13 september 2017 om tillståndet i Europeiska unionen, inklusive kommissionens arbetsprogram för 2018 och EU:s framtid, vad återstår av Europaparlamentets torrsimning i början av juli?


Den felande länken: EU-demokratin
Den felande länken i kommissionens vitbok och fem diskussionsunderlag är visionen om en demokratisk Europeisk union, en federation eller republik som bygger på folksuveränitetsprincipen i stället för att ägas av medlemsstaterna.

Andrew Duff tog upp en aspekt, nämligen frågan om EU-vida kandidatlistor i artikeln Is the European Parliament really a serious parliament? I artikeln Myopia or Utopia? har jag tecknat konturerna för en handlingskraftig europeisk republik, där den offentliga makten utgår från folket.


Ralf Grahn

måndag 11 september 2017

Hopkok om EU:s framtid

Tolv blogginlägg på svenska, finska eller engelska rörande Europeiska unionens mål om en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft (FEU artikel 3.3) och diskussionen om en social pelare finns samlade på Grahnlaw under rubriken EU social market economy and social pillar (den 13 mars 2017).

Elva bloggartiklar om framtidsdebatten och en reform av EU samlades under rubriken EU:n tulevaisuus ja Rooman julistus (den 14 mars 2017), tätt följda av inläggen EU-sanasto tulevaisuuskeskusteluun och Puolan lahja Euroopalle: liberum veto samt Romförklaringen i Europaparlamentet.  


Nu i september 2017 har diskussionen om Europas framtid och ordförande Junckers kommande tal om tillståndet i unionen satt spår i några färska blogginlägg: ***


Här finns alltså en viss bakgrund till ordförande Jean-Claude Junckers tal den 13 september 2017 om tillståndet i Europeiska unionen, med en lägesbedömning, kommissionens arbetsprogram för 2018 (prioriteter) och tankar om EU:s framtid.


Ralf Grahn

Från Romförklaringen till en debatt om EU:s framtid

I Romförklaringen den 25 mars 2017 avslutade presidenten eller statsministern i ettvart EU-land (EU27) sin kollegiala reflektionsprocess om framtiden genom att teckna en bild av läget:

Europeiska unionen står inför utmaningar som är utan motstycke, såväl globalt som internt: regionala konflikter, terrorism, växande migrationstryck, protektionism och sociala och ekonomiska skillnader.

Något tidigare hade Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker publicerat en analys av läget och hypotetiska utvecklingsvägar, i något som trots bristen på förslag kallades en vitbok:

Vitbok om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final  

I stället för en avslutning genom självvärmande ord om enhet och goda avsikter lovade Juncker dock nya tematiska inlägg och inbjöd EU-medborgarna till en diskussion om framtiden (s. 17):

Den här vitboken bör vara inledningen på en ärlig och bred diskussion med medborgarna om hur Europa ska utvecklas de kommande åren. Alla ska kunna göra sig hörda. EU-kommissionen kommer tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om Europas framtid i Europas nationella parlament, städer och regioner. Hundratals miljoner européers idéer och uppfattningar kommer att bli en katalysator för våra framsteg.

Denna vitbok är EU-kommissionens bidrag till toppmötet i Rom. Precis som vid andra jubiléer kommer mötet i Rom att vara ett naturligt tillfälle att tänka tillbaka på framgångarna under de senaste 60 åren. Men vi bör också se det som början på en process då EU-27 gemensamt beslutar om unionens framtid.

EU-kommissionen kommer att bidra till den här diskussionen under de kommande månaderna med en rad diskussionsunderlag om följande frågor:  
  • Utveckla EU:s sociala dimension.  
  • Fördjupa Ekonomiska och monetära unionen, baserat på de fem ordförandenas rapport från juni 2015.  
  • Möta globaliseringen.  
  • EU:s försvar i framtiden.  
  • EU:s finanser i framtiden.

Precis som den här vitboken kommer diskussionsunderlagen att innehålla olika idéer, förslag, alternativ och scenarier för Europa 2025, som öppnar för diskussion utan några slutgiltiga beslut på det här stadiet.

Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att föra de här idéerna framåt vid 2017 års tal om tillståndet i unionen, innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december 2017, något som, i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019, kan underlätta ett beslut om vad som ska göras.


Tillståndet i unionen

Ordförande Junckers tal onsdagen den 13 september 2017 klockan 9 lokal tid i Strasbourg om tillståndet i Europeiska unionen inväntas med en viss spänning. Det handlar om en bedömning av läget, om kommissionens prioriteringar för 2018 (arbetsprogram) och om vår framtid i Europa.
Förväntningarna återspeglar sig på Twitter där diskussionen om EU:s framtid går under fyrkantstaggen #FutureOfEurope. Talet om tillståndet i unionen taggas #SOTEU (från State of the European Union), men eventuella originella inlägg drunknar för tillfället i en ström av standardsvar på fyra färdiga alternativ.


Ralf Grahn