torsdag 28 oktober 2010

Vad gör EU-kommissionen år 2011? Arbetsprogrammet (CWP 2011)

På tjugotvå språk informerar Europeiska kommissionen om sitt arbetsprogram för nästa år: Kommissionen antar strategiska prioriteringar inför 2011 (pressmeddelande 27 oktober 2010, IP/10/1399).

Här är en snabb blick på EU-kommissionens prioriteringar för 2011 i sammandrag:

• Säkra att Europas sociala marknadsekonomi klarar sig ur krisen och vidare även efteråt (till exempel genom att införa en lagstiftningsram för att hantera bankkrisen, lägga fram förslag om att stärka skyddet för konsumenter som köpt finansiella tjänster och ta fram en förordning om kreditvärderingsinstitut – med syfte att komplettera den ambitiösa reformen av vår finansiella sektor nästa år).

• Återställa en sysselsättningsskapande tillväxt (exempelvis genom att införa nya finanspolitiska genomförandeåtgärder, lägga fram förslag om att stödja EU-företagens konkurrenskraft, särskilt små och medelstora företag, införa en europeisk handlingsplan för energieffektivitet, föreslå ett initiativ om socialt medvetna företag [Social Business initiative], lägga fram lagstiftningsförslag om utstationering av arbetstagare och arbetstid som ska utarbetas i nära dialog med arbetsmarknadens parter, förbättra regelverken om företagsbeskattning och mervärdesskatt).

• Fortsätta arbetet med en agenda för medborgarna: rättigheter, frihet och rättvisa (exempelvis genom att stärka konsumenternas rättigheter, införa en gemensam referensram för avtalsrätt, ta fram förnyad lagstiftning för civilskydd, lägga fram ett program för registrerade resenärer och en ny förvaltningsstruktur för Olaf, EU:s byrå för bedrägeribekämpning).

• EU ska utnyttja sitt inflytande i globala sammanhang (till exempel genom att stödja den nya Europeiska utrikestjänsten, tillämpa 2020 års tillväxtmål i internationella sammanhang och fortsätta att förbättra EU:s utvecklingsbistånd genom att fokusera på dem som behöver det mest).

• Från att genomföra insatser till att påverka: (exempelvis genom att lägga fram ett förslag till nästa fleråriga budgetram, ge smart lagstiftning en central roll och förlänga samrådsperioden till 12 veckor)

EU-kommissionens arbetsprogram för år 2011 åtföljs av fyra bilagor:

• En förteckning över 40 strategiska initiativ som kommissionen planerar att lägga fram under 2011 (bilaga I).

• En förteckning över ytterligare 140 möjliga initiativ som förbereds fram till slutet av mandatperioden (bilaga II).


• En förteckning över förslag till förenklingar och förslag som dragits tillbaka (bilagorna III och IV).

Den som lyckades läsa sig igenom kommissionens prioriteringar ens i sammandrag (ovan) inser varför arbetsprogrammet knappast kommer att toppa bästsäljarlistorna i Europa. Tyngdpunkterna och de planerade förslagen (i bilagorna) är däremot av stor betydelse för de företag som handlar på den inre marknaden, det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES som består av 30 länder och 506 miljoner konsumenter.


Kommissionens arbetsprogram 2011

Det är positivt att webbsidan Kommissionens arbetsprogram finns på svenska. Däremot är upplägget något förvillande. Först snubblar man över José Manuel Barrosos årsgamla politiska riktlinjer (på engelska), medan den följande länken för en till den centrala webbsidan för kommissionens stora framtidsstrategi, Europa 2020. Dessutom kontrasterar de grandiosa EU2020 planerna med det minst sagt blygsamma intrycket av webbsidan (både sak och grafik).

Följande länk bär i väg till konsekvensbedömningar (så kallade färdplaner) beträffande kommissionens lagförslag och initiativ (även detta på engelska).

Det är först efter denna hinder- och distraktionsbana som läsaren träffar på det egentliga skälet till besöket, nämligen kommissionens arbetsprogram (på engelska, presenterat som ’provisional version’):

Commission Work Programme 2011 VOL. I; Brussels xxyyzzzz COM(2010) 623/2 (12 sidor)

För de europeiska intresseorganisationerna och deras rådgivare är de fyra bilagorna (även de på engelska och i nuet ’provisional version’) minst lika tilldragande som huvudtexten i ’CWP 2011’, eftersom de ger grundläggande information om enskilda förslag:

Annexes to the Commission Work Programme 2011 VOL. II; Brussels, xxyyzzzz COM(2010) 623/2 (43 sidor)

Arbetsprogrammet och bilagorna har ännu inte lagts upp bland COM-dokumenten på Eur-Lex ens på engelska.
Ralf GrahnP.S. Bland dem som ingående studerar EU-kommissionens arbetsprogram (CWP 2011) och försöker påverka förverkligandet finns Eurochambres, sammanslutningen för lokala, regionala och nationella handelskamrar i Europa. Eurochambres har 20 miljoner medlemsföretag i 45 länder.

Inga kommentarer: