fredag 19 november 2010

Europaparlamentet: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Utöver de fri- och rättigheter som anges som Europeiska unionens grundläggande värden och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, lovar EU-fördragen medborgarna ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras.

Europeiska rådet fastställde visserligen de strategiska riktlinjerna för åren 2010-2014, men kommissionens förslag till handlingsplan fick ett surt mottagande av rådet (rättsliga och inrikes frågor, RIF).

RIF-rådets slutsatser osade faktiskt anklagelser om kätteri. Utöver de ospecificerade beskyllningarna har vi även det problemet att spåren av kommissionens meddelande KOM(2010) 171 på uppföljningsregistret PreLex förlorades efter den 3 juni 2010.

Mer detaljerat beskrev jag situationen i två blogginlägg på engelska den 18 november 2010: EU Stockholm Programme: Moving forward by going back? och Inquisition v. Giordano Bruno in EU area of freedom, security and justice (AFSJ)?


På väg mot Stockholmsprogrammet

I juni hade kommissionen lagt fram fram ett meddelande med tanke på det kommande ramprogrammet:

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst; Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig

I början av juli 2009 övertog Sverige ordförandeskapet i rådet. Såsom för Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet tidigare var tanken att det nya femårsprogrammet skulle antas av Europeiska rådet (stats- och regeringscheferna). Tyngdpunkten i förhandlingarna låg mellan medlemsstaterna och det var det svenska ordförandeskapet som ledde processen.


Europaparlamentet

Eftersom frågorna är viktiga för rörliga EU-medborgare känns det motiverat att belysa planerna från en annan synvinkel, utanför axeln kommissionen-rådet. Därför går vi till Europaparlamentet, trots att parlamentet närmast kunde uttrycka åsikter och hoppas att de skulle beaktas.

Tisdagen den 24 november 2009, under det svenska ordförandeskapet i rådet och ungefär en vecka innan Lissabonfördraget trädde i kraft, debatterade Europaparlamentet det fleråriga programmet 2010-2014 om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Stockholmsprogrammet).

Inför debatten tillämpade Europaparlamentet för första gången ett förfarande där tre utskott samarbetade för att ta fram ett gemensamt förslag till resolution. De tre rapportörerna var Luigi Berlinguer (utskottet för rättsliga frågor), Juan Fernando López Aguilar (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och Carlo Casini (utskottet för konstitutionella frågor). De presenterade:

Förslag till resolution till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; 18.11.2009 B7-0155/2009

I plenardebatten sade Beatrice Ask, för rådet, att Europaparlamentets inställning till det framtida samarbetet är betydelsefullt, inte minst mot bakgrund av den förstärkta roll som parlamentet får genom Lissabonfördraget. Medan Ask lyfte fram vissa allmänna principer kompletterade Tobias Billström med synpunkter på asyl- och migrationsfrågorna. Jacques Barrot kommenterade hövligt Europaparlamentets utkast till resolution innan turen gick över till de politiska grupperna och sedan till enskilda Europaparlamentariker.

Följande dag, onsdagen den 25 november 2009, röstade Europaparlamentet om resolutionsförslaget, vilket utmynnade i ett ställningstagande alldeles i slutfasen av de mellanstatliga förhandlingarna om det som skulle bli Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2009 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; P7_TA(2009)0090
Ralf GrahnP.S. I Erkan's Field Diary bloggar och presenterar Erkan Saka länkar till andra bloggar på de mest skilda områden, från turkisk kultur, politik och sport, via internationella och europeiska frågor till informationssamhället och vetenskap. Otroligt aktivt och intressant.

Inga kommentarer: