lördag 27 november 2010

Frihet, säkerhet och rättvisa i EU-kommissionens arbetsprogram för 2011

Kommissionens meddelande med arbetsprogrammet för år 2011 åtföljdes av en andra volym med bilagor:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. II BILAGOR; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

I bilaga I, under 'Att driva meborgarnas agenda: frihet, säkerhet och rättvisa' hittar vi de initiativ kommissionen tänker ta under 2011 (sid.6-7):

Rättsakt om europeisk avtalsrätt

Förordning om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: indrivningar av skulder utomlands.

Initiativ för en förnuftig gränsförvaltning:
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett system för in- och utresa (Entry Exit System, EES)
- Lagstiftningsförslag om att inrätta ett program för registrerade resenärer (Registered Traveller Programme, RTP)
- Lagstiftningsförslag om ändring av kodexen om Schengengränserna
- Meddelande om möjligheten att införa ett elektroniskt system för resetillstånd (EU–ESTA)

Initiativ till skydd för den öppna och lagliga ekonomin:
– Meddelande om en övergripande strategi mot korruption
– Förslag om en ny rättslig ram för förverkande och återvinning av tillgångar som härrör från brott
– Meddelande om en strategi för bekämpning av bedrägerier

Ny övergripande rättslig ram för skydd av personuppgifter i EU (överförd från 2010)

Förslag till ny lagstiftning inom området för civilskydd

Den som är intresserad av ett förslag hittar kompletterande uppgifter i bilagan: lagstiftningsinitiativ eller icke, en kort beskrivning och den planerade tidpunkten.

Eftersom inga strategiska förslag väntas före det andra kvartalet 2011, styr vi kosan mot det medborgarskapspaket kommissionen publicerade för en månad sedan.Ralf GrahnP.S. There are still relatively few Eurobloggers from the new EU member states. Vihar Georgiev is one of the positive exceptions. He writes the active European Union Law blog which keenly follows legal actualities in the EU. Georgiev's activity is all the more impressive, since he manages to mirror his frequently updated blog with a version in Bulgarian.

EU-kommissionens positiva grundinställning till rörliga EU-medborgare

I sitt arbetsprogram för år 2011 erbjuder EU-kommissionen en översikt av de huvudsakliga förslagen och åtgärderna:

Kommissionens arbetsprogram för 2011 VOL. I; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 623 slutlig

Arbetsprogrammet (på engelska Commission Work Programme, CWP 2011) bygger på följande prioriteringar (sid. 3):

– reda ut den ekonomiska krisen och ge återhämtningen styrfart,
– återskapa tillväxt och sysselsättning genom att skynda på reformagendan Europa 2020,
– bygga ett område med frihet, rättvisa och säkerhet,
– inleda förhandlingar om en modern EU-budget,
– öka EU:s inflytande på den globala arenan.

I princip siktar all verksamhet till att främja unionens allmänna intresse (unionsmedborgarnas), men här ska vi se på det avsnitt som direkt tar upp EU-medborgarna och området med frihet, säkerhet och rättvisa (rättsliga och inrikes frågor, RIF; sid. 7-8):

3. ATT DRIVA MEDBORGARNAS AGENDA: FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

EU-medborgarskapet bör vara en påtaglig verklighet för allmänheten i unionen. Medborgarnas rättigheter är fast förankrade i EU-lagstiftningen. Det kvarstår dock luckor mellan reglerna i fördraget och den verklighet allmänheten möter i det dagliga livet, t.ex. i egenskap av privatpersoner, konsumenter, studerande eller politiska aktörer.

Den rapport om EU-medborgarskapet [KOM(2010) 603, 27.10.2010] som kommissionen nyligen antog tar upp en rad områden där det skulle behövas åtgärder för att de individuella rättigheter som beviljas på EU-nivå ska få en praktisk innebörd. Dessa ansträngningar går hand i hand med de åtgärder som vidtagits för att genomföra handlingsplanen för Stockholmsprogrammet (2010–2014) i syfte att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa [KOM(2010) 171, 20.4.2010]. I detta arbete utnyttjas till fullo den stärkta rättsliga grund som fördraget utgör.

Som en del av arbetet under 2011 med att stärka medborgarnas rättigheter kommer kommissionen att föreslå en rättsakt om europeisk avtalsrätt.

På det straffrättsliga området kommer kommissionen att lägga fram ett direktiv om brottsoffers rättigheter för att se till att medborgare i alla medlemsstater har tillräckligt bra tillgång till juridiskt bistånd, rättslig prövning och rättsligt skydd. För att bättra på det ömsesidiga förtroendet mellan allmänheten och rättsliga myndigheter kommer kommissionen att fortsätta att lägga fram lagförslag om minimistandarder för straffrättsliga förfarandena, särskilt i fråga om juridiskt bistånd och rättshjälp.

Dessutom kommer kommissionen att lägga fram lagförslag rörande ett program för registrerade resenärer och ett system för in- och utresa för tredjelandsmedborgare. Syftet är att hålla EU öppet för världen men samtidigt motverka olaglig invandring och förhindra organiserad brottslighet. I ett öppet Europa måste vi också kunna förhindra att brottslingar utnyttjar vårt ekonomiska system. Till de åtgärder som kommer att föreslås nästa år hör en regelram för förverkande och återvinning av olagliga tillgångar och ett meddelande om övergripande strategier mot korruption och bedrägeri.

Dessutom planeras en översyn av civilskyddslagstiftningen i syfte att höja EU:s kapacitet när det gäller katastrofinsatser, beredskap och katastrofförebyggande. Kommissionen kommer också att tillsammans med den höga representanten fortsätta arbetet med ett förslag rörande genomförandet av artikel 222 i fördraget.

För rörliga unionsmedborgare låter EU-kommissionens arbetsprogram positivt, men de konkreta åtgärderna avgör. Vi får lov att se lite närmare på vad kommissionen planerar och delvis redan har publicerat.

Följande steg blir Volym II av arbetsprogrammet, där bilagorna anger de nya huvudinitiativ som kommissionen har för avsikt att genomföra under 2011, de initiativ som den kommer att arbeta med under 2011 och de kommande åren samt förenklingsförslag och tillbakadraganden.
Ralf GrahnP.S. European Tribune erbjuder en daglig genomgång av aktualiteter i medier om Europa, ekonomi och finansiering, världen och våra naturresurser. Alla kan följa med urvalet och diskussionen mellan medlemmarna.

Europaparlamentet vill främja en europeisk rättskultur

Inför Europaparlamentets session tecknade jag bakgrunden till resolutionsförslaget, nämligen Stockholmsprogrammet, den föreslagna handlingsplanen och parlamentets tidigare uttalande om området med frihet, säkerhet och rättvisa (på engelska): EU Stockholm Programme Action Plan: European judicial culture needed? (21 november 2010).

Här följer en kort uppdatering.

Den 23 november antog Europaparlamentet utan större dramatik den föreslagna resolutionen om vissa aspekter av handlingsplanen för Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 23 november 2010 om civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet P7_TA-PROV(2010)0426 (procedur 2010/2080(INI) )

Det är värt att notera hur starkt Europaparlamentet understryker behovet av att utnyttja alla till buds stående medel för att främja en europeisk rättskultur, särskilt genom juridisk utbildning och fortbildning.Ralf GrahnP.S. Den franska gruppbloggen Europe 27etc är aktiv, intressant och läsvärd – även på Twitter @27etc.

fredag 19 november 2010

Europaparlamentet: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Utöver de fri- och rättigheter som anges som Europeiska unionens grundläggande värden och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, lovar EU-fördragen medborgarna ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras.

Europeiska rådet fastställde visserligen de strategiska riktlinjerna för åren 2010-2014, men kommissionens förslag till handlingsplan fick ett surt mottagande av rådet (rättsliga och inrikes frågor, RIF).

RIF-rådets slutsatser osade faktiskt anklagelser om kätteri. Utöver de ospecificerade beskyllningarna har vi även det problemet att spåren av kommissionens meddelande KOM(2010) 171 på uppföljningsregistret PreLex förlorades efter den 3 juni 2010.

Mer detaljerat beskrev jag situationen i två blogginlägg på engelska den 18 november 2010: EU Stockholm Programme: Moving forward by going back? och Inquisition v. Giordano Bruno in EU area of freedom, security and justice (AFSJ)?


På väg mot Stockholmsprogrammet

I juni hade kommissionen lagt fram fram ett meddelande med tanke på det kommande ramprogrammet:

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst; Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig

I början av juli 2009 övertog Sverige ordförandeskapet i rådet. Såsom för Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet tidigare var tanken att det nya femårsprogrammet skulle antas av Europeiska rådet (stats- och regeringscheferna). Tyngdpunkten i förhandlingarna låg mellan medlemsstaterna och det var det svenska ordförandeskapet som ledde processen.


Europaparlamentet

Eftersom frågorna är viktiga för rörliga EU-medborgare känns det motiverat att belysa planerna från en annan synvinkel, utanför axeln kommissionen-rådet. Därför går vi till Europaparlamentet, trots att parlamentet närmast kunde uttrycka åsikter och hoppas att de skulle beaktas.

Tisdagen den 24 november 2009, under det svenska ordförandeskapet i rådet och ungefär en vecka innan Lissabonfördraget trädde i kraft, debatterade Europaparlamentet det fleråriga programmet 2010-2014 om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Stockholmsprogrammet).

Inför debatten tillämpade Europaparlamentet för första gången ett förfarande där tre utskott samarbetade för att ta fram ett gemensamt förslag till resolution. De tre rapportörerna var Luigi Berlinguer (utskottet för rättsliga frågor), Juan Fernando López Aguilar (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och Carlo Casini (utskottet för konstitutionella frågor). De presenterade:

Förslag till resolution till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; 18.11.2009 B7-0155/2009

I plenardebatten sade Beatrice Ask, för rådet, att Europaparlamentets inställning till det framtida samarbetet är betydelsefullt, inte minst mot bakgrund av den förstärkta roll som parlamentet får genom Lissabonfördraget. Medan Ask lyfte fram vissa allmänna principer kompletterade Tobias Billström med synpunkter på asyl- och migrationsfrågorna. Jacques Barrot kommenterade hövligt Europaparlamentets utkast till resolution innan turen gick över till de politiska grupperna och sedan till enskilda Europaparlamentariker.

Följande dag, onsdagen den 25 november 2009, röstade Europaparlamentet om resolutionsförslaget, vilket utmynnade i ett ställningstagande alldeles i slutfasen av de mellanstatliga förhandlingarna om det som skulle bli Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2009 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet; P7_TA(2009)0090
Ralf GrahnP.S. I Erkan's Field Diary bloggar och presenterar Erkan Saka länkar till andra bloggar på de mest skilda områden, från turkisk kultur, politik och sport, via internationella och europeiska frågor till informationssamhället och vetenskap. Otroligt aktivt och intressant.

torsdag 11 november 2010

Unionsmedborgarskapet: EU-kommissionen aktiverade sig synligt

Temat för denna artikelserie är den fria rörligheten för personer (arbetstagare) och unionsmedborgarskapet. Avsikten är att belysa de svårigheter rörliga EU-medborgare möter i vardagen och eventuella framsteg för att minska hindren. Inlägget Unionsmedborgarskap: Juridik och praktik (9 november 2010) försökte skapa överskådlighet genom att länka till tidigare poster i ämnet.

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy hade beställt rapporten om unionsmedborgarna och gemenskapsrätten av Alain Lamassoure. I artikeln Getting any help? 11 million EU expats wonder (10 november 2010) försökte jag därför hitta spår av Lamassoures rapport i redogörelsen över det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Resultatet var blygsamt.

EU citizenship: Slow and uneven progress on free movement (10 november 2010) följde med hur direktivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier hade införlivats i den nationella rätten. Trögt och bristfälligt var omdömet om medlemsländernas åtgärder i kommissionens rapport KOM(2008) 840.

European Parliament supports EU expats (10 november 2010) berättade om två positiva men icke bindande resolutioner av Europaparlamentet till förmån för unionsmedborgarnas rättigheter. Min slutsats var att det behövs hjälp från de övriga EU-institutionerna – kommissionen och rådet - och medlemsländerna för att nå resultat.


Kommissionens meddelande KOM(2009) 313

Kommissionen ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. Den ska övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av Europeiska unionens domstol. (Något anakronistiskt hänvisar jag till den nuvarande lydelsen i artikel 17 EU-fördraget.)

Efter rapporten KOM(2008) 840 och fortsatta, mer diskreta överläggningar med medlemsländernas regeringar trädde kommissionen ett halvt år senare fram i offentligheten genom att utfärda vägledning till medlemsstaterna:

Meddelande från kommissionen om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (Text av betydelse för EES); Bryssel den 2.7.2009 KOM(2009) 313 slutlig (20 sidor)

(Av någon anledning gick det inte att öppna dokumentet när jag använde Google Chrome. Däremot lyckades jag hämta handlingen när jag bytte till Internet Explorer.)

Kommissionen påminde att personers fria rörlighet är en av EU:s grundstenar. Följaktligen måste undantag från denna princip tolkas restriktivt. Rätten till fri rörlighet inom EU är dock inte obegränsad och medför skyldigheter för den som utnyttjar sig av den, bl.a. måste lagarna i värdlandet följas (s. 3).

Inledningsvis framhöll kommissionen även att direktivet 2004/38 (artikel 3.1) är uteslutande tillämpligt på unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till denne. EU-medborgare som bor i den medlemsstat där de har medborgarskap åtnjuter normalt inte rättigheterna i gemenskapens lagstiftning om personers fria rörlighet och deras familjemedlemmar från tredjeland omfattas fortsatt av nationella invandringsregler (s. 3).


Nyttan?

Direktiv 2004/38 ska som andra EU-lagar införlivas i den nationella rätten på ett korrekt sätt. Dessutom ska de nationella myndigheterna tillämpa reglerna så att unionsmedborgarnas rättigheter förverkligas i praktiken.

Kommissionens meddelande för ett väl grundat och dokumenterat resonemang, som baserar sig på EU-domstolens praxis och sakliga överväganden om direktivets syften.

Vägledningen är därför till nytta om en EU-medborgare (till exempel en svensk eller finländare) möter svårigheter för sin egen del eller gällande sina familjemedlemmar i ett annat EU-land. Meddelandet är till hjälp för en jurist som bistår en sådan unionsmedborgare.

Även för myndigheter erbjuder kommissionens vägledning hjälp när det gäller att tillämpa och tolka de nationella reglerna i enlighet med direktivets ändamål.

Kommissionens meddelande var en milstolpe på vägen mot att förverkliga unionsmedborgarnas rätt att flytta och leva fritt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).Ralf GrahnP.S. På ComparativeLawBlog skriver ett team av jurister om jämförande rättsvetenskap och domstolsbeslut.

tisdag 9 november 2010

Unionsmedborgarskap: Juridik och praktik

Vad gör EU för oss? Den fria rörligheten för personer (arbetstagare) i Europeiska unionen och unionsmedborgarskapet erbjuder åtminstone en del svar, men de ädla principerna har inte löst alla praktiska problem för rörliga medborgare.

Därför inledde jag en serie som kommer att sysselsätta mig en tid framöver, på fyra bloggar och tre språk. Eftersom det är si och så med överskådligheten, hänvisar jag här till en del inlägg som berör EU-nivån snarare än den nationella. Här är inledningen:

EU citizens’ rights hard to implement – At least information could be improved (12 oktober 2010)

Växelverkan EU – medlemsländerna: Vad gör EU-kommissionen år 2011? (29 oktober 2010)

Guide to your rights as an EU citizen (30 oktober 2010), på finska Muuttamassa Euroopassa? Tiedä oikeutesi (31 oktober 2010) och på svenska Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU – Råd på svenska (5 november 2010)

EU citizens and European law – Introduction by Alain Lamassoure MEP (5 november 2010)

Towards a citizens’ EU? Lamassoure report and French presidency (7 november 2010)

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Siirtotyöntekijän oikeudet (7 november 2010)

Vissa inlägg har jag, med smärre variationer, postat på två bloggar.

Alain Lamassoures rapport från juni 2008 kändes som en naturlig utgångspunkt, eftersom den gav en översikt av de problem rörliga unionsmedborgare möter i vardagen.

Eftersom Lamassoure skrev sin rapport på förslag av den franske presidenten Nicolas Sarkozy och inför det franska ordförandeskapet, är det naturligt att fortsätta med att följa upp vilka spår vi hittar under den senare halvan av år 2008.

Senare får vi ta oss an utvecklingen på olika politikområden och rörande mer avgränsade frågor, medvetna om att variationsrikedomen är stor och att inte ens en utförlig behandling räcker till för att utreda allt.


Ralf Grahn


P.S. FT Brussels Blog skrivs numera av ett antal journalister vid Financial Times: Peter Spiegel, Quentin Peel, Joshua Chaffin, Stanley Pignal och Tony Barber. Brussels Blog ingår naturligt i Fleishman-Hillards urval av Europabloggar och hör till favoriterna hos många andra som följer med den EU-inriktade bloggvärlden.

torsdag 4 november 2010

Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU

Vill du söka jobb i ett annat land i Europeiska unionen? Tänker du starta ett eget företag i ett annat EU-land? Kommer din arbetsgivare att stationera dig utomlands? Lockar pensionärstillvaron i ett annat land? Är det familjeskäl som talar för flyttning? Vill du få dina familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare in till dig i ett EU-land?

Orsakerna varierar, men det gäller att känna till dina rättigheter som unionsmedborgare.

EU-kommissionen hjälper dig på traven. Generaldirektoratet för rättsliga frågor har publicerat en broschyr som reder ut dina rättigheter (och gränserna för dem) när det gäller den fria rörligheten och rätten att bosätta dig i ett annat medlemsland i Europeiska unionen:

Friheten att röra sig och bo i EU - En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare (40 sidor)

Med tanke på t.ex. andra familjemedlemmar och kontakter med myndigheterna i ett annat land är det nyttigt att veta att guiden har publicerats på 22 officiella språk. Det finns två versioner: en som slukar minne och en med låg upplösning.

Utgångspunkten är att varje medborgare i en medlemsstat är unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet kompletterar det nationella medborgarskapet, men ersätter det inte (artikel 20 EUF-fördraget).

Rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och andra rättsakter. Viktigt i detta sammanhang är direktivet 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

”Själv är bästa dräng”, så läs broschyren innan du packar, tar kontakt med myndigheter eller anlitar experter för hjälp.Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna ger dig en möjlighet att följa med utvecklingen i Europeiska unionen och samtidigt förbättra dina språkkunskaper. Inläggen från 688 EU-relaterade bloggar flödar in till flerspråkiga Bloggingportal.eu.

En nykomling värd bekantskap är det franska bloggkollektivet Europe 27etc med sex fasta redaktörer och redan nitton gästskribenter.