fredag 29 januari 2010

SWIFT-avtalet (TFTP-avtalet) i Europaparlamentet

I går, den 28 januari 2010 gick Europarådets fjärde Dataskyddsdag av stapeln. Utmaningar är verkligen ingen bristvara, och de gäller Europeiska unionens egna aktiviteter minst lika mycket som kommersiella aktörer.

Genom Lissabonfördraget fick Europaparlamentet mer inflytande när det gäller internationella överenskommelser. Utöver parlamentets godkännande krävs att Europaparlamentet omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av avtalsförhandlingarna (artikel 218 EUF-fördraget).

Ett testfall har nu seglat upp mellan EU-rådet och Europaparlamentet.

I dagligt tal är det mest bekant som SWIFT-avtalet, efter bolaget som förmedlar betalningar. Ofta ser man den amerikanska förkortningen TFTP (Terrorist Finance Tracking Program).

Inledningsvis var medlemsländernas regeringar inte villiga att informera allmänheten eller involvera Europaparlamentet.

Rådets avsikt var att avtalet skulle träda i kraft provisoriskt den 1 februari 2010 och upphöra att gälla senast den 31 oktober 2010. Meningen var att förhandla fram ett långsiktigt avtal under tiden.Rådets ursprungliga beslut 2010/16/GUSP/RIF av den 30 november om att underteckna avtalet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 13.1.2010 L 8/9 och det interimistiska SWIFT-avtalet finns bifogat från sidan 11.Europaparlamentet har debatterat SWIFT-avtalet och ställt krav på rådet beträffande skyddet för personuppgifter och förfarandet.
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har fått viss tilläggsinformation, och utskottet ska den 4 februari 2010 rösta om Rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (Rådets dokument 5305/1/10 REV 1).Bland annat den Europeiska datatillsynsmannen har framfört allvarliga anmärkningar mot SWIFT-avtalet och andra överenskommelser med USA i kampen mot terrorismen.

Om rådet inte visar sig mera tillmötesgående och Europaparlamentet står fast vid sina krav är det möjligt att SWIFT-avtalet stjälper, vilket den Gröna gruppen inklusive Piratpartiet redan har hotat med.
Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna erbjuder en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt förbättra sina språkkunskaper.

Den turkiske bloggaren Erkan Saka belyser i Erkan’s Field Diary (på engelska) en mångfald frågor med anknytning till politik, mänskliga rättigheter, Internet och kultur.

Erkan’s Field Diary är en av de 522 europabloggar som finns behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

tisdag 26 januari 2010

EU:s nya fågeldirektiv 2009/147

Av någon orsak kom jag att tänka på Bertolt Brecht och hans dikt Fragen eines lesenden Arbeiters (En läsande arbetares frågor).

Har ett EU-direktiv verkligen publicerats på unionens (och medlemsländernas) officiella språk, om det mesta av innehållet är på latin?

Det som väckte frågan var EU:s nya fågeldirektiv 2009/147, där substansen finns i bilagorna och dessa i det närmaste är på latin.


Hur som helst, det kodifierade direktivet ersätter en av de verkliga klassikerna inom EU:s miljörätt, fågeldirektivet 79/409:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version); publicerat i Europeiska unionens officiella tidning 26.1.2010 L 20/7Kodifiering

Inom ramen för bättre lagstiftning och genom den juridiska tjänsten erbjuder kommissionen information på engelska om vad som avses med kodifiering i EU-sammanhang.Ralf Grahn


P.S. Christian Engström, Pirate MEP, utmanar etablerade intressen genom att lägga fram Piratpartiets syn på hur skyddet för immateriella rättigheter (IPR) ska reformeras. En del av inläggen är på svenska, en del på engelska.

Christian Engströms blogg och mer än 500 andra europabloggar finns behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Bloggingportal.eu fyller just nu ett år, och under det första året nästan fördubblades antalet anslutna bloggar.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

fredag 22 januari 2010

Diskriminering saboterar fri rörlighet i EU

Sedan EEC-fördraget 1957 har fri rörlighet för personer varit en av de viktigaste målsättningarna inom den europeiska integrationen. Lika länge har all diskriminering på grund av nationalitet varit förbjuden.Direktivet 2004/38 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier syftar till att klargöra och stärka EU-medborgarnas rättigheter.

I praktiken framhärdar många företag och enskilda med att ställa orimliga och diskriminerande krav, som gör ett löje av den fria rörligheten.Ett kort inlägg på bloggen Talking about the EU – Moving on up (21 januari 2010) – satte igång en diskussion där medborgare berättar om absurda svårigheter när de flyttar till ett annat EU-land (Storbritannien).

Enkla och vardagliga frågor som att få en EU-identitetshandling accepterad, öppna ett bankkonto, hyra en bostad, hitta ett rimligt avtal för mobiltelefon eller bredband kan leda till problem som från Kafka. Uppfinningsrikedomen hos privata företag och hyresvärdar verkar outsinlig när det gäller att sätta käppar i hjulet för den fria rörligheten.

Viviane Reding som i den nya EU-kommissionen svarar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap har en vildvuxen undervegetation av hinder att röja upp.Läs och kommentera gärna på Talking about the EU.

Vad har du eller dina vänner råkat ut för?

Vad kan göras?

Ralf Grahn
P.S. Journalisten Nicolas Grosverheyde skriver sakkunnigt om säkerhetspolitiken och försvarsfrågorna i Europeiska unionen på bloggen Bruxelles2 (på franska).

Inläggen på Bruxelles2 och mer än 500 andra europabloggar finns behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

tisdag 19 januari 2010

Michel Barnier om EU:s inre marknad 2010-2014

I ett inlägg på min engelska blogg tittade jag på vad den föreslagna medlemmen i EU-kommissionen Michel Barnier har framfört om immateriella rättigheter: EP hearing Michel Barnier: Intellectual property rights (18 januari 2010).

Det finns en hel del material om utfrågningarna, främst på engelska. De riktigt flitiga kan se de bandade tre timmar långa utfrågningarna med varje kandidat eller välja bland det skriftliga materialet.På svenska finns ett mycket kort sammandrag som även gäller Barnier: Onsdagens utfrågningar: Andor, Barnier, Geoghegan-Quinn, Potočnik (14 januari 2010).

Vill man skapa sig en helhetsbild av utmaningarna inom ett visst politikområde utgör de på förhand givna skriftliga svaren en utmärkt källa, lämpligt komprimerad.Så finns Michel Barniers skriftliga svar om inre marknaden och tjänster även på svenska (7 sidor). Barnier hördes av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd samt av utskottet för ekonomi och valutafrågor.


Inre marknaden


Här följer en del plock i Barniers svar om aktuella uppgifter rörande den inre marknaden:

Barnier konstaterade att den inre marknaden och de finansiella tjänsterna kommer att vara centrala för att få igång tillväxten. Många aspekter berör direkt företagen, konsumenterna och EU-medborgarna (sida 3).

Enligt Barnier ökar Lissabonfördraget öppenheten i Europeiska unionen och han vill minska avståndet mellan medborgarna och EU-institutionerna (sida 4).

De tre prioriteter Barnier för fram är (sida 5):

1) Ge nya impulser till den inre marknaden genom att hitta de områden där den inre marknadens potential inte utnyttjas helt. Nya förslag bör läggas för att få igång tillväxten för medborgarna och de små och medelstora företagen. Den sociala dimensionen är viktig.

2) För att övervinna krisen i finanssystemet och garantera stabiliteten behövs det förnuftig reglering och effektiv tillsyn. Barnier lade fram fem mål för en effektiv och rättvis europeisk finanssektor.

3) Kunskapsekonomin kräver att systemet med immateriella rättigheter moderniseras och stärks. Särskilt nämnde Barnier upphovsrätten (copyright) i förhållande till digitaliseringen och lösningar rörande gemenskapspatentet. Regelverket ska både stimulera investeringar och underlätta kunskapsspridningen.Det gäller att slutföra reformen av tillsynen över finansiella tjänster. Det behövs en rättslig ram för krishantering och krislösning. Det behövs även nya förslag på olika områden såsom eget kapital, försäkringssektorn, pensionssystemet, åtgärder mot marknadsmissbruk, bättre information och rådgivning till sparare, uppföljning av rekommendationerna mot orimliga ersättningar, gemensamma redovisningsstandarder med USA, ömsesidigt erkända system för revisorstillsyn och möjligen internationella redovisningsstandarder (sid. 5-6).

Tjänstesektorn är EU:s ekonomiska motor och genomförandet av den inre marknaden för tjänster en prioriterad uppgift. Det behövs samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna för att omsätta tjänstedirektivet 2006/123 i praktiken (sid. 6-7).

Konsumentskyddet vid gränsöverskridande nätbaserade tjänster kräver uppmärksamhet (sid. 7).

Barnier vill se ett komplett regelverk för immateriella rättigheter. Utöver det tidigare sagda nämnde han ett moderniserat regelverk för varumärken och skydd för rättigheter samt åtgärder mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning (sid. 7).

Barnier lovade en utvärdering av lagstiftningen om offentlig upphandling samt klargöranden om upphandling av innovativa produkter samt tjänster som är miljövänliga eller främjar social integration.Min läsning ger vid handen att finanssektorn, tjänsterna i allmänhet och digitala tjänster i synnerhet kommer att stå i fokus på den inre marknaden under de kommande fem åren.
Ralf Grahn
P.S. Max Steinbeis skriver sakkunnigt om tyska och europeiska grundlagsfrågor på bloggen Verfassungsblog (på tyska).

Inläggen på Verfassungsblog och redan mer än 500 andra europabloggar hittar du behändigt på bloggaggregatorn Bloggingportal.eu.

Även svenska eurobloggar kan öka sin synlighet och genomslagskraft genom att anmäla sig till flerspråkiga Bloggingportal.eu.

fredag 15 januari 2010

EU: Spaniens ordförandeskap

Vid årsskiftet övertog Spanien efter Sverige ett förändrat ordförandeskap för Europeiska unionens råd. Enligt Lissabonfördraget omfattar det roterande ordförandeskapet de andra rådskonstellationerna än utrikes frågor (artikel 16.9 EU-fördraget). Dessutom har Europeiska rådet en permanent ordförande (artikel 15.5 EU-fördraget).Det spanska ordförandeskapets webbsidor har nu varit i aktivt bruk under två veckor. Internationella besökare kan välja mellan engelska, franska och spanska (utöver regionala språk).Den som vill få en överblick över arbetet i rådet kan studera programmet för ordförandeskapstrion som består av Spanien, Belgien och Ungern: [Utkast till] rådets 18-månadersprogram (daterat den 27 november 2009; dokument 16771/09; 89 sidor).

Nu har även programmet för det första halvåret 2010 publicerats på det spanska ordförandeskapets webbsidor. Programmet finns tillgängligt på engelska och spanska:The Programme for the Spanish Presidency of the Council of the European Union 1 January – 30 June 2010: Innovating Europe (52 sidor).Programa de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea 1 de enero a 30 de junio 2010: Innovando Europa (50 sidor).


Varför nämner jag programmen?

De traditionella medierna nöjer sig vanligen med att rapportera om de mest uppseendeväckande besluten när det har tagits, eller strax innan.

Den som vill se helheterna och arbeta med framförhållning gör gott i att studera programmen.
Ralf Grahn


P.S. På The European Citizen (på engelska) skriver Conor Slowey om EU-politik. Inläggen på mer än 500 Europabloggar hittar man behändigt på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Även svenska eurobloggar kan anmäla sig.

måndag 11 januari 2010

Europabloggarna 2009-2010

En händelse och en utvecklingstrend kan rapporteras från bloggosfären under 2009 och 2010.

Händelsen var när Europabloggarna för knappt ett år sedan fick en gemensam adress på webben: Bloggingportal.eu. Aggregatorn samlade då inläggen från 281 eurobloggar, dvs sådana som regelbundet skriver om Europeiska union eller behandlar frågor från en europeisk synpunkt.

Trenden ligger i att eurobloggarna stadigt har blivit flera. Bloggingportal.eu samlar redan över 500 bloggar. Variationen har vuxit: Det finns bloggar på allt flera av de 25 språk som erbjuds. Utöver EU-politiska frågor av det slag som syns i media får allt flera av EU:s ungefär trettio politikområden en klarare genomlysning än i de traditionella medierna.

Internationella frågor, ekonomi, klimatförändring, energi, den digitala eran och juridiken hör till områdena med specialiserade eurobloggar.

Bloggingportal.eu gör det lättare att följa med diskussionerna om Europas framtid över nations- och språkgränserna.

Jag tror att under 2010 kommer flera existerande och nya EU-inriktade bloggar att ansluta sig till Bloggingportal.eu för att få ökad synlighet och för att bidra till den europeiska debatten.
Ralf GrahnP.S. Läs vad Margot Wallström skrev om den framväxande europeiska bloggosfären.