måndag 11 oktober 2010

EU-medborgare: Om du förnekas fri rörlighet

För den som är intresserad av EU-medborgares rätt till fri rörlighet erbjuder Wikipedia en artikel på svenska: Direktivet om fri rörlighet för unionsmedborgare. På engelska finns en mer utförlig artikel: Directive 2004/38/EC on the right to move and reside freely.Direktivet 2004/38 skulle genomföras senast den 29 april 2006, men en korrekt implementering har blivit en långkörare mellan kommissionen i Bryssel och medlemsländerna.

Den 10 december 2008 antog kommissionen en nedslående rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG med en överblick av hur direktivet införlivats i nationell lagstiftning och hur det tillämpas i det dagliga livet:Rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier; Bryssel den 10.12.2008 KOM(2008) 840 slutlig; 14 sidor.
I juli 2009 utfärdade kommissionen ett meddelande om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (Text av betydelse för EES); Bryssel den 2.7.2009 KOM(2009) 313 slutlig; 20 sidor.EU Law Blog följde med utvecklingen, när tiden för genomförande löpte ut, när kommissionen rapporterade om den bristfälliga implementeringen och när kommissionen publicerade sin vägledning.


Den inhemska lagstiftningen och myndigheternas beslut om unionsmedborgares rättigheter till fri rörlighet kan visa sig felaktiga, så rörliga EU-medborgare och deras familjer har skäl att studera grunderna mer ingående om de möter problem. Om tillämpningen är oriktig finns det möjligheter till rättelse. Källorna ovan erbjuder uppgifter om de frågor där genomförandet har haltat.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: