lördag 11 december 2010

EU vill minska bråk med papper om civilstånd

Mera unionsmedborgarskap: 25 åtgärder (3 december 2010) presenterade översiktligt EU-kommissionens planerade åtgärder i:

Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättighete; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 603 slutlig

Inlägget EU-lagförslag om makars förmögenhetsförhållanden (8 december 2010) presenterade den första av de planerade åtgärderna (och erbjöd några länkar till material om internationella skilsmässor).

Förslaget om makars förmögenhetsförhållanden väntades denna höst men har skjutits fram till 2011. Jag kan här tillägga att kommissionen har gjort en preliminär konsekvensbedömning (Impact Assessment) med en del kompletterande information: Roadmap - Proposal for a Regulation on the conflicts of law in matters concerning property rights, including the question of jurisdiction and mutual recognition, and for Regulation on the property consequences of the separation of couples.


Handlingar om civilstånd

Det andra löftet från kommissionen rör handlingar om civilstånd (sid. 5-6):

Kommissionen

(2)kommer att underlätta den fria rörligheten för civilståndshandlingar (t.ex. födelse- och vigselattester) genom att lägga fram förslag till lagstiftning 2013,


Som vanligt handlar det om rörliga unionsmedborgare och om gränsöverskridande situationer. Kommissionens avsikt är positiv, men motiveringarna erbjuder mycket litet om existerande system för förenkling och ger ingen kartläggning av återstående problem. Det saknas text om konkreta åtgärder för att minska problemen, vilket gör det svårt att följa upp denna punkt:

Det är av yttersta vikt att medborgare som flyttar till andra medlemsstater kan få sina civilståndshandlingar rörande viktiga händelser i livet (t.ex. födelse, giftermål, registrerat partnerskap, skilsmässa, adoption eller födelse eller namn) erkända. EU-medlemsstaternas register och förvaltningssystem uppvisar skillnader sinsemellan, vilket orsakar problem när sådana handlingar ska erkännas i ett annat land än det där de utfärdades. Dessutom kan det vara så att livshändelserna i fråga inte erkänns av alla medlemsstater. Medborgarna måste således gå igenom besvärliga och kostsamma formaliteter (översättning, krav på ytterligare bevis som styrker handlingarnas äkthet) vilket i värsta fall kan göra det omöjligt för dem att tillvarata sina rättigheter.

Vällovligt syfte, men olovligt löst formulerat.Ralf GrahnP.S. If you are interested in UK politics, Left Foot Forward is a quality ”progressive” blog you shouldn't miss, regardless of where you are on the political map.

Inga kommentarer: