söndag 18 mars 2012

Inremarknadsakten KOM(2011) 206

I artikeln Inremarknadsakten för EU och EES konstaterade vi att den inre marknaden gäller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES; 30 länder). De tolv ”hävstängerna” har ett nära samband med tillväxtstrategin Europa 2020 och småföretagsakten (Small Business Act SBA).


Inremarknadsakten KOM(2011) 206

Den slutliga inremarknadsakten offentliggjordes i april 2011 på 22 EU-språk; på svenska:

Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden - ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig (26 sidor)


Tolv hävstänger

Flertalet språkversioner jag kollade ärade Arkimedes genom att tala om hävstänger, även om den svenska rubriken nöjde sig med att kalla dem åtgärder. Låt oss strunta i Heureka! och i stället ta en kort titt på det som sedan i texten kallas nyckelåtgärder.

Den som får blodad tand kan sedan gå till meddelandet för att läsa motiveringen och övriga förslag samt hitta referenserna till de relevanta handlingarna.


2.1. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav. Tanken är att små och medelstora företag, som vill få tillgång till riskkapital, ska kunna vända sig till fonder som kan erbjuda kapital till attraktiva priser och har nödvändig kunskap inom sektorn.


2.2. Den enskilda individens rörlighet

Nyckelåtgärd:

Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Syftet är att förenkla förfarandena för ömsesidigt erkännande av rörliga arbetstagares yrkeskvalifikationer, modernisera lagstiftningen, se över de reglerade yrkesgrupperna och stärka förtroendet och samarbetet mellan medlemsstaterna. Genom att införa ett europeiskt yrkeskort skulle man framför allt kunna uppmuntra ökad rörlighet bland olika yrkesgrupper, samtidigt som det skulle skapa förtroende mellan medlemsstaternas berörda myndigheter, vilket i slutänden skulle gagna konsumenterna och arbetsgivarna.


2.3. Immateriella rättigheter

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första Eupatenten.


2.4. Konsumenterna – inre marknadens aktörer

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Syftet är att inrätta verktyg för reglering av konsumenttvister utanför domstol som resulterar i enkla, snabba och billiga lösningar för konsumenterna och skyddar relationerna mellan företag och deras kunder. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.


2.5. Tjänster

Nyckelåtgärd:

Det europeiska standardiseringssystemet måste ses över och utvidgas till att även omfatta tjänster och standardiseringsförfarandena måste bli effektivare, mer dynamiska och bättre förankrade.


2.6. Nätverken

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.


2.7. Den digitala inre marknaden

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer. Syftet är att skapa säker och problemfri elektronisk interaktion mellan företag, enskilda personer och offentliga myndigheter och därmed förbättra effektiviteten när det gäller offentliga tjänster och offentlig upphandling, tillhandahållandet av tjänster och e-handel – även i ett gränsöverskridande sammanhang.


2.8. Socialt företagande

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder och stärker effekterna av nationella initiativ genom att bereda dessa fonder tillgång till de möjligheter som inre marknaden har att erbjuda (investeringsmöjligheter och tillgång för investerare från alla medlemsstater).


2.9. Beskattning

Nyckelåtgärd:

Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.


2.10. Social sammanhållning

Nyckelåtgärd:

Lagstiftning som syftar till att förbättra och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevanden av direktivet om utstationering av arbetstagare. Detta innebär åtgärder för att förhindra och bestraffa missbruk och kringgående av reglerna samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna.


2.11. Regelverket för företag

Nyckelåtgärd:

Redovisningsdirektiven ska förenklas vad gäller finansiell rapportering och den administrativa bördan lättas, framför allt för små och medelstora företag.


2.12. Offentlig upphandling

Nyckelåtgärd:

Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling för att få till stånd en väl avvägd politik som främjar efterfrågan på miljövänliga och innovativa varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten och utgör socialt ansvarsfulla lösningar. Denna översyn bör även resultera i enklare och mer flexibla förfaranden för offentliga upphandlare och förenkla tillträdet för företagen – framför allt små och medelstora företag.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 941 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy (EUROPP), där Ronny Patz nyss publicerade sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt sakkunniga och forskare som är beredda att vidga diskussionen.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: