torsdag 15 mars 2012

EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid

Artikeln EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” visade att de första förslagen rörde skyddet för immateriella rättigheter. Utöver EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering, innehöll EU-kommissionens önskelista för den inre marknaden en del reformer som har med vår digitala samtid och framtid att göra.


På väg mot en inre marknadsakt

Vår källa är EU-kommissionens samrådsdokument:

På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor). Meddelandet finns tillgängligt på 22 språk.


Tillväxten som motiv

Jag gör ett plock bland förslag som har specifikt digitala drag, trots att framsteg rörande standardisering, trafik, energi, innovativa privata och offentliga tjänster, liksom mycket annat ofta bygger på de nya möjligheter informations- och kommunikationstekniken (IKT) erbjuder.

I denna artikel handlar det närmast om att kort presentera frågor på reformagendan för den inre marknaden. Meningen är att senare följa upp samrådet om inremarknadsakten, studera den slutliga inremarknadsakten och att följa med enskilda förslag.

I avsnittet 1. En dynamisk, hållbar och rättvis tillväxt med företagen, rubriceras meddelandets andra underavsnitt som 1.2 Att främja nya vägar till hållbar tillväxt. Det finns ju tydliga samband mellan ekonomisk tillväxt, ökade skatteintäkter och minskade sociala utgifter samt uppkomsten av nya jobb.


Elektronisk handel

Förslag nr 5 (2011 – En digital strategi för Europa, Rapport om medborgarskapet)

Kommissionen kommer före utgången av 2011 att ta initiativ för att utveckla den elektroniska handeln på den inre marknaden. Dessa kommer särskilt att inriktas på de problem som drabbar konsumenter på den digitala marknaden. De avser bland annat ett meddelande om den elektroniska handelns funktion och, dessutom, riktlinjer till medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av direktivets bestämmelser på tjänsteområdet som syftar till att förhindra diskriminering av tjänstemottagare på grund av nationalitet eller bostadsort.

Kommissionen nämnde (sidan 10) att den digitala inre marknaden är en av de sektorer där konsumenternas förtroende – och inköp – fortsatt är svagast.

Kommissionen utlovade riktlinjer om när konsumenter med annan nationalitet eller hemort kan behandlas olika på tjänstemarknaderna på ”objektiva” grunder.


Rättsliga ramar


E-autentisering

Underavsnittet 1.5 Att skapa gynnsamma rättsliga och skattemässiga ramar för företagen erbjuder:

Förslag nr 22 (2012 – En digital strategi för Europa)

Kommissionen kommer senast 2012 att lägga fram ett förslag till beslut som syftar till att garantera ömsesidigt erkännande av elektroniska identifierings- och autentiseringssystem över hela EU, på grundval av nätbaserade elektroniska autentiseringstjänster som bör tillhandahållas i alla medlemsstater. Under 2011 kommer kommissionen att föreslå en ändring av direktivet om e-signaturer för att skapa en rättslig ram för gränsöverskridande erkännande och interoperabilitet för säkra e-autentiseringssystem.

På sidan 18 betonade kommissionen vikten av att företag kan kontakta myndigheterna i andra länder på elektronisk väg. Identifiering och autentisering över landsgränserna är avgörande förutsättningar.


Immaterialrätt i handelspolitiken

Som meddelandet säger, i underavsnitt 1.6 Konkurrenskraft på internationella marknader (sidan 18), bör politiken på den inre och de yttre marknaderna stå i samklang.

I internationella fora som G20 och i bilateral kontakter med strategiska handelspartner, såsom USA, Japan, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien, vill EU-kommissionen främja en rättslig samsyn, även i känsliga frågor såsom immaterialrättsligt skydd och subventioner, och erbjuda nya marknadsmöjligheter för företagen i EU (s. 19).

Förslag nr 23 (Pågår – En integrerad industripolitik)

Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla det rättsliga samarbetet med huvudsakliga handelspartner, både bilateralt, i form av lagstiftningsdialoger, och multilateralt, exempelvis inom G20. Det tvådelade målet är att främja rättslig samsyn, bland annat genom att om möjligt erkänna tredjeländers system, och att uppmuntra till antagande av fler internationella normer. På grundval av detta kommer kommissionen att förhandla om internationella handelsavtal (både multilaterala och bilaterala) med fokus på både marknadstillträde och samsyn i rättsliga frågor, i synnerhet för tjänster, immaterialrätt och subventioner.Radiospektrum

Avsnittet 2. Återställa förtroendet genom att sätta människorna i centrum för den inre marknaden talar om Bättre allmännyttiga tjänster och förbättrad allmännyttig infrastruktur. Där hittar vi en fråga som på ett avgörande sätt påverkar möjligheterna att skapa nya och krävande trådlösa elektroniska förbindelser, nämligen frågan om radiospektrum (s. 19).

Förslag nr 28 (Omedelbart – En digital agenda för Europa)

Europaparlamentet och rådet bör anta förslaget till beslut om upprättande av ett handlingsprogram om europeiskt radiospektrum, för bättre förvaltning och ett effektivare utnyttjande av europeiskt radiospektrum.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Flerspråkiga Bloggingportal.eu återspeglar en del av det växande europeiska publika rummet, nämligen genom att samla inläggen från redan 940 Europabloggar. De bidrar till den europeiska diskussionen online över lands- och språkgränser. Ronny Patz har nyss publicerat sin syn på denna ”EU blogosphere”. Han efterlyser särskilt forskare som är beredda att torgföra och diskutera sina resultat.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag talar och skriver om demokrati och politik i Europeiska unionen, numera särskilt utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Inga kommentarer: