fredag 17 februari 2012

Europaparlamentet (IMCO): Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

I går nämnde jag att Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har för avsikt att ta ställning till den föreslagna förordningen om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs KOM(2011) 285.

Kommissionen beskriver sitt förslag som ”ett mer robust verktyg för kontroll av efterlevnaden”.

Förslaget till föredragningslista för IMCO den 28-29 februari 2012 har nu lagts ut på utskottets webbsidor. Genom dagordningen har vi bekväm tillgång till handlingarna i frågan, även på svenska.


Creutzmanns betänkande

Föredraganden Jürgen Creutzmanns förslag till betänkande PE470.069v01-00 är daterat den 13 december 2011. Ett genomgående drag i betänkandet är att det försöker förtydliga skillnaden mellan tullförfarandet (processen) som det här är fråga om och sakinnehållet i immaterialrätten (vilket leder till ett näpet uttryck ”materialrättslig immaterialrätt”).

Föredraganden vill inte ge kommissionen rätt att genom delegerad lagstiftning avgöra vad som är en ”liten sändning”. Betänkandet tar därför in en sådan bestämmelse (i artikel 2). En vikt som understiger 2 kg verkar entydigt, men betyder ett paket som innehåller färre än tre varor (även på engelska ”less than three items”) att de är högst två?

I flera punkter stryks särskilda omnämnanden om varumärkesförfalskning och pirattillverkning, vilket medför att alla intrång i immateriella rättigheter i princip behandlas lika.

En allmän rätt att höras ser betänkandet som en orimlig administrativ börda för tullmyndigheterna, så enbart små försändelser (till privatpersoner) skulle kräva att den berörda hörs.

Inalles föreslår föredraganden sextio ändringar i skälen och själva förordningstexten, även om många av dem beror på upprepningar och linjeval samt är rätt tekniska.

Motiveringen (från sidan 44) erbjuder en överblick. Creutzmanns positiva inställning till skärpt kontroll och framtida lagstiftning belyses bland annat på sidan 45:

Föredraganden anser att den materialrättsliga immaterialrätten bör erkänna principen att förfalskade varor utgör intrång i immateriella rättigheter även när de är avsedda för privat bruk, och uppmanar kommissionen att ta sig an detta problem genom att se över den aktuella lagstiftningen.

Föredraganden gläder sig åt att tillämpningsområdet utvidgats till alla typer av intrång i immateriella rättigheter som övervägs i EU:s och medlemsstaternas materialrätt, inklusive parallellhandel och s.k. overruns. Parallellimport är olagligt enligt den materiella rätten i en rad medlemsstater, och tullmyndigheterna bör därför ges möjlighet att verkställa bestämmelserna i den materialrättsliga immaterialrätten. Parallellimport blandas ofta med förfalskade varor och kvalitetskontrolleras bristfälligt. Den lurar konsumenterna och kan hota deras hälsa och säkerhet.
Creutzmann vill i framtiden få bättre garantier mot missbruk av reglerna om transitering av varor genom tullunionens område (sidorna 47-48):

Principen om fri transitering har aldrig varit tänkt att gälla olaglig handel, inte heller varor som gör intrång i immateriella rättigheter. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att i kommande översyner av den materialrättsliga immaterialrätten se till att varor placerade i suspensiva förfaranden som är imitationer eller kopior av varor som i EU är skyddade av immateriella rättigheter alltid kan klassas som varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor.
Även om denna förordning ska hålla sig strikt till förfarandet, ser Creutzmann alltså behov av skärpningar i kommande lagstiftning om innehållet i det immaterialrättsliga skyddet.


Ändringsförslag

Utöver de 60 ändringsförslagen i betänkandet har utskotter att ta ställning till ett stort antal inlämnade ändringsförslag (61 – 259, i handlingen PE480.583v02-00, 26.1.2012), dels från de utskott som avgett utlåtanden (INTA och JURI), dels från medlemmarna. Totalt går dokumentet på 116 sidor.


Nationella parlament

För dem som är intresserade av frågor om subsidiaritet kan det vara värt att notera att två nationella parlament har gett in yttranden: Portugal och Rumänien. Ingendera ser dock problem med tanke på medlemsländernas behörighet att lagstifta.Ralf Grahn
talare, utbildare och rådgivare i EU-frågor, särskilt digital politik och juridik

P.S. 1: Som ACTA-debatten visar är Europeiska unionen – på gott eller ont - en viktig aktör både globalt och med tanke på medlemsländerna när det gäller framtiden på Internet, för digitala medier och grundläggande rättigheter online och offline. Flerspråkiga Bloggingportal.eu samlar de färska inläggen från mer än 900 Europabloggar som diskuterar den framtid som också är din. Följer du med den europeiska debatten? Har du redan anmält din blogg?

P.S. 2: @Avaaz kallar folk att underteckna uppropet till Europaparlamentet (och de nationella parlamenten) att förkasta handelsavtalet mot varumärkesförfalskning (och mycket annat) ACTA. För en stund sedan hade 2.352.422 medborgare undertecknat onlinepetitionen. På Twitter går debatten het under #ACTA tills förslaget officiellt begravs.

Inga kommentarer: