torsdag 6 april 2017

Sverige och den inre marknadens integration 2014

Efter Sverige om styrningen av den inre marknaden år 2012 och inför 2013 fortsätter vi uppföljningen av integrationsrapporten.


Inre marknaden inför 2014

Inledningen av EU-planeringsterminen för 2014 hann med i den svenska regeringens årliga verksamhetsberättelse över EU 2013:

Regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013  (s. 169)

En förbättrad styrning av den inre marknaden var fortsättningsvis en angelägen fråga för Sveriges regering:

32.2 Styrning av den inre marknaden

I november presenterade kommissionen integrationsrapporten för den inre marknaden (se faktapromemoria 2013/14:FPM29). Detta är andra gången en årlig integrationsrapport presenteras som ett bidrag till kommissionens årliga tillväxtrapport (se faktapromemoria 2013/14:FPM33).

Regeringen delar kommissionens bedömning om vikten av att förbättra styrningen av den inre marknaden. Integrationsrapporten spelar en viktig roll i arbetet med att upprätthålla trycket på genomförande och en korrekt tillämpning av lagstiftningen på nationell nivå.Integrationsrapporten för 2014

Den faktapromemoria regeringen först hänvisade till var alltså:
Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM29 Kommissionens integrationsrapport för den inre marknaden; Utrikesdepartementet 2013-12-06

Dokumentbeteckningen i promemorian hänvisar denna gång till rapporten:
En inre marknad för tillväxt och sysselsättning: en analys av de framsteg som gjorts och kvarvarande hinder i medlemsstaterna – Bidrag till den årliga tillväxtundersökningen 2014; Bryssel den 13.11.2013 COM(2013) 785 final  

Sammanfattningsvis konstaterade regeringen i faktapromemorian:

Regeringen välkomnar kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden. Stärkt tillämpning av den inre marknadens regelverk är centralt både för att främja sysselsättning och för att stärka tillväxten. Det är därför angeläget att dessa frågor behandlas inom ramen för den europeiska terminen.

Den preliminära, men aningen mer ingående svenska ståndpunkten från regeringen (s. 6):

Regeringen välkomnar kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden. Stärkt tillämpning av den inre marknadens regelverk är centralt för att också stärka tillväxten. Det är därför angeläget att dessa frågor behandlas inom ramen för den europeiska terminen.

Regeringen instämmer i vikten av att alla medlemsstater genomför gemensamt beslutade rättsakter i tid. Kommissionen pekar i rapporten på ett antal länder där genomförandet brister. Ett samstämmigt och korrekt genomförande och tillämpning är grundläggande för den inre marknadens funktion och för att lagstiftningen ska uppnå sitt syfte.

Regeringen stödjer kommissionens inriktning att fokusera på åtgärder inom de områden som snabbast genererar stärkt tillväxt och delar bilden av tjänstehandelns och den digitala marknadens betydelse för tillväxt. Dessa bör sedan även beaktas i de landspecifika rekommendationerna på inremarknadsområdet.

Regeringen välkomnar att finansiella tjänster ingår i årets rapport, och delar därmed kommissionens bedömning att tillgång till finansiering är centralt för att öka tillväxten.

Det är positivt att kommissionen, baserat på den årliga integrationsrapporten, kan fördjupa sig i analysen kring goda exempel och brister i medlemsstaters genomförande och tillämpning. Förhoppningen är att resultatet sedan kan ligga till grund för de landspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska terminen.


Tillväxtöversikten för 2014  

Den europeiska planeringsterminen och kommissionens tillväxtöversikt tecknar en bakgrund till rapporten om integrationen på den inre marknaden:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM33 Kommissionens årliga tillväxtrapport; Statsrådsberedningen 2013-12-17

Dokumentbeteckningen hänvisar oss till kommissionens meddelande och dess följedokument:
Årlig tillväxtöversikt för 2014; Bryssel den 13.11.2013 COM(2013) 800 final
(Den rättade versionen av) Följedokumentet; Bryssel den 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2

Faktapromemorian 2013/14:FPM33 angav att regeringen på ett övergripande plan kunde ställa sig bakom förslagen till prioriteringar för 2014 års europeiska termin (s. 2).

Handlingen är ett utmärkt koncentrat om både innehåll och process, men jag nöjer mig här med att plocka upp det korta stycket om den inre marknaden (s. 6) i regeringens preliminära ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att ett stort utrymme ägnas den centrala roll som den inre marknaden spelar för att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är också positivt att tillväxtpotentialen i en grön resurseffektiv ekonomi lyfts fram.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: