lördag 29 april 2017

En verklig digital inre marknad: krav och potential

I bloggartikeln EU:s strategi för en digital inre marknad presenterades den strategiska inramningen för agendan, medan inlägget Huvudpunkter för en digital inre marknad återgav meddelandet och de kommande förslagen i koncentrat.
Inlägget En digital inre marknad: namnkrångel i Europaparlamentet innebar en exkurs kring rubriksättning och översättning i parlamentet.

Avsikten nu är att först vaska fram kärnan i målsättningarna: krav och potential.


Strategisk betydelse  

Om vi koncentrerar oss på den hårda kärnan i målsättningarna och de potentiella fördelarna får vi ett lackmustest för förslag och respons när det gäller strategin för den digitala inre marknaden COM(2015) 192 jämte evidens SWD(2015) 100.


En verklig digital inre marknad: förutsättningar och potential


1 Enhetlig marknad utan hinder  

Enligt min mening måste vi bli mycket bättre på att utnyttja de gränslösa möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. För att göra detta måste vi våga splittra nationella barriärer i fråga om telekomlagstiftning och upphovsrätts- och dataskyddslagstiftning samt förvaltningen av radiovågor och tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

[Kanske mer åskådligt i den engelska versionen: I believe that we must make much better use of the great opportunities offered by digital technologies, which know no borders. To do so, we will need to have the courage to break down national silos [fet stil min modifiering] in telecoms regulation, in copyright and data protection legislation, in the management of radio waves and in the application of competition law.]


2 Tillväxt och jobb genom att röja hindren och utnyttja potentialen

Europa har kapacitet att vara ledande i den globala digitala ekonomin och vi kan utnyttja vår kapacitet bättre än vi gör nu. Fragmentering och hinder som inte finns på den fysiska inre marknaden håller oss tillbaka. Om dessa hinder undanröjs i Europa skulle EU:s BNP öka med ytterligare 415 miljarder euro.Bryta ned nationella silon

Den första delen om att bryta ned nationella silon kom från de politiska riktlinjerna för Junckerkommissionen och upprepades i meddelandet med strategin för den inre marknaden COM(2015) 192 final.


Tillväxtpotential

Uppskattningen om en tillväxtpotential på 415 miljarder euro fördes fram på sidan 3 i meddelandet, med en hänvisning till evidensen i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence SWD(2015) 100.

Först på sidan konstateras betydelsen av informations- och kommunikationsteknik (IKT, engelska ICT) för den ekonomiska tillväxten i EU, men samtidigt den allvarliga eftersläpningen i förhållande till Amerikas förenta stater. Den uppskattade potentialen ingår i ett senare stycke med även andra kalkyler i evidensdokumentet, där DSM står för Digital Single Market, den digitala inre marknaden, och GDP för Gross Domestic Product, bruttonationalprodukten. Här en mening och ett stycke (s. 5):

Between 2001 and 2011, ICT accounted for 30% of GDP growth in the EU but for 55% in the US.

---

The DSM is an opportunity to close this gap. The potential contribution to European GDP from achieving such a fully functioning DSM has been estimated at EUR 415 billion. The long-run impact on GDP growth of the already observed digital reform efforts has been estimated at above 1%, while further efforts in line with the Digital Agenda for Europe targets would lead to an additional 2.1% of growth. Benefits from the current level of cross-border e-commerce are estimated at 0.27% of GDP. On the other hand, without a completed, secure and trustworthy DSM, new digital services for consumers and businesses, as well as services underpinning them (the Internet of Things, big data and cloud computing), may happen later or to a lesser extent in Europe.


Evidens

I en anda av evidensbaserad politik stöder sig det citerade stycket i arbetsdokumentet på tre utredningar:

European Parliament Research Service: Mapping the cost of Non-Europe, 2014-19, 2015

Lorenzani, D. and Varga, J.: The Economic Impact of Digital Structural Reforms, European Commission Economic Papers No 529, 2014

Francois, J. et al.: The Macro-economic Impact of Cross-border e-commerce in the EU, JRC/IPTS Digital Economy Working Paper No 2014-10, 2014

***

Finns strategiskt grepp och evidens, kan vi småningom börja rikta tankarna mot politisk vilja.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: