lördag 29 april 2017

Digitala allmänningar (digital commons) i Europaparlamentet

När vi  tar pulsen på diskussionen om strategin för den digitala inre marknaden i Europaparlamentets plenum, är det ett, principiellt intressant inlägg jag vill lyfta fram.


Europaparlamentet
Det handlade inte om ett lagförslag, utan ett principiellt viktigt åtgärdspaket. Av den anledningen beredde Europaparlamentet ett betänkande på eget initiativ. Proceduren kan vi följa under referensen 2015/2147(INI).

Resultatet var nog så mastigt: Två föredragande, Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt, beredde för två utskott (Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ITRE och Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd IMCO), efter utlåtanden från hela sex andra utskott, ett gemensamt betänkande som går på 84 sidor (fyra gånger mer än kommissionens strategimeddelande):

Betänkande A8-0371/2015 om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”  

[På engelska hette kommissionens meddelande alltså A Digital Single Market Strategy for Europe; Brussels, 6.5.2015 COM(2015) 192 final; och på svenska, med omvänd ordföljd (ett misstag?), En strategi för en inre digital marknad i Europa. Rubrik- och översättningsfrågor diskuterade jag i blogginlägget En digital inre marknad: namnkrångel i Europaparlamentet.]  


Plenardebatt

Det hela utmynnade i Europaparlamentets resolution P8_TA(2016)0009 av den 19 januari 2016 om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”. Kommentaren på trettio sidor är fortfarande betydligt längre än kommissionens strategimeddelande.
För resolutionen röstade 551, mot 88 och tomt 39, efter en plenardebatt samma dag.

Debatten i plenum gav positiv återklang, även om det är vanskligt att mäta graden av beredskap utgående från allmänt hållna inlägg.


Digitala allmänningar (digital commons)

Principiellt intressant var att Julia Reda för De gröna (Piratpartiet) lyfte upp behovet att komplettera den digitala inre marknaden med en strategi för “digital commons”, “den digitala allmänningen” eller flera allmänningar, eller med en något lös liknelse den digitala allemansrätten, där  brukarna och skaparna står i centrum.  

Jag ska därför citera Redas inlägg som helhet:

Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, the Commission has titled this project ‘The Digital Single Market’ but we must not lose sight of the reason for tearing down the digital borders and for promoting the exchange of knowledge, goods and services in Europe. It is to empower people and to ensure that the technological projects of globalisation benefit all, and not just the few.

Parliament recalls in this report that is not just the market and profit-seeking enterprises that can provide solutions. The strategy will not be comprehensive if it does not take into account solutions based on the commons. There is open-source software that improves interoperability, security and control over technology. Community WiFi projects provide connectivity, even in remote areas, and crowd-funding allows communities to fund innovation without the dependence on big investors.

Finally, net neutrality and universal internet access are the basis for the Digital Single Market to function, so some regulation of the market is necessary to ensure that new technologies in commercial undertakings safeguard fundamental rights. But it is not necessary to reinvent the wheel when dealing with online intermediaries. In many areas, such as liability, we already have functioning legislation. We must recognise that the internet is more than just a big shopping centre. The successful digital strategy emphasises the strength of the internet: the free exchange of knowledge and collaboration. In summary, we must complement the digital single market with a digital commons strategy. This report makes a good step in this direction, and I would like to thank the rapporteurs for their important and collaborative work in this area.

Digital commons kan förstås som en digital allmänning eller flera digitala allmänningar, för vilka det enligt Reda behövs en strategi som utgår från brukare och skapare.  

***

I bloggen Ersättliga reflektioner diskuterade P O Ågren i artikeln Inhägnader och allmänningar i digitala miljöer Peter Jakobssons doktorsavhandling Öppenhetsindustrin (från 2012), så det finns belägg för begreppet digitala allmänningar.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: