onsdag 12 april 2017

EU-strategi för inre marknaden

Vi har följt med utvecklingen av den inre marknaden och dess styrning, på svenska nyligen i inläggen Sverige om styrningen av den inre marknaden (2012 och 2013), Sverige och den inre marknadens integration 2014 samt Den inre marknadens integration 2015 och Sverige.

I den färskaste artikeln  Junckers kommission och den inre marknaden inför 2015 kom vi in på de strategiska riktlinjerna och arbetsprogrammet för 2015. Vi ska inleda  uppföljningen av hur Juncker-kommissionen förvandlade de goda strategiska föresatserna med anknytning till den inre marknaden till riktmärken för olika åtgärdspaket (strategier).


Inre marknaden

Här bekantar vi oss med den nya strategin för den inre marknaden i traditionell mening: varor och tjänster.   

Den svenska regeringens årsredovisning till riksdagen erbjuder en överblick:

Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Del 7 Konkurrenskraftsfrågor inleds genom avsnittet 31.1 Inremarknadsstrategin för varor och tjänster (s. 162-163), där handlingsplanen presenteras i ett nötskal:

Strategin utgör den mest centrala händelsen inom inremarknadsområdet då den tar ett nytt grepp genom att binda ihop både varuområdet och tjänsteområdet, liksom viktiga aspekter för den digitala ekonomins utveckling. Strategin är indelad i tre delar med elva områden där fokus ligger på 22 praktiska åtgärder som ska hjälpa små och medelstora företag (SME) och nystartade företag att växa och expandera, främja innovation, låsa upp investeringar och stärka konsumenterna.  

Som strategins övergripande målsättningar nämndes:

  • Skapa möjligheter för konsumenter och företag (genom att möjliggöra en balanserad utveckling av delningsekonomin, hjälpa SME:s och nystartade företag att växa, skapa en marknad för tjänster utan hinder, motverka restriktioner inom detaljhandel och förebygga diskriminering enligt art. 20 tjänstedirektivet).
  • Uppmuntra modernisering och innovation (genom en modernisering av standardiseringssystemet, mer transparent, effektiv och tillförlitlig offentlig upphandling, konsolidering av Europas immaterialrättsliga ramverk).
  • Säkerställa praktisk leverans (genom en stärkt kultur för efterlevnad och smart tillämpning av inremarknadsregelverket, förbättrad effekt av tjänstedirektivet genom reform av anmälningsproceduren, stärkt inre marknad för varor).

Något mer ingående redogjorde regeringen för meddelandet i:
Faktapromemoria 2015/16:FPM17 Inremarknadsstrategin; Utrikesdepartementet 2015-12-02  


Strategin för den inre marknaden

De primära källorna är givetvis de officiella handlingarna, i detta fall meddelandet:  

Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag; Bryssel den 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sidor)

Vi noterar i förbifarten att där den engelska versionen använder “upgrading” nyttjar  den svenska översättningen det allmänna begreppet “att förbättra”: Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business. I praktiken spelar rubriken en mindre roll, eftersom så vitt jag kan påminna mig skriver och talar praktiskt taget alla om kommissionens nya strategi för den inre marknaden, oberoende av språk.

Vi plockar här de övergripande målsättningarna och de förutsedda åtgärderna ur meddelandet, där de givetvis beskrivs mer detaljerat, även om flertalet underrubriker snarare rymmer en räcka åtgärder än ett enda förslag:

2. Att skapa möjligheter för konsumenter och företag

2.1. Att möjliggöra en balanserad utveckling för delningsekonomin
2.2. Att hjälpa små och medelstora företag och nystartade företag att växa
2.3. Att förverkliga en tjänstemarknad utan gränser
2.4. Att åtgärda begränsande bestämmelser i detaljhandelssektorn
2.5. Att förebygga diskriminering av konsumenter och företagare

3. Att uppmuntra till modernisering och innovation

3.1. Att modernisera systemen för kvalitetsnormer  [standardisering]
3.2. Mer öppen, effektiv och ansvarig offentlig upphandling
3.3. Befästa EU:s immaterialrättsliga regelverk

4. Försäkran om genomförandet

4.1. Uppfyllda krav och smart genomförande
4.2. Tjänstedirektivet ska ge bättre effekt genom nytt anmälningsförfarande
4.3. En stärkt inre marknad för varor

Kommissionen påminner om att en EU-strategi för den inre marknaden ingalunda utspelar sig enbart på EU-nivå (s. 21):

Framför allt är det mycket viktigt att medlemsstaterna tar till sig det här programmet på nationell, regional och lokal nivå, eftersom den inre marknaden bara kan existera med deras stöd och åtagande.  

Färdplanen för den inre marknaden utstakades preliminärt för de närmaste två åren (s. 21):

Åtgärderna som ingår i strategin kommer att genomföras under 2016 och 2017. Kommissionen kommer mot slutet av 2017 att kontrollera hur genomförandet av strategin har gått och, utifrån en omfattande ekonomisk analys, se om det krävs ytterligare åtgärder för att nå vårt mål med en mer djupgående och rättvis inre marknad i EU.

De tjugotvå planerade åtgärderna jämte ungefärlig tidsplan presenteras i avskalad tabellform på de sista två sidorna av meddelandet (s. 22-23).


Ralf Grahn

Inga kommentarer: