fredag 7 april 2017

Junckers kommission och den inre marknaden inför 2015

Inremarknadsakterna - den första och den andra - och de konkreta förslagen sysselsatte den andra kommissionen under José Manuel Barroso samt de lagstiftande “kamrarna” Europaparlamentet och rådet. Vi tog avsked från de resulterande rättsakterna genom inläggen Tracing Single Market Act proposals och Latest Single Market Act blog entries.  

Efter valet till Europaparlamentet inledde den nya kommissionen under Jean-Claude Juncker sin verksamhet den 1 november 2014, så för den var 2015 det första egentliga verksamhetsåret.
Efter att ha tittat på avsikterna inför 2015 - den europeiska planeringsterminen, kommissionens tillväxtöversikt - allmänt ur den svenska regeringens synvinkel i artikeln Den inre marknadens integration 2015 och Sverige, ska vi se vad den nya kommissionen förde med sig beträffande den inre marknaden.  


Juncker-kommissionen inför 2015

Regeringens skrivelse till Sveriges riksdag och allmänheten tjänar här som vägledning:
Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

I avsnitt 52.1 Kommissionen konstaterade regeringen (s. 227):

Kommissionen har under 2015 fokuserat arbetet utifrån Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring.

Strax därefter följde underavsnitt 52.1.1 Kommissionens arbetsprogram med en koncentrerad presentation:  

Kommissionens arbete under året utgick från de prioriteringar och initiativ som presenterades i det årliga arbetsprogrammet (se faktapromemoria 2014/15:FPM16).

De tio prioriteringar som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade vid tillträdet hösten 2014 kommer att vara vägledande under mandatperioden och arbetsprogrammet för år 2015 var således indelat efter dessa, dvs.:

1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar.
2. En sammankopplad digital inre marknad.
3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik.
4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas.
5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union.
6. Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA.
7. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
8. Mot en ny migrationspolitik.
9. En starkare global aktör.
10. En union i demokratisk förändring.

Till arbetsprogrammet hörde 4 bilagor innehållande 23 nya initiativ, 80 förslag som skulle dras tillbaka eller modifieras, 79 förslag som ingick i s.k. REFIT-åtgärder samt en lista över de 72 lagförslag som trädde i kraft 2015. (REFIT är kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.).

Den 27 oktober presenterade kommissionen sitt arbetsprogram för 2016.

Junckers kommission är rätt sparsmakad när det gäller att föreslå nya EU-lagar, vilket framgår även i avsnittet 52.2 om Europaparlamentet (s. 230):

Få nya förslag landade på europaparlamentarikernas bord under det gångna året. Det är en följd av kommissionens uttalade ambition att begränsa antalet nya förslag och bara föreslå gemensam lagstiftning när det anses nödvändigt men beror delvis även på att de lagförslag som aviserats inom kommissionens tio prioriterade områden ännu inte presenterats.


Kommissionens arbetsprogram 2015

En något mer ingående beskrivning av huvudpunkterna i Juncker-kommissionens arbetsprogram erbjuds med svenska betoningar i:
Faktapromemoria 2014/15:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2015; Statsrådsberedningen 2015-01-20

Förstahandskällan är givetvis arbetsprogrammet :
Länk till de arbetsprogrammet för 2015 En ny start jämte de fyra bilagorna

Skilt för sig (men i annan ordning än dokumenten 1-5):
Kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start; Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final
Bilaga 1 Nya initiativ; Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1
Bilaga 2 Förteckning över tillbakadragna eller ändrade förslag under behandling; Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 2
 
Bilaga 3 Refitåtgärder; Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3  
Bilaga 4 Lagstiftning som ska börja tillämpas under 2015; Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 4

I arbetsprogrammet för 2015 förklarades förslagen för den som är intresserad, men jag nöjer mig med att plocka fram några utlovade nya förslag med anknytning till den inre marknaden i vid bemärkelse, även om avgränsningarna är subjektiva (bilaga 1):

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

3 Halvtidsöversyn av strategin Europa 2020

En förbättrad och uppdaterad Europa 2020-strategi som bygger på lärdomarna från strategins första fyra år, så att den fungerar som en verkningsfull strategi för tillväxt och sysselsättning efter krisen. Uppföljning av det nyligen avslutade offentliga samrådet.

En sammankopplad digital inre marknad  

4 Paketet för en digital inre marknad  

Målet är att konsumenterna ska ha gränsöverskridande tillgång till digitala tjänster, att företagen ska få lika villkor och att det ska skapas förutsättningar för en livskraftig digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Här ingår även lagstiftning om bl.a. en moderniserad upphovsrätt.

En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik  

5 Strategisk ram för energiunionen

Den strategiska ramen inriktas på försörjningstrygghet i fråga om energi; integrering av nationella energimarknader, minskning av efterfrågan på energi i EU, mindre andel koldioxidtunga energikällor i energimixen samt främjande av forskning och innovation på energiområdet. Här ingår även en översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter som en del av regelverket efter 2020.

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas  

7 Strategi för den inre marknaden för varor och tjänster

En strategi för ett nytt helhetsgrepp på den inre marknaden för ökad integration, bättre ömsesidigt erkännande och standardisering i centrala industri- och tjänstesektorer där den ekonomiska potentialen är störst, bl.a. företagstjänster, byggsektor, detaljhandel, lagreglerade yrken, avancerad tillverkning och kombinerat tillhandahållande av varor och tjänster. Särskilt fokus på små och medelstora företag.

8 Paket för arbetskraftens rörlighet

Paketet är avsett att understödja arbetskraftens rörlighet och bemöta missbruk genom bättre samordning av systemen för social trygghet, en målinriktad översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare och ett förbättrat Eures.

9 Kapitalmarknadsunionen

En åtgärdsplan för bättre finansiering av ekonomin genom effektivare marknadsbaserade finansieringsinstrument, inbegripet arbete för en ram för värdepapperisering av hög kvalitet.

10 Ram för resolution av andra finansinstitut än banker

Förslag om en europeisk ram för återhämtning och resolution av systemviktiga finansinstitut såsom centrala motparter.

11 Luftfartspaket

Paketet omfattar ett meddelande om problem och åtgärder för att öka konkurrenskraften för luftfartssektorn i EU samt en översyn av luftfartsförordningen nr 216/2008.

Vi ser hur tankarna om potentialen för EU-marknader sprider sig till områden utanför traditionella varor och tjänster samt arbetskraftens rörlighet. Med tanke på den ekonomiska styrningen, utrikeshandeln (som den externa spegelbilden av den inre marknaden) och målsättningarna om bättre lagstiftning är det skäl att nämna ytterligare några åtgärder planerade för 2015:

En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union  

12 Paket för en djupare ekonomisk och monetär union

Det här paketet ska följa upp översynen av de senaste åtgärderna för ekonomisk styrning (”sexpacket” och ”tvåpacket”), ge incitament till strukturreformer och behandla den ekonomiska och monetära unionens representation i länder utanför EU.

Handel: Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA

15 Strategi för handel och investeringar för sysselsättning och tillväxt

En heltäckande översyn av EU:s handelspolitiska strategi, särskilt dess bidrag till sysselsättning, tillväxt och investeringar. Översynen ska omfatta alla aspekter på handelspolitiken, inbegripet bilaterala, plurilaterala och multilaterala förhandlingar samt autonoma åtgärder. Politiska riktlinjer på alla dessa områden för de nästa fem åren ska ingå.

En union i demokratisk förändring

21 Förslag till interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Förslaget går ut på att tillsammans med Europaparlamentet och rådet uppdatera och stärka den gemensamma grundläggande inställningen till bättre lagstiftning.

Kommissionens föresatser kantade vägen till 2015.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: