onsdag 5 april 2017

Sverige om styrningen av den inre marknaden

En fri utrikeshandel och en fungerande inre marknad är frågor Sverige prioriterat högt i Europeiska unionen. Se inläggen Sverige i EU 2017 och utförligare på finska Ruotsi valikoivasti Euroopan unionissa.

Eftersom vi har ägnat oss åt utvecklingen and den inre marknaden och styrningen av den inre marknaden under 2010-talet, ska vi - efter en kort lägesbeskrivning - belysa styrningsfrågorna och särskilt  integrationsrapporten om den inre marknaden från svensk synpunkt, först år 2012 och inför 2013.  


Lägesbeskrivning

På finska Eurooppaoikeus tillkom sammanfattningen Sisämarkkinapaketit ja sisämarkkinoiden ohjaus före introduktionen till dagens tema Ruotsi valikoivasti Euroopan unionissa, om Sveriges selektiva medlemskap i Europeiska unionen.


Bättre styrning 2012

Den 8 juni 2012 publicerade Europeiska kommissionen meddelandet:
Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final

På sedvanligt sätt informerade den svenska regeringen riksdagen:
Faktapromemoria 2011/12:FPM157 Bättre styrning av den inre marknaden; Utrikesdepartementet 2012-06-15; Dokumentbeteckning KOM (2012) 259

Regeringen välkomnade kommissionens avsikt:

Meddelandet innehåller två delar där den första delen inkluderar förslag som syftar till att stärka fokus och höja ambitionsnivån för utvalda tillväxtfrämjande inremarknadsfrågor medan den andra delen tar sikte på hur kommissionen mer horisontellt avser att följa upp medlemsstaternas genomförande och tillämpning.

Regeringen delar kommissionens bedömning om vikten av att förbättra styrningen av inre marknaden. Det är viktigt att bredda ansatsen vad gäller genomförande och styrning för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Mot den bakgrunden välkomnar regeringen kommissionens meddelande som har en hög ambitionsnivå och ligger i linje med svenska prioriteringar.

Efter att ha redogjort för huvudpunkterna i meddelandet, lade regeringen fram en preliminär svensk ståndpunkt, som erbjuder riktmärken för Sveriges inställning till en förbättrad styrning av den inre marknaden även framöver, med den utlovade årliga rapporten:

Den ekonomiska krisen ökar behovet av att fokusera på åtgärder som långsiktigt stärker Europas tillväxt och konkurrenskraft. I det arbetet är den inre marknaden en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten. För att åstadkomma detta är det viktigt att de befintliga reglerna tillämpas korrekt och att de verktyg som finns på inre marknaden fungerar väl. Utmärkande och framgången för den inre marknaden ligger jämt i det enhetliga regelverket.

Regeringen fäster stor vikt vid att förbättra styrningen av inre marknaden genom en bred ansats där horisontella verktyg såväl som nationellt genomförande inkluderas. Regeringen välkomnar kommissionens ambitionsnivå och delar bedömningen om behovet av att prioritera tillväxtfrämjande sektorer och öka fokus på korrekt genomförande och tillämpning i medlemsstaterna.

Det är viktigt att inre marknadens funktionssätt fortsatt står högt på dagordningen. Regeringen välkomnar därför att kommissionen framöver kommer presentera en årlig rapport som kopplas samman med tillväxtrapporten och därmed blir en del av en stående punkt i rådet och vid Europeiska rådet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommissionens ambitionsnivå bibehålls vid fortsatt behandling av meddelandet.

Regeringen välkomnar kommissionens fokus på tillväxtfrämjande fokusområden och delar bilden av tjänstehandeln och nätverksindustriernas vikt för tillväxt. För dessa områden stödjer regeringen kommissionens förslag om nolltolerans för genomförande. Det är i det sammanhanget positivt med ökat fokus på den faktiska tillämpningen och korrekta införlivandet av EU-lagstiftningen i nära samarbete mellan medlemsstaterna.

Regeringen välkomnar att kommissionen avser att tillhandahålla förbättrat införlivandestöd för att räta ut eventuella problem i genomförandet av EU-lagstiftning. Detta, samt ökad fokus på reglernas kvalité genom hela processen, kommer att öka förutsättningarna för korrekt genomförda regler.

Regeringen välkomnar förslaget om att inrätta nationella inremarknadscenter i respektive medlemsstat. Regeringen menar att det är upp till varje medlemsstat att avgöra fördelningen av centrets uppgifter inom den nationella förvaltningen, med utgångspunkt förutsättningarna i respektive medlemsstat.

Regeringen välkomnar även förslagen om smart lagstiftning och förbättrad information och tjänster online, vilket ligger mycket väl i linje med regeringens prioriteringar. Regeringen noterar att lagrådsremisser och propositioner redan i dag görs tillgängliga på internet. Regeringen vill även betona att ett utarbetade av onlinetjänster måste ske så att systemet blir enkelt och användarvänligt och inte innebär merkostnader för medlemsstaterna.


Inre marknaden inför 2013

Eftersom det handlade om den europeiska planeringsterminen och kommissionens tillväxtrapport (in)för 2013 hann den första integrationsrapporten för den inre marknaden med i den svenska regeringens berättelse om verksamheten i EU (rådet) under 2012:
Regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012  (s. 29):

Som ett bidrag till tillväxtrapporten presenterades samtidigt integrationsrapporten för den inre marknaden, se faktapromemoria 2012/13:FPM35.

Med integrationsrapporten avses:

Den inre marknadens integration - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2013; Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 752 final  

I positiva termer och något mer ingående redogjorde regeringen för integrationsrapporten i promemorian:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM35 Kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden; Utrikesdepartementet 2012-12-20;  
Dokumentbeteckning KOM(2012) 752

Utöver en saklig beskrivning av innehållet, ger regeringen ifrån sig några kvalitativa omdömen om integrationsrapporten:  

Regeringen välkomnar rapporten och anser att en bättre styrning av den inre marknaden är prioriterad och också nödvändig för att stärka tillväxten.
---
I meddelandet aviserade kommissionen en årlig rapport om hur väl integrerad den inre marknaden är, vilken skulle publiceras tillsammans med den årliga tillväxtrapporten. Europeiska rådet välkomnade denna ansats vid sina möten i juni och oktober. En sådan integrationsrapport har nu för första gången presenterats i samband med att kommissionen antog den årliga tillväxtrapporten.

Sveriges regering angav som sin preliminära ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens nya integrationsrapport om den inre marknaden som utgör ett bidrag till den årliga tillväxtrapporten. En bättre styrning av den inre marknaden är prioriterad och också nödvändig för att stärka tillväxten. Det är därför angeläget att dessa frågor behandlas inom ramen för den europeiska terminen.

Regeringen delar bedömningen av behovet av att prioritera flaskhalsar inom tillväxtfrämjande sektorer samt att öka fokus på korrekt genomförande och tillämpning i medlemsstaterna. Den inre marknaden är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten. En viktig förutsättning och utgångspunkt för detta är att det gemensamma regelverket genomförs tidsenligt i nationell rätt och också tillämpas korrekt. Regeringen instämmer vidare i analysen av hur väl integrerad den inre marknaden är. Kommissionens inriktning mot att fokusera på åtgärder inom de områden som snabbast genererar stärkt tillväxt kan därför stödjas. Regeringen delar bilden av bl.a. tjänstehandelns och den digitala marknadens betydelse i detta sammanhang.

Det är positivt att kommissionen, baserat på den årliga styrningsrapporten, kan fördjupa sig i analysen kring goda exempel och tillkortakommanden i medlemsstaters genomförande och tillämpning. Förhoppningen är att resultatet sedan kan ligga till grund för de landspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska terminen.

Regeringen konstaterade att flertalet medlemsländer varit överens om vikten av en väl fungerande inre marknad, Europaparlamentet efterlyst tidsenligt genomförande och korrekt tillämpning av unionsrätten samt Europeiska rådet betonat vikten av förbättrad styrning av den inre marknaden och fokus på tillväxtbringande sektorer.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: