torsdag 20 april 2017

EU:s standardiseringspaket

Ett antal allmänna Blogginlägg om EU:s inremarknadsstrategi finns samlade när vi tar oss an ett särskilt område i meddelandet:

Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag; Bryssel den 28.10.2015 COM(2015) 550 final

Avsnittet 3.1. Att modernisera systemet för kvalitetsnormer (s. 12-13) handlade om europeisk standardisering och ledde fram till två planerade åtgärder (s. 22):

  • Gemensamt initiativ om standardisering (2016)
  • Specifik vägledning för standardisering av tjänster (2016)


Europeisk standardisering

Från den 1 januari 2013 tillämpas förordningen (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering, som utgör den rättsliga ramen:

Artikel 1
Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för samarbetet mellan europeiska standardiseringsorganisationer, nationella standardiseringsorgan, medlemsstater och kommissionen, för fastställandet av europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter för produkter och tjänster som stöder unionens lagstiftning och politik, för fastställandet av sådana tekniska specifikationer på IKT-området som det kan hänvisas till, för finansieringen av den europeiska standardiseringen och för intressenternas delaktighet i den europeiska standardiseringen.


Standardiseringspaketet

I fjol publicerade Europeiska kommissionen ett standardiseringspaket som bestod av flera delar, först och främst det övergripande strategimeddelandet:

Europeiska standarder för 2000-talet; Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 358 final

Tjänstestandarder

För det andra det medföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar med vägledning för standardiseringen av tjänster (enbart på engelska):

Tapping the potential of European service standards to help Europe's consumers and businesses; Brussels, 1.6.2016 SWD(2016) 186 final

Standardiseringsrapport

För det tredje en rapport om efterlevnaden av standardiseringsförordningen jämte ett medföljande ingående arbetsdokument (detta endast på engelska):
Rapport om genomförandet av förordning (EU) nr 1025/2012 under perioden 2013-2015; Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 212 final
Analysis of the implementation of the Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets; Brussels, 1.6.2016 SWD(2016) 126 final

Standardiseringsprogram

För det fjärde EU:s arbetsprogram för 2017 jämte ett arbetsdokument med en redogörelse för 2016:

Unionens årliga arbetsprogram för europeisk standardisering 2017; Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 357 final

Commission Staff Working Document on the implementation of the actions foreseen in the 2016 Union work programme for European standardisation, including the implementing acts and mandates sent to the European standardisation organisations; Brussels, 1.6.2016 SWD(2016) 185 final  


Gemensamt standardiseringsinitiativ

I standardiseringsmeddelandet COM(2016) 358 betonade kommissionen behovet av uppslutning kring en modernisering av det europeiska standardiseringssystemet (ESS), särskilt för att snabbare utveckla standarder på områdena för informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt tjänster (s. 6-9 och bilaga I s. 13):

Det gemensamma initiativet om standardisering lägger fast en vision och syftar till att modernisera det sätt på vilket standarder produceras i Europa. Det kommer särskilt att vara inriktat på viktiga punkter, nämligen att utarbeta standarder snabbare, överbrygga klyftan mellan forskningsprioriteringar och det europeiska standardiseringsarbetet, sätta tydligare prioriteringar och säkerställa en starkare internationell närvaro.  

Det gemensamma initiativet undertecknades den 13 juni 2016 (och innehållet kan laddas ned här): C(2016) 3211 final - Annex "Joint Initiative on Standardisation under the Single Market Strategy" to the Commission Decision on the approval and the signing of the Joint Initiative on Standardisation


IKT-standardisering  

Utöver standardiseringspaketet är det skäl att nämna att kommissionen i fjol våras publicerade ett meddelande rörande standardisering på det prioriterade IKT-området:

Prioriteringar för informations- och kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre marknaden; Bryssel den 19.4.2016 COM(2016) 176 final


Ralf Grahn


Allmänna källor

EU 2016 - Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet (kan laddas ned i EU Bookshop som pdf eller e-bok på 23 språk)
Regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Inga kommentarer: