lördag 4 mars 2017

Europeisk pelare för sociala rättigheter

Vi intresserar oss för Europeiska unionens målsättning om en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas. Därför är det naturligt att vi tar oss en titt på vad den europeiska pelaren för sociala rättigheter är.

För ett år sedan inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd genom att publicera ett meddelande om bakgrunden till initiativet och en inbjudan till samråd.

Ett första preliminärt utkast till utformning av pelaren fanns i bilagan till meddelandet och var tänkt som diskussionsunderlag.  


Samrådet COM(2016) 127

Bakgrunden och inbjudan tecknades i EU-kommissionens meddelande:
Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter; Strasbourg den 8.3.2016 COM(2016) 127 final (11 sidor)

Syftet var en fördjupad och mer rättvis ekonomisk och monetär union (EMU). Initiativet riktade sig i första hand till länderna i euroområdet, men var öppet även för andra EU-länder (s. 2).

Kommissionen hänvisade till Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling, en rad slutsatser från G20-möten samt forskning som bedrivits av internationella organisationer såsom OECD, Världsbanken, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Internationella valutafonden (IMF). Med stöd av dessa målade EU-kommissionen  upp en dynamisk och positiv roll för socialpolitiken (s. 4):  

Dessa publikationer visar att investeringar i humankapital är en viktig mekanism för överföring mellan långsiktig tillväxt, jämlikhet och sociala framsteg. Där bekräftas också att inkomstojämlikheter på lång sikt kan få negativa konsekvenser för den potentiella tillväxten genom att de befäster och förstärker existerande ojämlikheter i fråga om möjligheter, begränsar kompetensutvecklingen och hämmar den sociala och yrkesmässiga rörligheten. I avancerade ekonomier med ett välstånd byggt på produktivitetstillväxt och innovationsförmåga är sociala och ekonomiska resultat två sidor av samma mynt.

En modern socialpolitik bör vila på investeringar i humankapital med utgångspunkt i principen om lika möjligheter, förebyggande åtgärder och skydd mot sociala risker, effektiva skyddsnät och incitament för arbete. Syftet ska vara att ge människor möjlighet att leva ett värdigt liv, förändra sin personliga och yrkesmässiga ställning under livets gång och ta till vara sin begåvning.

Samrådet skulle pågå fram till den 31 december 2016 och var tänkt att tjäna som underlag för kommissionens slutliga förslag om pelaren som skulle läggas fram i början av 2017 (s. 9).


Utkastet till pelaren: bilagan till COM(2016) 127

I bilagan till meddelandet presenterade kommissionen en skiss till den europeiska pelaren för sociala rättigheter:
BILAGA Första preliminära utkastet till en europeisk pelare för sociala rättigheter; Strasbourg den 8.3.2016 COM(2016) 127 final ANNEX 1 (19 sidor)

En kort beskrivning av kärnan följer. Med tjugo politikområden att bena ut fanns det en hel del detaljer att presentera (s. 2-3):

När pelaren har införts bör den bli en referensram för bedömning av resultaten på de sysselsättnings- och socialpolitiska områden i de deltagande medlemsstaterna. Pelaren bör också driva på reformer på nationell nivå och närmare bestämt fungera som kompass för förnyad konvergens inom euroområdet.

De principer som beskrivs här har delats in i 20 politikområden, som anses vara nödvändiga för väl fungerande och rättvisa arbetsmarknader och välfärdssystem.
---
Principerna bör diskuteras i ett brett samråd och utvecklas vidare under processen med sikte på att få fram ett färdigt förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter under 2017.

Fördragen, sekundärrätten och stadgan om de grundläggande rättigheterna innehåller en hel del upplyftande principer om sociala målsättningar på europeisk nivå, men till största del ligger makten hos medlemsländerna. Unionen kan närmast understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet. I avsaknad av befogenheter på europeisk nivå blir  en inspirationskälla som den föreslagna referensramen - den europeiska pelaren för sociala rättigheter - en ytterligare prövosten för koordineringsförsöken inom EU (euroområdet).  


Arbetsdokumenten

Meddelandet åtföljdes av två arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Handlingarna publicerades enbart på engelska. Den ena behandlade centrala utvecklingstendenser i ekonomin, i samhället och på arbetsmarknaden:

Den andra handlingen gav en översikt över de mest relevanta EU-reglerna på området:
The EU social acquis; Strasbourg, 8.3.2016 SWD(2016) 50 final (17 sidor)


Ralf Grahn

Inga kommentarer: