söndag 19 mars 2017

Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet

Efter blogginläggen Inremarknadsakten och Inremarknadsaktens tolv hävstänger (nyckelåtgärder) återvänder vi till utvecklingen av EU:s inre marknad under 2010-talet.


Konkurrenskraftsrådet

Efter EU-kommisionens samrådspapper På väg mot en inre marknadsakt KOM(2010) 608 slutlig hösten 2010 publicerades den egentliga Inremarknadsakten KOM(2011) 206 slutlig den 13 april 2011.

I slutet av maj samlades konkurrenskraftsrådet till ett möte som bland annat tog ställning till Inremarknadsakten. De allmänna slutsatserna finns tillgängliga på svenska (s. 8):  

Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor); Bryssel 30–31 maj 2011; handling 10547/11


Inremarknadslagen – rådets slutsatser

Rådet höll en debatt och antog slutsatser att om genomförandet av inremarknadsakten, en tvåårsplan (2011–2012) bestående av 50 initiativ som syftar till att säkra en kontinuerlig optimering av den inre marknaden och bidra till ett framgångsrikt genomförande av Europa 2020-målen, att stimulera sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten (13977/1/10).

Mot bakgrund av resultatet av ett offentligt samråd överlämnade kommissionen den 13 april 2011 ett meddelande som identifierar tolv åtgärder som på bästa sätt kan bidra till att utnyttja den inre marknadens tillväxt- och sysselsättningspotential. Meddelandet innehåller dessutom en tidsplan för när varje åtgärd ska vara genomförd (9283/11).

De tolv åtgärderna för tillväxt och sociala framsteg omfattar verksamhet som rör arbetstagares rörlighet, finansieringen av små och medelstora företag, konsumentskydd, den digitala inre marknaden, energibeskattning och transeuropeiska nät.

I slutsatserna uppmanas kommissionen bland annat att före slutet av 2011 lägga fram de viktigaste förslagen till åtgärder, och man uppmanar alla aktörer att senast 2012 åta sig att anta en första uppsättning prioriterade åtgärder för att ge ny stimulans till den inre marknaden.

10993/11

De två första hänvisningarna till dokumentnummer gällde alltså kommissionens meddelanden, medan siffrorna i strax ovanför är en referens till de detaljerade  slutsatserna, även de tillgängliga på svenska:  

Rådets slutsatser om prioriteringarna för nylanseringen av den inre marknaden (som antogs av rådet den 30 maj 2011); rådets handling 10993/11

På engelska tog artikeln Single Market Act in Competitiveness Council en titt på de allmänna och de särskilda slutsatserna från konkurrenskraftsrådet.

I ett nötskal sade de särskilda slutsatserna om tio sidor: Rådet önskade förslag, rapportering om framsteg, smidigare förvaltning och småningom en andra inremarknadsakt (SMA II).


Ralf Grahn


Allmänna källor:

General Report on the Activities of the European Union 2011 (avsnittet An open and fair internal market, en förteckning över lagförslag på sidan 46, text från s. 45-)

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (Den inre marknadens utveckling etc., sidorna 166-178)

Inga kommentarer: