onsdag 29 mars 2017

Bättre styrning av den inre marknaden

I ett antal blogginlägg, på svenska senast Konkurrenskraftsrådet: inremarknadsakten och styrningen, har vi sett hur de materiella bestämmelserna för den inre marknaden  och efterlevnaden bör gå hand i hand för att skapa ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

En bättre styrning har därför varit en viktig målsättning för att utveckla  den inre marknaden under 2010-talet.


Första årliga tillväxtöversikten

En ny era av ekonomisk styrning i EU inleddes 2011 genom den första europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, och startskottet för planeringsterminen var den första årliga tillväxtöversikten. Kommissionens meddelande den 12 januari Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen KOM(2011) 11 slutlig innehöll ett kapitel om att prioritera tillväxtskapande åtgärder, med ett avsnitt om att utnyttja den inre marknadens potential (s. 7-8), ett omnämnande om att genomföra det tredje inre marknadspaketet för energi (s. 9) och kommissionens löfte att lägga fram förslag som ska utveckla den infrastruktur för transport, energi och telekommunikation som behövs på en verkligt integrerad inre marknad (s. 9).

I det skedet hade Europeiska kommissionen publicerat konsultationsdokumentet På väg mot en inre marknadsakt; Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig, och ingredienserna fanns för åtgärdspaketet Inremarknadsakten; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig.


Bättre styrning av den inre marknaden

Kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final och den digra hälsokontrollen Making the Single Market deliver: Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final (i rådets handling 7104/12) beredde väg för ett meddelande i juni:

Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final (25 sidor).

Kommissionens meddelande innehöll ett avsnitt 1.3. Övervaka och fastställa avhjälpande åtgärder inom ramen för den europeiska planeringsterminen (s. 5):

Med tanke på den inre marknadens nyckelroll för att främja hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen föreslår kommissionen att den europeiska planeringsterminen utnyttjas för att övervaka den inre marknadens funktion, skapa ett ökat inbördes tryck på stats- och regeringschefsnivå och lägga fram åtgärder som motverkar återstående hinder både på europeisk och nationell nivå.

Kommissionen kommer för detta ändamål att sammanställa en årsrapport om den inre marknadens integration. Med denna rapport kommer en analys att läggas fram av hur situationen ser ut i fråga om den inre marknadens integration och hur den inre marknaden fungerar i praktiken, särskilt på nyckelområden och för viktiga marknadsaktörer, inklusive företag och konsumenter. Det kommer så långt det är möjligt att med hjälp av konkreta riktmärken kartläggas hur väl den inre marknaden fungerar på dessa områden.

Utifrån detta kommer kommissionen att ringa in de viktigaste politiska utmaningarna och fastställa prioriterade områden för åtgärder för det kommande året på både EU-nivå och nationell nivå. Det kan då röra sig om både lagstiftningsinitiativ och andra initiativ. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att minimera bördorna för små och medelstora företag. Vid behov kommer bedömningarna att gå utöver gällande regler i syfte att utnyttja den inre marknadens fulla potential, i synnerhet genom att främja bästa praxis.

Årsrapporten kommer att vara en del av den årliga tillväxtöversikten så att den kan diskuteras av rådet och Europaparlamentet och godkännas vid Europeiska rådets vårmöte. Årsrapporten kommer att bidra till utformningen av landsspecifika rekommendationer, som i sin tur kommer att bygga på en närmare analys av resultaten i varje medlemsstat inom ramen för den europeiska planeringsterminen.  

Den inre marknaden skulle integreras med de strukturella reformerna i den europeiska planeringsterminen. Den utlovade årsrapporten om den inre marknadens integration skulle framöver samverka för mer ambitiösa framsteg på EU-nivå och på nationell nivå, i medlemsländerna även genom landsspecifika rekommendationer, vilka ställer regeringarna i strålkastarljuset.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: