onsdag 22 mars 2017

Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin

Inremarknadsakten KOM(2011) 206 behandlades alltså  den 30 maj 2011 i konkurrenskraftsrådets allmänna slutsatser 10547/11 och i de särskilda slutsatserna om prioriteringarna för nylanseringen av den inre marknaden 10993/11.

Efter blogginlägget Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet följer vi upp behandlingen av åtgärdspaketet i Europeiska rådet (EUCO) och (minister)rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 2011.


Europeiska rådet juni 2011

Europeiska rådets slutsatser den 23 och 24 juni 2011 EUCO 23/1/11 REV 1 välsignade närmast i förbifarten konkurrenskraftsrådets slutsatser om den inre marknaden i samband med andra tillväxtfrågor:

4. Nationella insatser måste stödjas av åtgärder på EU-nivå, särskilt i syfte att frigöra Europas fulla potential för ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande. I detta sammanhang bör insatserna påskyndas för att förverkliga Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ och inremarknadsakten, med särskild inriktning på de prioriteringar som rådet fastställde den 30 maj 2011. I synnerhet bör regleringsbördan för små och medelstora företag minskas ytterligare och mikroföretag bör, om så är lämpligt, undantas från vissa framtida regleringar eller åtminstone omfattas av ett förenklat system. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet kommissionens åtagande om att bedöma konsekvenserna av framtida förordningar om mikroföretag och att gå igenom regelverket för att kartlägga befintliga skyldigheter som mikroföretag skulle kunna undantas från. Det enades om att återkomma till dessa frågor vid sitt möte i december 2011. Kommissionen uppmanas också att förbereda en färdplan för färdigställandet av den digitala inre marknaden senast 2015. Kommissionen uppmanas att i oktober 2011 rapportera om dessa tillväxtökande områden för att framsteg ska göras inför Europeiska rådets vårmöte 2012.

På ett allmänt plan kan vi notera avsikten att framöver minska regleringsbördan för små och medelstora företag, men mer specifikt att ge mikroföretagen befrielser eller lättnader från (ny) reglering på den inre marknaden.


Ekofin juli 2011

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 12 juli 2011 närmade sig den inre marknaden från ett makroekonomiskt perspektiv med särskilt intresse för tillväxtfrämjande strukturella reformer. De allmänna slusatserna 12678/11 (s. 16) konstaterade blott att rådet antog slutsatser om prioriteringar för att ge ny skjuts åt EU:s inre marknad. I övrigt hänvisade rådet till den tidigare beredda handlingen Inremarknadsakten – prioriteringar för nylanseringen av den inre marknaden 12464/11, vilken på fem egentliga textsidor lade fram finansministrarnas synpunkter.


Europeiska rådet oktober 2011
På hösten återkom Europeiska rådet till den inre marknaden i början av de reviderade slutsatserna från den 23 oktober 2011 EUCO 52/1/11 REV 1:

1. Mot bakgrund av kommissionens rapport om tillväxtfrämjande områden och med anledning av resultatet av den politiska konferens om källorna till tillväxt som hölls den 6 oktober 2011 fastställde Europeiska rådet ett begränsat antal centrala prioriteringar för den interna ekonomiska politiken som måste genomföras på kort sikt för att uppnå smart, hållbar och grön tillväxt för alla:

a) Den inre marknaden spelar en viktig roll när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning. Man bör göra allt för att garantera en överenskommelse senast i slutet av 2012 om de tolv prioriterade förslagen i inremarknadsakten, varvid högsta prioritet bör ges åt de förslag som bäst kan främja tillväxt och sysselsättning. Ett fullständigt genomförande av tjänstedirektivet kommer också att medföra avsevärda ekonomiska fördelar. Medlemsstaterna bör avsluta genomförandet före årets slut och se till att de gemensamma kontaktpunkterna är fullt fungerande och att de ekonomiska aktörerna får fullständig information om de nya möjligheter direktivet erbjuder. Kommissionen kommer senast i slutet av 2011 att rapportera om denna fråga.

b) Europeiska rådet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram färdplanen för färdigställandet av den digitala inre marknaden senast 2015 och att prioritera förslag som syftar till att främja en fullständigt integrerad digital inre marknad genom att underlätta e-handel och gränsöverskridande användning av internettjänster. I synnerhet bör man arbeta för att snabbt nå bredbandstäckningsmålen i den digitala agendan, underlätta säker elektronisk identifiering och autentisering och modernisera Europas ordning för upphovsrätt i syfte att säkerställa EU:s konkurrensfördel och frigöra möjligheter för nya företagsmodeller, samtidigt som en hög skyddsnivå garanteras för immateriella rättigheter och den kulturella mångfalden beaktas. Europeiska rådet manar till en snabb överenskommelse om programmet för radiospektrumpolitik.

c) Takten i genomförandet av 2007 års handlingsplan för minskning av de administrativa bördorna bör bibehållas så att man kan uppnå målet, en minskning med 25 % senast 2012, och snabbare framsteg bör göras beträffande årsredovisning, bolagsrätt, beskattning och tull. Europeiska rådet manar till ett snabbt antagande av de förenklingsförslag som är uppe för behandling i rådet och parlamentet.

Kommissionen uppmanas att göra ytterligare ansträngningar för att minska den totala administrativa bördan, särskilt för små och medelstora företag, bland annat genom att föreslå konkreta arbetsmetoder inom ramen för agendan för smart lagstiftning. Kommissionen har åtagit sig att bedöma konsekvenserna av framtida förordningar om mikroföretag och att gå igenom regelverket för att kartlägga befintliga skyldigheter som mikroföretag skulle kunna undantas från. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande rapport för att kunna återvända till dessa frågor vid sitt möte i december 2011.

---

Åtminstone principiellt verkade EU-institutionerna vara överens om att utnyttja möjligheterna på den inre marknaden.


Ralf Grahn

Allmänna källor:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Inga kommentarer: