torsdag 30 mars 2017

Europaparlamentet om styrningen av den inre marknaden

Blogginlägget Bättre styrning av den inre marknaden tittade på den första årliga tillväxtöversikten som en del av den första europeiska planeringsterminen. Tillväxtöversikten innehöll några omnämnanden av den inre marknaden.

Därefter såg vi att kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final och den digra hälsokontrollen Making the Single Market deliver: Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final (i rådets handling 7104/12) beredde väg för ett meddelande i juni samma år:
Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final (25 sidor).

Kommissionen lovade en årsrapport om den inre marknadens integration som en del av den årliga tillväxtöversikten, med möjliga landsspecifika rekommendationer som följd.


Europaparlamentets resolution P7_TA(2013)0054

Europaparlamentet har drivit på för en bättre styrning av den inre marknaden.
Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) antog den 28 januari 2013 på eget initiativ ett betänkande av föredraganden Andreas Schwab med rekommendationer till kommissionen om styrningen av den inre marknaden A7-0019/2013.

Enligt motiveringen (s. 23) ansåg föredraganden att åtgärderna i kommissionens meddelande varken var tillräckliga eller nog långtgående för att vi på ett effektivt sätt ska kunna gå mot ett fullbordande av den inre marknaden. Det var därför nödvändigt att kommissionen lägger fram ett förslag till en rättsakt som skulle göra det möjligt att ta itu med de befintliga bristerna i styrningen av den inre marknaden.

Europaparlamentets resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till kommissionen om styrningen av den inre marknaden P7_TA(2013)0054 antogs med 527 röster mot 30 (31 tomma).

Europaparlamentet använde sig här av sin indirekta förslagsrätt enligt artikel 225 EUF-fördraget genom att anmoda kommissionen att lägga fram en rättsakt.

Prioriterade områden på grund av betydelsen för tillväxt och jobb: den röda tråden i resolutionen ser vi i stycket:

AS. Medlemsstaterna och EU:s institutioner bör koncentrera sig på att anta och snabbt genomföra lagstiftningsåtgärder med anknytning till de viktiga sektorerna, som är av mycket stor betydelse för tillväxten och för att skapa arbetstillfällen, vilket framhålls i pakten för tillväxt och sysselsättning.

Resolutionen noterade att den färska tredje årliga tillväxtöversikten (för 2013) för första gången omfattade en årsrapport om den inre marknadens integration (enligt kommissionens löfte):

BG. I och med den årliga tillväxtöversikten 2013 har cykeln inletts för den tredje europeiska planeringsterminen, och tillväxtöversikten omfattar nu för första gången en årsrapport om den inre marknadens integration. Detta större fokus på den inre marknaden i samband med den europeiska planeringsterminen är nödvändigt för att bättre ta till vara dess potential att öka tillväxten och sysselsättningen i EU och för att göra det möjligt för allmänheten och företagen att dra full nytta av den.

Bra, men inte tillräckligt, menade Europaparlamentet, som efterlyste:

BU. Det krävs en ny metod för den europeiska planeringsterminen. Metoden bör bygga på att prioriteringarna för den inre marknaden diskuteras samtidigt med prioriteringarna för ekonomi och budget och att de knyts till varandra, även tillsammans med sysselsättnings- och socialpolitikens prioriteringar, i en gemensam, integrerad samordningsram.
---
BX. Utvärderingen av tillståndet på den inre marknaden bör bli en integrerad del av den europeiska planeringsterminen, och en pelare för styrning av den inre marknaden bör inrättas tillsammans med pelaren för ekonomisk styrning. Förslaget från kommissionen att utarbeta en årsrapport om integreringen av den inre marknaden som ska bidra till faktabaserade landsspecifika rekommendationer skulle kunna lägga grunden för en framtida årlig inremarknadscykel inom ramen för den europeiska planeringsterminen.  

Resonemangen ledde fram till Europaparlamentets krav på en rättslig akt för styrningen av den inre marknaden:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt på grundval av en möjlig rättslig i form av alla relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med anknytning till den inre marknaden, inklusive artikel 26.3, förelägga parlamentet ett förslag till akt som syftar till att stärka styrningen av den inre marknaden, i enlighet med de detaljerade rekommendationer som bifogas.

Europaparlamentet utvecklade sitt resonemang i en detaljerade bilaga (s. 14-19) med rekommendationer om innehållet i det begärda förslaget. Jag nöjer mig här med att ange enbart rubrikerna:

Rekommendation 1: Inrättande av en enhetlig ram för styrningen av den inre marknaden
Rekommendation 2: Fastställande av EU-mål och EU-prioriteringar för åtgärder som syftar till att förbättra den inre marknadens funktionssätt
Rekommendation 3: Fastställande av de förutsättningar som måste uppfyllas för att styrningen av den inre marknaden ska förbättras
Rekommendation 4: Fastställande av kompletterande åtgärder som krävs för att förbättra genomförandet och tillämpningen av den inre marknadens regelverk
Rekommendation 5: Möjliggörande av inlämning, bedömning och övervakning av nationella handlingsplaner
Rekommendation 6: Utarbetande av tydliga landsspecifika rekommendationer som rör den inre marknaden
Rekommendation 7: Definition av en pelare för den inre marknaden inom ramen för den europeiska planeringsterminen
Rekommendation 8: Ökad demokratisk ansvarsskyldighet och stärkande av Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll

Vi har detta som bakgrund när vi ser hur styrningen av den inre marknaden i fortsättningen integrerats i tillväxtöversikten och den europeiska planeringsterminen.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: