torsdag 23 mars 2017

Konkurrenskraftsrådet: Inremarknadsakten och styrningen

I blogginlägget Uppföljning av inremarknadsakten bekantade vi oss dels med kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final, dels med Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258.

I den institutionella trefaldighetens tecken ska vi komplettera vår bild av aktiviteterna under det första halvåret 2012 genom att ta oss en titt på (minister)rådet, med en avstickare till Europeiska rådet.


Konkurrenskraftsrådet

I slutet av maj samlades konkurrenskraftsrådet till möte med ett betydande antal aktuella inremarknadsfrågor på dagordningen.

Här slutsatserna, som vi ska beta av rätt grundligt:

Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) Bryssel den 30-31 maj 2012; rådets dokument 10380/12


Inremarknadsakten

Bland dessa frågor (sidorna 10-16) fanns enskilda lagförslag baserade på Inremarknadsakten att behandla:  

  • Översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (s. 10)
  • Alternativt tvistlösningssystem för konsumenter (s. 12)
  • Reform av den offentliga upphandlingspolitiken (s. 13)
  • Enhetlig patentdomstol (s, 16)

Under det danska ordförandeskapet var redogörelserna för behandlingen en aning mera informativ än normalt.


Styrningen

Förvaltningsfrågorna (genomförande, efterlevnad, problemlösning, överträdelseförfaranden) hade följt de materiella lagstiftningsfrågorna i Inremarknadsakten som en skugga. Rådet antog slutsatser om styrningen av den inre marknaden samt om den digitala inre marknaden (s. 15):  

Styrning av den inre marknaden – digitala inre marknaden – rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser om styrning av den inre marknaden och den digitala inre marknaden (9958/1/12).

I slutsatserna understryks att en stärkt styrning av den inre marknaden, däribland bättre genomförande och efterlevnadsåtgärder, fullbordandet av den digitala inre marknaden (9981/1/10) och det skyndsamma antagandet av åtgärderna i inremarknadsakten, kan få den inre marknaden att gå in i en ny fas och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning, vilket Europeiska rådet efterlyste den 1–2 mars 2012 (EUCO 4/12).

I slutsatserna tas hänsyn till den utvärdering som kommissionen gjort av kontrollen av styrningen av den inre marknaden 2011 (7104/12).

Vi bekantar oss med de nämnda dokumenten (länkade i originalet). Den centrala handlingen för oss i detta sammanhang är de särskilda slutsatserna:

Digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden – Antagande av rådets slutsatser; 9958/1/12 REV 1

Efter en beskrivning av bakgrunden och processen följer en bilaga (s. 3-12) som för fram rådets synpunkter på en mer resolut genomförandekultur (till s. 8), sedan om fullbordandet av den digitala inre marknaden (från s. 9).

Det må nämnas i sammanhanget att rådet redan då efterlyste en ny upphovsrättsordning för EU:s inre marknad:

22. EFTERLYSER en modernisering av Europas upphovsrättordning och främjande av bästa praxis och föredömliga modeller samtidigt som piratkopiering bekämpas på ett effektivare sätt och den kulturella mångfalden beaktas, så att den digitala ekonomins potential utnyttjas fullt ut,
Digital agenda

Handlingen 9981/1/10 var rådets beteckning för det som via rättsportalen Eur-Lex är den rättade versionen av den digitala agendan, som i alla språkversioner ersatte den ursprungliga från den 19 maj 2010:

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2


Europeiska rådet

Slutsatserna från Europeiska rådet (EUCO) den 1-2 mars 2012 finns numera i en tredje reviderad utgåva EUCO 4/3/12 REV 3  

Med hänsyn till tillväxtfrämjande åtgärder hade stats- eller regeringscheferna uppmuntrat till framsteg:

15. I synnerhet kommer insatserna att fortsätta för att

– föra inre marknaden vidare till en ny utvecklingsetapp genom att styrningen stärks och genomförandet och verkställigheten förbättras; i detta sammanhang ser Europeiska rådet fram emot framläggandet i juni av kommissionens meddelande om inre marknaden och dess rapport om tjänstedirektivet samt dess rapport om de sektorsvisa koherenstesten; det välkomnar kommissionens avsikt att under andra halvåret i år föreslå en ny runda med åtgärder som ska öppna nya tillväxtområden på den inre marknaden; i det här sammanhanget vill Europeiska rådet understryka betydelsen av att fullborda den inre marknaden och undanröja de hinder som återstår,
– fullborda den digitala inre marknaden senast 2015, framför allt genom att vidta åtgärder för att öka förtroendet för onlinehandel och genom att tillhandahålla bättre bredbandstäckning, bland annat genom att sänka kostnaden för bredbandsinfrastruktur med höghastighetsanslutning; Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande förslag om upphovsrätt,
– minska den administrativa bördan och regelbördan på EU-nivå och nationell nivå; Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett meddelande om fortsatta åtgärder för en minimering av regelbördorna, som även inbegriper åtgärder till stöd för mikroföretag; det uppmanar kommissionen att beakta sektoriella mål,
– undanröja handelshindren och säkerställa bättre villkor för marknadstillträde och investeringar enligt slutsatserna från oktober 2011 och uttalandet från januari 2012; Europeiska rådet välkomnar kommissionens nya rapport om handels- och investeringshinder. Europeiska rådet ska i juni se över framstegen och diskutera hur unionen kan fördjupa sina handels- och investeringsförbindelser med sina viktigaste partner.

16. Europeiska rådet anser att ett ökat "grupptryck" kan bidra till att stärka egenansvaret och ansvarstagandet på stats- och regeringschefsnivå vad gäller rådets och enskilda medlemsstaters roll i utvecklingen av den inre marknaden och iakttagandet av dess regler. I detta syfte uppmanar Europeiska rådet
– kommissionen att tillhandahålla transparenta resultattavlor som en bas för lämplig riktmärkning,
– Europeiska rådets ordförande att främja Europeiska rådets regelbundna övervakning av de framsteg som gjorts med viktiga förslag om den inre marknaden i de olika rådskonstellationerna.


Utvärdering av styrningen
Rådets handling 7104/12 innehåller kommissionens digra arbetsdokument Making the Single Market deliver - Annual governance check-up 2011; Brussels, 24.2.2012 SWD(2012) 25 final  


Övriga inremarknadsfrågor

Återvänder vi till konkurrenskraftsrådets slutsatser, dokument 10380/12, ser vi under övriga frågor mera om den inre marknaden (s. 21):

Inremarknadsakten: en drivkraft för tillväxt och sysselsättning

Under den informella arbetslunchen diskuterade EU:s ministrar och kommissionär Michel Barnier de prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten.

Debatten styrdes med hjälp av ett dokument från ordförandeskapet (10442/12) som belyser vikten av att genomföra inremarknadsakten och åtgärderna för att säkerställa att Europa kan återhämta sig från den ekonomiska krisen och behålla sin ledande ställning i den globala konkurrensen.

Ministrarna välkomnade kommissionens avsikt att efter sommaren lägga fram en andra omgång lagförslag ("inremarknadsakten II") och uttryckte sin vilja att aktivt bidra till förberedelserna för det nya paketet med förslag.

Länken till handlingen 10442/12 (men inte en sökning genom rådets register) leder till ett dokument med rubriken Presidency discussion note for the lunch debate of the Competitiveness Council (internal market and industry), 30 May, 2012

Fortfarande konkurrenskraftsrådets slutsatser 10380/12 under övriga frågor (s. 21):

Högnivåmöte om den inre marknaden och tillväxtagendan (Vilnius den 18 april)

Den litauiska delegationen rapporterade om resultatet av ett högnivåmöte som ägde rum i Vilnius, Litauen, den 18 april, där 15 EU-ministrar med ansvar för tillväxt och konkurrenskraft deltog (10529/12).

Mötet var inriktat på de sektorer inom den inre marknaden som har en stor potential att bidra till att skapa tillväxt och sysselsättning, t.ex. tjänstesektorn och den digitala sektorn. Vid mötet behandlades även de prioriterade områden som ska beaktas när paketet för inremarknadsakten II utarbetas.
Dokumentlänken i originalet (men inte en sökning genom rådets register) leder oss till Information paper from the Lithuanian delegation 10529/12.


Ralf Grahn


Allmänna källor:

Inga kommentarer: