onsdag 22 mars 2017

Uppföljning av inremarknadsakten

Efter bloggartikeln Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin blickar vi mot 20-årsjubileumsåret 2012 i vår berättelse om utvecklingen av den inre marknaden under 2010-talet.


Arbetsdokumentet SWD(2012) 21

Vi tittar härnäst på arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final.     

Synbarligen publicerades uppföljningshandlingen enbart på engelska.

Kommissionen hade gett tio av de tolv förslag den lovat för nyckelåtgärderna. De två återstående skulle offentliggöras under det första halvåret 2012. Dessutom hade kommissionen åtgärdat eller ställt förslag beträffande 28 av de övriga åtgärderna i Inremarknadsakten (s. 1).

Däremot hade styrningen av den inre marknaden inte förbättrats på önskat sätt (s. 1-2), med en närmare redogörelse på sidorna 8-11.

På sidorna 2-8 beskrev kommissionen läget för varje nyckelåtgärd, såsom de angetts i meddelandet Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”; Bryssel den 13.4.2011 KOM(2011) 206 slutlig. Där tecknades nyckelåtgärderna så här på svenska:

1 Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav

2 Modernisering av lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer

3 Lagstiftning som inrättar ett enhetligt patentskydd för största möjliga antal medlemsstater samt ett enhetligt tvistlösningssystem. Målsättningen är att 2013 utfärda de första EU-patenten.

4 Lagstiftning om alternativ tvistlösning. Denna åtgärd omfattar även e-handeln.

5 Översyn av det europeiska standardiseringssystemet för att utvidga det till att även omfatta tjänster och göra standardiseringsförfarandena mer effektiva, dynamiska och välförankrade.

6 Lagstiftning om energi- och transportinfrastruktur för att fastställa och utveckla strategiska projekt av intresse för EU och garantera driftskompatibilitet och intermodalitet.

7 Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU och översyn av direktivet om elektroniska signaturer [förslag utlovat under första halvåret 2012]

8 Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska investeringsfonder

9 Översyn av energiskattedirektivet för att olika energikällor ska behandlas på likvärdigt sätt i syfte att bättre beakta varors energiinnehåll och deras koldioxidutsläpp.

10 Lagstiftning som syftar till att förbättra  och stärka genomförandet, tillämpningen och den praktiska efterlevnaden av direktivet om utstationering av arbetstagare, samt lagstiftning som klarlägger utövandet av etableringsrätten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande sociala rättigheterna [förslag utlovat under första halvåret 2012]

11 Förenkling av redovisningsdirektiven

12 Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling  

Avslutningsvis erbjöd uppföljningsdokumentet SWD(2012) 21 en överblick i tabellform av både nyckelåtgärder och andra förslag (s. 13-18).


Resolution P7_TA(2012)0258  

När Europaparlamentet den 13 juni debatterade framtiden för inremarknadsakten (diskussionsprotokollet i pdf-form, punkt 14, s. 256-274), kunde kommissionären Michel Barnier konstatera att kommissionen nu hade gett de tolv utlovade nyckelförslagen.

Med tanke på framtiden betonade Barnier särskilt tjänsterna och tjänstedirektivet. Likaså underströk han kommissionens färska meddelande om styrningen av den inre marknaden.  

[Detta måste avse:

Bättre styrning av den inre marknaden; Bryssel den 8.6.2012 COM(2012) 259 final  

Beträffande mottagandet av KOM (2012) 259, se till exempel den svenska regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM157.]

Barnier lade fram kommissionens motiveringar kring styrningen, innan han skissade den andra inremarknadsakt som var på kommande, även den med en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som trumfkort.

Genom ordföranden för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), Malcolm Harbour, hade parlamentet berett ett förslag till resolution B7-0300/2012.   

Följande dag, den 14 juni 2012, antog Europaparlamentet med 554 röster mot 41 (och 20  tomma):

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt” P7_TA(2012)0258  

Parlamentet ville påskynda behandlingen av de aviserade förslagen i inremarknadsakten, förbättra styrningen av den inre marknaden och beställa ett omfattande tillväxtpaket med önskemål inför den andra inremarknadsakten.

Eftersom det handlade om en resolution i en aktuell fråga, var inte proceduren särskilt omfattande: 2012/2663(RSP).


Ralf Grahn

Allmänna källor:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Inga kommentarer: