onsdag 4 oktober 2017

Proklamation av europeiska pelaren för sociala rättigheter

I blogginlägget Europeisk pelare för sociala rättigheter såg vi att Europeiska kommissionen vill att EU-länderna senast vid det sociala toppmötet i Göteborg - Social Summit for Fair Jobs and Growth och #SocialSummit17 på Twitter -   enas om en pelare för sociala rättigheter.


Proklamation
Samtidigt med meddelandet om en europeisk pelare för sociala rättigheter COM(2017) 250 publicerade kommissionen ett förslag till ett gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen:

Förslag till Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter; Bryssel den 26.4.2017 COM(2017) 251 final (9 sidor)

Ingressen erbjuder en snabbkurs i de grundläggande bestämmelserna i EU-fördragen om social marknadsekonomi, hög sysselsättning, fullgott socialt skydd, en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden, subsidiaritetsprincipen, enskilda befogenheter för EU osv.

Dels handlar det om Junckers vision om en union med mänskligt anlete, dels får vi på sidan 4 en påminnelse om att den europeiska pelaren för sociala rättigheter skapas främst för att stärka euroområdet genom ökat närmande (konvergens):

Bättre fokus på sysselsättning och sociala resultat är särskilt viktigt för att öka motståndskraften och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen. Av den anledningen är den europeiska pelaren för sociala rättigheter främst avsedd för euroområdet, men den kan tillämpas i alla medlemsstater som önskar delta.  

De mer detaljerade riktlinjerna som börjar på sidan 5 ser ut att vara identiska med de 20 principer i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som finns på kommissionens webbplats. Jag återger rubrikerna för kapitlen och principerna för att visa de ämnen som behandlas och för att, om möjligt, locka läsare att ta en närmare titt på formuleringarna:

Kapitel I: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

1. Utbildning och livslångt lärande
2. Jämställdhet
3. Lika möjligheter
4. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder  

Kapitel II: Rättvisa arbetsvillkor

5. Trygg och anpassningsbar anställning  
6. Lön  
7. Information om anställningsvillkor och skydd i händelse av uppsägning
8. Dialog mellan arbetsmarknadsparterna och arbetstagarnas inflytande
9. Balans mellan arbete och privatliv
10. Hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö samt dataskydd

Kapitel III: Social trygghet och social integration
11. Barnomsorg och stöd för barn
12. Socialt skydd
13. Arbetslöshetsförmåner  
14. Minimiinkomst
15. Åldersinkomst och ålderspension
16. Hälso- och sjukvård  
17. Inkludering av personer med funktionsnedsättning
18. Långvarig vård och omsorg
19. Boende och stöd för hemlösa
20. Väsentliga tjänster

Kommissionens rekommendation 2017/761

Det är kommissionens mening att rekommendationen, som baserar sig på artikel 292 EUF-fördraget, ska vara i kraft tills den ersätts av ett gemensamt ställningstagande med Europaparlamentet och rådet, sedan ges med möjliga ändringar:  
Kommissionens rekommendation (EU) 2017/761 av den 26 april 2017 om den europeiska pelaren för sociala rättigheter (publicerad EUT 29.4.2017 L 113/56)

Med undantag för faktum att det här handlar en rekommendation av kommissionen och numreringen, ser sakinnehållet ut att vara det samma som i de detaljerade riktlinjerna och de 20 principerna.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: