onsdag 11 oktober 2017

Vitboken om EU:s framtid i Norden

I blogginlägget Norden i EU-utkanten? såg vi att Europaparlamentet, kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och den franske presidenten Emmanuel Macron har tagit initiativ till att stärka Europeiska unionens förmåga att hantera yttre och inre utmaningar, medan det politiska engagemanget och offentliga samtalet i de nordiska länderna verkat lamt.

På Twitter dyker det fortlöpande upp nytt material under fyrkantstaggen #FutureOfEurope, men låt oss gå till de inledande officiella reaktionerna på debatten om Europas framtid i Danmark, Finland och Sverige.


Vitboken om EU:s framtid

För jämförelsens skull kan jag konstatera att jag kollade sju andra språkversioner, som alla talade om Europas framtid, men som undantag publicerades den svenska versionen som EU:s framtid, sakligt korrekt men en avvikande lösning:

Vitbok of EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final  

Efter en inledande omvärldsanalys lade vitboken fram fem scenarier eller alternativa utvecklingslinjer till 2025, utan konkreta förslag.

Kommissionen lovade dessutom fortsätta diskussionen om Europas framtid genom att publicera en rad diskussionsunderlag om följande frågor:  
  • Utveckla EU:s sociala dimension.  
  • Fördjupa Ekonomiska och monetära unionen, baserat på de fem ordförandenas rapport från juni 2015.  
  • Möta globaliseringen.  
  • EU:s försvar i framtiden.  
  • EU:s finanser i framtiden.

För byråkrater eller andra med sikte på konkreta förslag i nuet fanns det inte så mycket att bita i, men det var kommissionens startskott för en bred framtidsdebatt.


Danmark

I Udenrigsministeriets svar 2017-9590 på ett spörsmål konstaterade regeringen i Danmark med hänsyn till vitboken sin motvilja mot ändringar av EU-fördragen:

Regeringen finder, at EU bør fokusere på at finde konkrete resultater på områder, hvor EU kan levere merværdi til borgerne og virksomhederne. Det drejer sig særligt om migration, sikkerhed og vækst. Løsningen er ikke at begynde en ny institutionel diskussion om traktatændringer. Samtidig lægger regeringen stor vægt på sammenholdet mellem de 27.


Finland
I en skrivelse till Riksdagen om Europeiska rådets Romförklaring VNEUS2017-00239 konstaterade regeringen i förbigående att kommissionens vitbok inte har behandlats av stats- och regeringscheferna för EU27 eller av rådet. Det är inte heller meningen att göra det senare.

Finland prioriterar konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt säkerhet. Efter ett antal fokuseringar och begränsningar konstaterade regeringen att Finland vill delta i alla viktiga EU-projekt som tjänar landets intressen och inflytande.


Sverige

I Regeringskansliets faktapromemoria 2016/17:FPM81 Europas framtid: Kommissionens vitbok välkomnade regeringen att kommissionen presenterat en vitbok om EU:s framtid. Regeringen redogjorde kort för de fem stiliserade scenarierna och de fem utlovade tankepapperen.

Kärnan i den svenska regeringens preliminära ställningstagande var i stort att avvisa ökade befogenheter för Europeiska unionen (s. 4):

EU-samarbetet behövs. Det är angeläget både för att möta globala utmaningar och för att underlätta vardagen för enskilda människor, såväl kvinnor som män. Men samarbetet måste fortsätta att utvecklas och förbättras. De beslut som fattas ska genomföras. Det är regeringens utgångspunkt att diskussioner till följd av vitboken utgår från den befintliga kompetensfördelningen mellan EU och dess medlemsstater. Regeringen ser också ett behov av att bättre förankra EU-politiken hos medborgarna och har därför startat ett arbete med information- och kunskapshöjande insatser samt nya former för dialog med näringsliv och civilsamhället för en ökad delaktighet i EU-arbetet. Regeringen välkomnar därför kommissionens vitbok om EU:s framtid.

Planerna på en utökad delaktighet i framtidsdebatten bör bejakas och svenska bidrag till denna övervägas. Ett sådant är redan noterat i vitboken: Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

Regeringen avser att noga följa utvecklingen av de fem tankepappren samt bedöma deras möjliga konsekvenser för Sverige och EU.  

***

Lokförare och eldare får EU-loket söka på annat håll, om vi ser till de allmänna förhållningssätten till vitboken. Danmark, Finland och Sverige hittar vi närmast bland tågets bromspersonal.Ralf Grahn

Inga kommentarer: