onsdag 25 oktober 2017

Initiativen om EU:s framtid

Denna bloggartikel samlar de mest synliga initiativen i den aktuella debatten om Europeiska unionens framtid. EU-reformatorerna med den högsta profilen är Europaparlamentet, Jean-Claude Juncker och Emmanuel Macron.

Europaparlamentets resolutioner

Europaparlamentet startade den diskussion om Europeiska unionens framtid som nu pågår, genom att i vintras anta tre resolutioner:

Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0049 av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) [föredragande Elmar Brok och Mercedes Bresso]

Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0048 av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen. (2014/2248(INI)) [föredragande Guy Verhofstadt]

Europaparlamentets resolution P8_TA(2017)0050 av den 16 februari 2017 om budgetkapacitet för euroområdet (2015/2344(INI)) [föredragande Reimer Böge och Pervenche Berès]

Vitbok och diskussionsunderlag  

Europeiska kommissionen bidrog för sin del genom att köra i gång en framtidsdebatt med ett perspektiv fram till 2025. Först kom allmänna utvecklingsstråk i publikationen Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025, den 1 mars 2017. Därefter följde under våren och försommaren fem tematiska diskussionsunderlag (reflection papers):

Diskussionsunderlagen innehåller inte konkreta förslag, utan bjuder in till en debatt om framtiden för Europaprojektet. Det är snarare så att deltagarna i diskussionen borde fylla i slut- och delmål för framtiden.

Tillståndet i unionen 2017

Den 13 september presenterade Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillståndet i unionen 2017, bland annat genom talet SPEECH/17/3165 och en avsiktsförklaring med en färdplan mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU (inklusive ett utkast till kommissionens arbetsprogram för år 2018). Utöver planerade förslag för den närmaste tiden innehöll färdplanen en rad initiativ med siktet inställt på 2025, det vill säga ungefär till slutet av mandatperioden för det Europaparlament som väljs 2019.

I går konkretiserades planerna när kommissionens vice ordförande Frans Timmermans presenterade arbetsprogrammet för 2018 SPEECH/17/4142. Dels handlar det om att publicera och ro i land ett begränsat antal lagförslag - resterande 20 procent - som återstår med ordförande Junckers tio prioriteter för kommissionen som grundval, dels handlar det om framåtsyftande förslag med siktet inställt på 2025.

Det betyder att debatten om Europas (eller snävare, EU:s) framtid kommer att fortsätta.

President Macron

Frankrikes president Emmanuel Macrons brandtal i Sorbonne den 26 september 2017 var först och främst en kraftfull vädjan om europeisk suveränitet, enhet och demokrati, men Macrons initiativ för Europa innehöll även en rad exempel på reformer för att stärka den Europeiska unionen.

Jag har inte sett någon engelsk översättning av talet som helhet, men det finns ett engelskt sammandrag av Macrons konkreta förslag.
***
Vi har här de huvudsakliga byggelementen i diskussionen om Europas framtid inför Europeiska rådets möte senaste vecka, närmare bestämt den 19 och 20 oktober 2017.

Det är även angeläget att syna och jämföra de högt profilerade förslagen till EU-reform.Ralf Grahn

Inga kommentarer: