måndag 2 januari 2012

Lägesrapport för Europa 2020-strategin

I blogginlägget EU: Årlig tillväxtöversikt 2012 lokaliserade vi den grundläggande översikten och dess bilagor på svenska. Det är trevligt att rådet erbjuder oss kommissionens handlingar om dess stora projekt på andra språk är engelska, tyska och franska.


EU2020-lägesrapport

Till rådets handling 17229/11, Årlig tillväxtöversikt 2012 KOM(2011) 815 slutlig, ansluter sig fyra bilagor av vilka den första följer upp Europa 2020-strategin:

LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN – KOM(2011) 815 slutlig VOL. 2/5 – BILAGA I (rådets handling 17229/11 ADD 1)

Inför den andra europeiska planeringsterminen påminner inledningen oss om de överenskomna målsättningarna för EU2020-strategin (s. 2):

I strategin fastställs var EU vill befinna sig 2020 i form av följande övergripande mål: 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete; 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU; klimat- och miljömålen ”20/20/20” ska ha nåtts; den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %; minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande. Minst 20 miljoner människor bör hjälpas ut ur fattigdom och social utestängning. Dessa mål är sammankopplade med varandra och är av avgörande betydelse för ett gott samlat resultat. De kräver samordnade insatser av medlemsstaterna som stöds av åtgärder på EU-nivå.

Praktiskt taget alla målsättningar kommar att missas om reformtakten i medlemsländerna inte ökar.


Flaggskeppsinitiativen

På sidan 4 hittar vi referenser till de sju huvudinitiativen eller flaggskeppsinitiativen inom EU2020-strategin (fotnot 7):

En digital agenda för Europa (KOM(2010) 245 slutlig/2, 19.5.2010), Unga på väg (KOM(2010) 477, 15.9.2010), Innovationsunionen (KOM(2010) 546, 6.10.2010), En integrerad industripolitik för en globaliserad tid (KOM(2010) 614, 28.10.2010), En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen, EU:s bidrag till full sysselsättning (KOM(2010) 682, 23.11.2010), Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning (KOM(2010) 758, 16.12.2010), Ett resurseffektivt Europa (KOM(2011) 21, 26.1.2011).

Framstegen och åtgärderna beträffande flaggskeppsinitiativen behandlas i följande avsnitt, vilka innehåller en hel del matnyttig information i en rätt läslig form:

3.1. Innovationsunionen
3.2. En digital agenda för Europa
3.3. Ett resurseffektivt Europa
3.4. En industripolitik för en globaliserad tid
3.5. En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen
3.6. Unga på väg
3.7. Europeisk plattform mot fattigdom


Brister och flaskhalsar

Intressant är även avsnittet 3.8. Avhjälpa brister och flaskhalsar (från sidan 18), som pekar på de möjligheter inremarknadsakten och tjänstemarknaderna erbjuder. Kommissionen vill även att medlen i EU:s budget och den följande långtidsbudgeten används maximalt för att främja Europa 2020-målsättningarna.

Lägesrapporten diskuterar även åtgärder för att utnyttja tillväxten i de snabbast växande ekonomierna globalt, bland annat genom bilaterala avtal om frihandel.

Bilagorna innehåller rekommendationer till medlemsländerna och EU2020-mål i tabellform.Ralf Grahn

Inga kommentarer: