onsdag 18 januari 2012

Från reformagendan EU2020 till den inre marknaden

Smart och hållbar tillväxt för alla är säkert något vår världsdel behöver, i linje med Europa 2020-strategin. EU2020 och dess sju huvudinitiativ (flaggskeppsinitiativ) på EU-planet kräver i många fall utveckling av den inre marknaden för att lyckas.

Minst lika mycket hänger på hur EU-länderna lyckas balansera sina budgeter samt reformera sina produkt- och arbetsmarknader för att öka den verkliga och potentiella tillväxten till förmån för nya arbetsplatser.


EU2020-reformerna

Inlägget om EU2020-lägesrapporten beskriver kort hur tillväxtreformerna i medlemsländerna släpar efter, flaggskeppsinitiativen på EU-nivå avancerat och hur nya möjligheter borde utnyttjas för ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning.

Mer detaljerat i rapporten, som finns även på svenska:

Lägesrapport on Europa 2020-strategin VOL. 2/5; KOM(2011) 815 slutlig – BILAGA I (rådets handling 17229/11 ADD 1)


Reformer 2012

Tillväxtöversikten utgjorde startskottet för en europeiska planeringsterminen som strävar till ett integrerat synsätt på hela den ekonomiska politiken samt mellan den nationella och EU-nivån. Bloggartikeln om den årliga tillväxtöversikten för år 2012 visar var man hittar hela paketet på svenska.

De viktiga bilagorna erbjuder underlag, medan själva tillväxtöversikten utgör en sammanfattning med kommissionens rekommendationer för den närmaste framtiden:

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2012 VOL. 1/5; Bryssel den 23.11.2011 KOM(2011) 815 slutlig


Inre marknaden

I mycket är den inre marknaden den fasta grund EU står på när det gäller behörighet, men ack så ofullbordad när det gäller viktiga delar.

Med tanke på den outnyttjade tillväxtpotentialen på den inre marknaden utredde professor Mario Monti (numera statsminister i Italien) möjligheterna att blåsa liv i reformsträvandena och bredda den politiska acceptansen för den fria rörligheten. Detta resulterade i en rapport som publicerades på Europadagen 2010. Den finns också på svenska:

Mario Monti: En ny strategi för den inre marknaden – I ekonomins och samhällets tjänst för Europa (9 maj 2010; 116 sidor)

Montis förslag utgör den grund som reformerna på den inre marknaden bygger på och de behövs som sagt för att viktiga delar av EU2020-flaggskeppsinitiativen ska bli verklighet.

Därför kommer jag att skriva en del på mina bloggar om utvecklingen av den inre marknaden.Ralf Grahn

Inga kommentarer: