fredag 30 april 2010

Nu på svenska: Handlingsplanen för EU:s Stockholmsprogram

Den svenska versionen av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet har nu publicerats på Europeiska unionens juridiska portal Eur-Lex, tillsammans med tjugo andra språkversioner. Förslaget till handlingsplan konkretiserar EU:s åtgärder 2010─2014 för att åstadkomma ett område med frihet, säkerhet och rättvisa:Bryssel den 20.4.2010
KOM(2010) 171 slutlig
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN
Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna
Handlingsplan för att genomföra StockholmsprogrammetKommissionens förslag har presenterats för medlemsländernas justitie- och inrikesministrar (rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet). Avsikten är att slå fast handlingsplanen i juni 2010, innan Spaniens ordförandeskap tar slut.


De första nio sidorna består av kommissionens högstämda förklaringar om de ideal som ligger till grund för handlingsplanen.


Sidorna 10 till 70 upptar i tabellform planerade åtgärder jämte tidtabeller.


De rättsliga och inrikes frågorna sägs svara för 40 procent av EU-lagstiftningen, och praktiskt taget varje åtgärd i handlingsplanen skulle kräva en ingående offentlig diskussion innan lagar och aktioner slås fast.

Jag har något mer ingående presenterat frågor om EU:s framväxande område med frihet, säkerhet och rättvisa på Grahnlaw (in English), men det är enbart ytskrap jämfört med behovet av detaljerad utomstående granskning.
Ralf Grahn

Inga kommentarer: