måndag 19 april 2010

EU:s viseringskodex

Miljoner medborgare i tredje länder kommer varje år i kontakt med Schengenstaternas konsulära myndigheter när de ansöker om visum för inresa till ett av de 25 länderna. År 2008 beviljades inemot 10,4 miljoner visum, av vilka sammanlagt omkring en miljon till Finland och Sverige.

Indirekt har visumreglerna betydelse för släktingar, vänner och affärsbekanta i de nordiska länderna och övriga Schengenstater.De grundläggande bestämmelserna om tillstånd (visering) för inresa till Europeiska unionen (Schengenområdet) ingår i gemenskapskodexen för viseringar. Sedan dess har den Europeiska gemenskapen uppgått i Europeiska unionen (EU), så bloggrubriken talar om EU:s viseringskodex:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex); publicerad i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) 15.9.2009 L 243/1.Kompletterande material på svenska


Europeiska unionens författningar publiceras på unionens 23 officiella språk, inklusive svenska, men den som sysslar med europarätt eller EU-politik har ofta nytta av kompletterande material. Sverige har en tradition av lagberedning med grundliga förarbeten.

EU:s viseringskodex handlar visserligen om en förordning som tillämpas direkt, men ibland behöver man nationella bestämmelser för förvaltningen och för att undvika motstridigheter med existerande nationell lagstiftning.
I detta fall finns en kortfattad beskrivning i den svenska regeringens pressmeddelande EU:s Viseringskodex (24 september 2009).Den som vill fördjupa sig i ämnet har tillgång till Viseringsutredningens delbetänkande EU:s Viseringskodex SOU 2009:77 (279 sidor).Ytterligare finns författningstexter i Bilaga till delbetänkande EU:s Viseringskodex SOU 2009:77.Enligt ett pressmeddelande Fingeravtryck i uppehållstillstånd (19 november 2009) har Viseringsutredningen senare redovisat återstoden av sitt arbete i utredningen:
Fingeravtryck i uppehållstillstånd SOU 2009:91 (152 sidor).Viseringsmanualen


Praktiska anvisningar finns i den gemensamma handboken för handläggning av visumansökningar. För tillfället ser manualen ut att finnas tillgänglig enbart på kommissionens tre arbetsspråk, engelska, franska och tyska (drygt 120 sidor var):
COMMISSION DECISION of 19.3.2010 establishing the Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas; C(2010) 1620 finalDÉCISION DE LA COMMISSION du 19.3.2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas; C(1620) finalBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 19.03.2010 über ein Handbuch für die Bearbeitung von Visumanträgen und die Änderung von bereits erteilten Visa; K(2010) 1620 endgültig


Jag antar att vi får vänta på de övriga språkversionerna av handboken tills de publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
Ralf Grahn

Inga kommentarer: