lördag 10 april 2010

EU: Nätpirater i skottlinjen

Den som vill veta vad Europeiska unionen vill i upphovsrättsfrågor hittar kommissionens och rådets gemensamma riktlinjer i:RÅDETS RESOLUTION av den 1 mars 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden; publicerad i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) 6.3.2010 C 56/1.

Rådet, som företräder medlemsländerna, betonar att inom området upphovsrätt och närstående rättigheter skadar piratkopieringen av kulturella och kreativa varor i en snabbt föränderlig digital miljö deras lagliga försäljning, hindrar framväxten av konkurrenskraftiga affärsmodeller för lagligt tillhandahållande av kulturellt och kreativt innehåll, försämrar möjligheten för rättighetsinnehavarna att få skälig ersättning och hämmar dynamiken i den europeiska kulturindustrin, som tillhandahåller ett lagligt och varierat kulturutbud av hög kvalitet (punkt 19).

Rådet efterlyser effektivare åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering. Här följer några centrala riktlinjer för piratjakten:

Rådet uppmanar kommissionen att närmare specificera behörighetsområdet, uppgifterna och rollen för det nyligen inrättande europeiska observationscentrumet mot varumärkesförfalskning och piratkopiering och stödja dess verksamhet genom befintliga institutionella strukturer.

Rådet uppmanar kommissionen att vid behov föreslå lämpliga ändringar för att säkra ett bättre skydd för immateriella rättigheter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (IPRED).

Rådet vill förenkla den gränsöverskridande verkställigheten av domar för att säkra ett effektivt skydd för immateriella rättigheter och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att överväga hur de kan stödja översynen av rådets förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen).

Rådet uppmanar kommissionen att analysera möjligheten att lägga fram ett ändrat förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering (IPRED2).

Rådet vill även stärka skyddet för upphovsrätten genom internationella handelsavtal (ACTA).Frihetliga La Quadrature du Net anger att tyngdpunkten i nöjesbranschens lobbyverksamhet har förflyttats till Europaparlamentet: Copyright Talibans are after the European Parliament (den 22 mars 2010).
Ralf Grahn

Inga kommentarer: