lördag 17 april 2010

EU-direktivet om audiovisuella medietjänster i fulltext

Europeiska unionens direktiv om audiovisuella medietjänster har publicerats i en kodifierad version med nummer 2010/13. Det betyder att direktivet presenteras i läslig och uppdaterad form (fulltext), men numrerat som en ny författning, vilken ersätter direktivet 89/552:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (kodifierad version); publicerat EUT 15.4.2010 L 95/1.


Direktivet är ett uttryck för harmoniseringen av lagstiftning beträffande fri rörlighet för personer, tjänster och kapital i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning IV i tredje delen).
Vi har behandlat bakgrunden till direktivet 2010/13 i några inlägg på Grahnlaw (in English).
Ralf GrahnP.S. Bloggaggregatorn Bloggingportal.eu samlar redan inläggen från 558 Eurobloggar, vilka belyser fakta, förhoppningar och besvikelser rörande den europeiska (real)integrationen. En av de mest aktiva och mångsidiga är den turkiske antropologen Erkan Saka.

Inga kommentarer: