torsdag 29 december 2011

Berec 2012: Georg Serentschy ordförande, Göran Marby vice

Inlägget EU-institutionerna om öppet internet och nätneutralitet innehåller länkar till ställningstaganden på politisk nivå: kommissionens rapport, Europaparlamentets resolution och rådets slutsatser.

På administrativ nivå sker det europeiska samarbetet i ett gemensamt organ, Berec, som inrättades genom EU-förordningen 1211/2009:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (Text av betydelse för EES); Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2009 L 337/1


35 länder

Medlemmar är regleringsmyndigheterna i 27 EU-länder. Dessutom deltar de nationella regleringsmyndigheterna i sammanlagt åtta EES-länder och EU-kandidatländer som observatörer: Island, Kroatien, Liechenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz och Turkiet. Tillsammans handlar det alltså om 35 länder.

Med tanke på målsättningen om en fungerande digital inre marknad är systemet nog så decentraliserat. Berec är alltså ett samarbetsorgan för nationella myndigheter. Dessa bildar en tillsynsnämnd (Board of Regulators BoR).

Ordförande och vice ordförande utses bland medlemmarna för ett år i sänder.


Serentschy ordförande 2012

Ordförandeskapet för år 2012 övertas av doktor Georg Serentschy, som är chef för österrikiska RTR-GmbH.

Enligt beslut av tillsynsnämnden 8-9 december 2011 övergår ordförandeposten år 2013 till Leonidas Kanellos, som representerar grekiska EETT.

Tre vice ordförande utsågs för 2012. De är Göran Marby PTS (Sverige), Marius Cătălin Marinescu ANCOM (Rumänien) och Edward Richards OFCOM (Storbritannien).Ralf Grahn

Inga kommentarer: