tisdag 20 december 2011

EU-kommissionen: Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa

På svenska har jag skrivit om Europeiska unionens råd (transport, telekommunikation och energi TTE) den 12 och 13 december 2011 samt om rådets slutsatser beträffande ett öppet internet och nätneutralitet.

Det finns inlägg om frågorna även på min finska blogg Eurooppaoikeus och på engelska Grahnlaw.


TTE-rådet

Här en sammanfattning om de senaste dokumenten.

TTE-rådets (allmänna) slutsatser finns i detta skede på engelska, franska och polska; här den engelska versionen:

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (dokument 18416/11)


Öppet internet och nätneutralitet

De specifika slutsatserna om ett öppet internet och nätneutralitet publicerades efter mötet på engelska och franska; här det engelska pressmeddelandet:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe; 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011

På de officiella EU-språken finns slutsatserna i den form de antogs av de ständiga representanterna (Coreper) inför rådsmötet; här svenska:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa – Antagande av rådets slutsatser (handling 17904/11)


KOM(2011) 222

TTE-rådets slutsatser utgör medlemsländernas gemensamma svar på den rapport kommissionen utlovade när telelagstiftningen i EU reformerades 2009. I meddelandet behandlas frågorna mer ingående.

Kommissionens rapport gavs ut i våras och den finns tillgänglig på 22 EU-språk; den svenska versionen av meddelandet (pdf):

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa; Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig (10 sidor)

Slutsatserna (s. 9) erbjuder först en sammanfattning av kommissionens syn och sedan följande riktlinjer för framtida åtgärder (s. 9-10):

Vägen framåt

Kommissionen kommer i slutet av året att offentliggöra resultaten av Berec:s utredningar, inbegripet eventuella fall av blockering eller strypning av vissa typer av trafik.

På grundval av resultaten och genomförandet av bestämmelserna i regelverket för telekommunikationer kommer kommissionen, som en prioriterad fråga, att fatta beslut om eventuella ytterligare riktlinjer avseende nätneutralitet.

Om betydande och ihållande problem kvarstår, och systemet i sin helhet – inbegripet flera aktörer – inte ser till att konsumenterna lätt kan få tillgång till och distribuera innehåll, tjänster och tillämpningar efter eget val via ett enda internetabonnemang, kommer kommissionen att bedöma huruvida strängare åtgärder behövs för att skapa konkurrens och de valmöjligheter som konsumenterna förtjänar. Insyn och möjlighet att lätt byta leverantör är avgörande aspekter för konsumenterna när de ska välja eller byta internetleverantör, men de är inte nödvändigtvis lämpliga verktyg för att hantera generella restriktioner av legala tjänster eller applikationer.

Sådana kompletterande åtgärder kan vidtas i form av t.ex. riktlinjer eller generella rättsliga åtgärder för att öka konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter, t.ex. genom att ytterligare förbättra möjligheterna att byta leverantör eller, om detta skulle visa sig vara otillräckligt, genom att t.ex. införa särskilda skyldigheter beträffande omotiverad trafikdifferentiering på internet för alla internetleverantörer oavsett marknadsställning. Detta skulle kunna inbegripa ett förbud mot blockering av legala tjänster.

Nätneutraliteten tangerar ett antal rättigheter och principer som finns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet med avseende på skyddet för privat- och familjeliv, skyddet av personuppgifter och yttrande- och informationsfriheten. Därför kommer lagförslag på detta område att utredas noggrant med avseende på hur de påverkar de grundläggande rättigheterna och huruvida de är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna [Fotnot 9: I linje med Strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna, KOM(2010) 573 slutlig av den 19 oktober 2010].

Man bör se till att eventuell ytterligare reglering inte hindrar investeringar eller innovativa affärsmodeller, och leder till effektivare användning av näten och till nya affärsmöjligheter på olika nivåer på internets värdekedja, samtidigt som de fördelar bevaras som konsumenterna har av att kunna välja produkter för internetanslutning som är anpassade för deras behov.

Samtidigt kommer kommissionen att fortsätta sin dialog med medlemsstater och intressenter för att säkerställa en snabb bredbandsutveckling, vilket skulle minska trycket på datatrafiken.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: